ኢትዮጵያ፡ "እዚ መንግስቲ ኣይውክለናን ንዝብሉ፡ ምርጫ መልሲ ክህብ እዩ"

ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና

ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን ላዕለዎት ኣመራርሓን ጀነራላትን ምቕታሎም፡ "እታ ሃገር ዘላትሉ ፀገም ኣርእዩ እዩ" ክብሉ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንቢቢሲ ገሊፆም።

ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቅሬታ እንተድኣ ሃልይዎ፣ መንግስቲ ይብድለኒ ኣሎ ወይ የገልግለኒ የለን ኢሉ እንተድኣ ኣሚኑ፡ ከምኡ'ውን ኣብታ ሃገር ዓበይቲ ክፍተታት እንተልዮም፡ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍፃም ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ክህሉ ከምዝኽእል ፕሮፌሰር መረራ የብርሁ።

እዞም ዝተገልፁ ፀገማት ስዒቡ ድማ፡ ንህዝቢ ብሓይሊ መልሲ ክህብ እየ ዝብል ጉጅለ እንተልዩ፡ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ክገብር ይኽእል እዩ ይብሉ።

ናይ ህዝቢ ሕቶ ብዕልዋ መንግስቲ ክንምልስ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝለዓሉ ሓይልታት፡ ነቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ እኹል ምኽንያት ኣለዎም'ዶ የብሎምን? ዝብል ሕቶ ክምልስዎ ዝኽእሉ ድማ፡ ባዕሎም እቶም ሓይልታት ከም ዝኾኑ ይገልፁ።

"ብሓፈሻ እቲ ዝተፈፀመ ተግባር ኣብታ ሃገር ፀገም ከምዘሎ እዩ ዘርእየና" ዝበሉ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፡ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከቢድ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ።

መረፃ (ምርጫ) ከም ኣማራፂ

መረፃ ተመሳሳልቲ ፀገማት ፍታሕ ካብ ሞንጎ ዝህቡ መገድታት ከም ዝኾነ ዝዛረቡ ፕሮፌሰር መረራ፡ "እዚ መንግስቲ ኣይውክለናን ንዝብሉ ወገናት፡ መረፃ መልሲ ክህብ እዩ፤ ስለዚ እቲ መፍትሒ መረፃ ምክያድ እዩ" ኢሎም።

ኣብ ቀፃሊ ዓመት ንኽካየድ ቆፀሮ ዝተተሓዘሉ ሃገራዊ መረፃ፡ ይናዋሕ'ዶ ይካየድ? ዝብል ሓሳብ፡ ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ውድባት (ሰልፍታት) ኣፈላላይ ናይ ሓሳብ ፈጢሩ ኣሎ።

ገሊኦም፡ እቲ መረፃ ኣብ ዝተታሕዘሉ ግዘ ክካየድ ይግባእ ዝብሉ እንትኾኑ፡ ካልኦቶም ድማ ኣብታ ሃገር ስግኣት ሰላምን ድሕንነትን እንከሎ መረፃ ምክያድ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።

ስግኣት ድሕንነት እናሃለወ መረፃ ክካየድ የብሉን ዝብሉ ወገናት፡ "ነቲ ህዝቢ መን የረጋግኣዮ? ስራሕቲ'ኸ መን ይፈፅም? ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ የብሎምን" ኢሎም ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና።

"ህዝቢ ብምርግጋእ፡ ናብ መረፃ ንኸደሉ መገዲ ስርዓት ምትሓዝ'ምበር፡ ፕሮፖጋንዳ ምንዛሕ ጥራሕ መፍትሒ ኣይኸውንን" ኢሎም።

"ኣብ ባይታ ኣሎ ዝበልዎ ፀገም መን ከስተኻኽለሎም እዮም ዝፅበዩ?" ብምባል ድማ ፕሮፌሰር መረራ ሓቲቶም።

መንግስቲ ከም መንግስቲ ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ክፍፅም ከምዝግባእን፡ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ክልተ ጫፋት ረጊፆም ነንሕድሕዶም ካብ ምብላዕ፡ መፍትሒ ዝኸውን ኣጀንዳ ሒዞም ክሰርሑ ከምዝግባእ ኣገንዚቦም።

ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና፡ ልዕሊ ኩሉ መንግስቲ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምምፃእ፡ ህዝባዊ ድጋፍ ምስ ዘለዎም ውድባት (ሰልፍታት) ክዛተ ከምዝግባእ ሓቢሮም።

"ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ናብ ስልጣን እንትወፅእ ጥራሕ 'ኣይትውክሉናን' ዝብል ሕቶ፡ መልሲ ክረክብ እዩ" ዝብሉ ፕሮፌሰር መረራ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረኣዩ ዘለዉ ፀገማት መፍትሒኦም መረፃ ምክያድ ከምዝኾነ ይዛረቡ።

ፕሮፌሰር መረራ፡ ኣብ ዝቕፅል ዓመት መረፃ እንተድኣ ዘይካየድ ኮይኑ፡ እታ ሃገር ዝገደደ ሰላምን ምርግጋዕን ክትስእን ከምትኽእል ገሊፆም።

ኣብ ቦርድ መረፃ እታ ሃገር ይረኣዩ ዘለዉ ለውጥታትን፡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ተቓወምቲ ውድባት (ሰልፍታት) ምዝርራቦምን፡ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ከምዝርእይዎ ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር መረራ፡ ልዕሊ እዚ ግን ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዘስንቑ ነገራት ኣብ ባይታ ክረኣዩ ይግባእ ኢሎም።

ካብዚ ብተወሳኺ፡ "ኣብ ኢህወደግ ዘለዉ ኣርባዕቲኦም ውድባት ኣብ ክንዲ ምስምማዕን ሓቢርካ ምስራሕን፡ ኣብ ምጥልላፍ እዮም ኣድሂቦም፤ እዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ" ኢሎም ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና።

ተወሳኺ ዛንታ