ኣካባቢና ንምሕላው ክዳውንትና ክንሓጽብ የብልናን ዝብሉ ቅኑዓት ዲዮም?

ኣብ ሩብ ክዳውንቲ ዝሓጽባ ኣንስቲ Image copyright Getty Images

ኣብዚ እዋን መብዛሕትኡ እንለብሶ ክዳውንቲ ካብ ፖሊስተርን ባህርያዊ ዘይኮነ (ሲንቴቲክ) ዝተመስረሐ ፕላስቲክ-ሓዘል ስለ ዝኾነ፡ ከባቢና ንምሕላው ከይንሓጽቦ ብዙሓት ኣብቲ ስርሓት ዝነጥፉ ሰባት ዝህብዎ ማዕዳ`ዩ።

ኣብ ክንዲ ምሕጻብ ምንጋፍ፡ ዝያዳ ድማ ተጠንቂቕና ክንሕዞ ኢዮም ዝምዕዱ።

ስቴላ ማካርትኒ፡ ክኢላ ዘበን ኣምጽኦ ቅዲ-ኽዳን ፡ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን ምስ ጋዜጣ ኦብዘርቨር ኣብ ዝገበረቶ ቃለ-መሕተት ኣብቲ ምስ ኣብ ከተማ ሎንዶን ዝርከብ ፍሉጥ ሰፋይ ክዳን - ሳቪል ሮው - ኣብ ትሰርሓሉ ዝነበረት እዋን ዝቐሰመቶ ተመክሮ እንተነይሩ ``ነቲ ጨሪሱ ክጸሪ ዘይትደልዮ ነገራት ኣይተጽርዮ….እቲ ሕጊ፡ ነቲ ረሳሕ ነገራት ክነቅጽ ትገድፎ፡ ካብኡ ትነግፎ`` ኢላ።

ኣብቲ ቃለ መሕተት ዝገበረትሉ እዋን ዝበለቶ ብዙሓት ኣይተቐበልዎን፡ ውሑዳት ግና እቲ ዝበለቶ ኣብ ኣእምርኦም ሰሪጹ። ብፍላይ ኣብቶም ነብሲ ወከፍ ሰሙን ብዙሕ ክዳውንቲ ዝሓጽቡ ውልቀሰባት።

እቲ ስቴላ ዝበለቶ ተቐባልነት ኣለዎ ዶ? እሞ ክዳውንትኻ ምሕጻብ ደው ምባል ዝበለጸ ኣማራጺ ዲዩ?

ፕላስቲክ-ሓዘል ነገራት ብከላ ኣካባቢ የስዕብ

ስቴላ ቅድሚ ሕጂ`ውን ክዳውንትና ንኸይንሓጽብ ምዒዳ ነይራ። ክዳውንትና ንነዊሕ እዋን መታን ክንጥቀመሎምን፡ ምሕጻብ ክዳውንቲ ኣብ ልዕሊ ከባቢና ዘለዎ ሳዕቤናት ኣብ ግምት ብምእታውን መሕጸቢ ማሽናት ከይንጥቀም ከተተሓሳስብ ጸኒሓ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ስቴላ ማካርተኒ ክዳውንቲ ብማሽን ክሕጸብ ከም ዘይብሉ ትምዕድ

ላውራ ዲኣዝ ሳንቼዝ፡ ኣባል ተሓላቒት ጉጅለ፡ ምስቲ ስቴል ብዛዕባ ፕላስቲካ-ሓዘል ክዳውንቲ ዝበለቶ ከምትሰማማዕ ገሊጻ።

"ክዳውንትና ኣብ ንሓጽበሉ እዋን ብውሕዱ ትሽዓተ ሚልዮን ፕላስቲክ-ሓዘል ነገራት ናብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም ንፍንው`` ብምባል ንቢቢሲ ሓቢራ።

"እቲ ክዳውንትና ዝተመስርሓሉ ኣገባባትን፡ ዝያዳ ድማ ክዳውንትና ብቐጻሊ ምሕጻብን እንጥቀመሉ ኣገባባትን ብዙሕ ፕላስቲክ-ሓዘል ነገራት ናብቲ ኣከባቢ ንፍንው" ኢላ ላውራ።

ኣብ ንሓጽበሉ እዋን፡ መጠን ሙቐት ናይታ ሓጻቢት ማሺን ትሑት ክንገብሮን እቲ ንጥቀመሉ መሕጸቢ ኦም ፈሳሲ ክኸውን ኣለዎ። ሓርጭ ኦሞ ዝያዳ ምፍሕፋሕ ኣብ መንጎ እቶም ዝሕጸቡ ክዳውንቲ ይፈጥር፡ እዚ ድማ ብዙሕ ፕላስቲክ-ሓዘል ነገራት ካብቲ ክዳውንቲ ይረግፍ። እቲ ፈሳሲ መሕጸቢ ኦሞ ግና ነቲ መስርሕ ምሕጻብ ልሙጽ ይገብሮ።

ብምቕጻል፡ ኣብ ንሓጽበሉ እዋን ብዙሕ ክዳውንቲ ብሓንሳብ ናብ ማሽን ክነእቱ ከምዘይብልና ኢያ ትምዕድ። ውሑድ ክዳውንቲ ናብ ማሽን ኣብተእትወሉ እቲ ኣብ መንጎ ክዳውንቲ ክህሉ ዝነበሮ ምፍሕፋሕ የጉድሎ።

ክዳውንትና ንምክንኻን እንጥቀመሉ ጥበብ

ብዛዕባ ምሕጻብ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ ፕላስቲክ-ሓዘል ነገራት ናብቲ ኣከባቢ ምፍናው ጥራይ ዘይኮነ፡ ክዳውንትና ብቐጻሊ ምሕጻቦም ንዕምሪ ናይቲ ክዳውንቲ ነሕጽሮ ኣሎና ማለት ኢዩ። እዚ ድማ ነቶም ዝኣርጉ ክዳውንቲ ምጉሓፍን ካልእ ሓድሽ ምግዛእን የስዕብ።

እቲ ኣብቲ ማሽን ዝካየድ ምፍሕፋሕ እዩ ነቲ ኣብቲ ክዳውንቲ ዝነበረ ማክያ ዘልግሶ። ስለዚ እቲ ንማክያ ንምልጋስ ዝካየድ ምፍሕፋሕ ነቲ ሕብሪ ናይቲ ክዳን የህስሶ ኢሉ ፕሮፌሰር ኣንድሩው ግሩቭስ፡ ኣብ ዌትስሚኒስተር ዩኒቨርስቲ ናይ ቅዲ-ኽዳን ሓላፊ።

ኣብ ኣርማድዮይ፡ ንዓመታት ዝለበስኩዎ ክዳውንቲ ይርከብ፡ ተጠንቂቐ ስለ ዝሕዞ ድማ ጌና ሓድሽ ይመስል። ተጠንቂቕካ ክዳውንትኻ ምሓዝ እቲ ክዳውንቲ ዕድመ ይህልው፡ ኣብ ትኽደነሉ ድማ የምሕረልካ ክብል ፕሮፌሰር ኣንድሩው ንቢቢሲ ሓቢሩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ቀምሽ ውሽጥን ሙታንትን ኣብ መሕጸቢ ክዳን ማሽን ክኣቱ የብሉን፤ ምኽንያቱ ቅርጹ ክበላሾን ክጉዳእን ይኽእል'ዩ

ብፍላይ ቀምሽ ውሽጢ ተጠንቂቕና ክንሕዞ ኣሎና። ኣነ "መትሓዝ ጡበይ መዓልታዊ ኣይቅይሮን እየ" ትብል ስቴላ ማካርቲን። ናኦሚ ደ ሃን፡ ናይ ቀምሽ ውሽጢ ዲዛይነር፡ ምስቲ ስቴላ ዝበለቶ ትሰማማዕ።

ናኦሚ ነተን ናታ ፍርያት ዝገዝኣ ዓማዊላ፡ ነቲ ዝገዝእኦ መትሓዝ ጡባ ብልቡጥ ማይን ብሻምቦን በእዳወን ክሓጽብኦ ትምዕደን።

መትሓዚ ጡብ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ናይ ክዳውንትና ምሕጻብ ክትቀትሎም ትክእል ኢሉ።

ብዙሓት ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ጂንስ ስረታቶምን ናይ ስፖርት ክዳውንቶምን ከም ዘይሓጽቡ እፈልጥ። የገርም ኢዩ። እቶም ሰባት መዓልታዊ ጂንስ ስረታት ስለ ዝለብሱ፡ ሕብሩ ድማ ክፍስም ስለ ዘይደልዩ፡ ነቲ ጂንስ ስረታት ኣይሓጽብዎን ኢዮም። እዚ ኣተሓሳስባ፡ ኣብ ጂንስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ክዳውንቲ ክትግበር ኣለዎ ይብል ፕሮፊሰር ግሮቭስ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት