መግቢ፡ ንጾታዊ ስምዒትኩም የመሓይሽ'ዶ?

ጉዕ በርበረ Image copyright Getty Images

ፆታዊ ርክብን ምግብን እንታይ የራኽቦም? ትብሉ ትኾኑ። ተመራመርቲ ግና ኣመጋግባናን ጾታዊ ህይወትናን ቀጥታዊ ርክብ ከምዘለዎም እዮም ዝገልፁ።

ሓጎስ ዝፈጥር ባእታ ዘለዎም ምግብታት፡ ጥዕና ዝተመልኦ ናይ ወሲብ ህይወት ንክህልወኩም ይገብሩ። ካብ መንጎ እዞም መግብታት ንገሊኦም ክነላልየኩም።

1. ጉዕ በርበረ፣ ሚጥሚጣ. . .

ካፕሳይሲን ዝበሃል ባእታ፡ ኣብ ከም ጉዕ በርበረን ሚጥጣን ዝኣመሰሉ ምግብታት እዩ ዝርከብ። ጉዕ በርበረን ሚጥሚጣን፡ ነቲ ሰባት ክሕጎሱ እንከለዉ ዝፍልፍል ኢንዶርፊን ዝበሃል ሆርሞን ክዘዋወር ሓገዝቲ እዮም።

ዑደት ደም'ውን ንክቀላጠፍ ልዑል ግደ ኣለዎ። መጠን ዋዒ ሰብነትን ህርመት ልብን ንክውስኽ ይሕግዝ። እዞም ለውጥታት እዚኦም ድማ፡ ኣብ ግዘ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሰብነትና ዝረኣዩ ለውጥታት እዮም።

2. ቸኮሌት

Image copyright Getty Images

ቸኮሌት ፊኒሌትያላሚን ዝበሃል ባእታ ዝሓዘ እዩ። ብዙሓት ሰባት ቾኮሌት ምብላዕ ብፍቕሪ ምስ ምትሓዝ ዘተኣሳስርዎ እውን ብምኽንያት እዚ ባእታ እዩ።

እዚ ባእታ፡ ኣብ ምጅማር ፍቕራዊ ርክብ ደስ ዝብል ስምዒት ንክፍጠር ይገብር። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ቾኮሌት፡ ትራይፕቶፋን ዝበሃል ኣሚኖ ኣሲድ ኣሎ።

እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰብነት ሓጎስ ዘመንጩ ሴሮቶይን ዝበሃል ባእታ ዑደት ንክገብር ዘኽእል እዩ።

ትራይፕቶፋን ካብ እንቁላሊሕ፣ ኦቾሎኒን ፍርያት ሶያን ክርከብ ይኽእል።

ኣብ ሞንጎ ቸኮሌትን ወሲባዊ ህይወትን ርክብ ከምዘሎ ክንገር ዝጀመረ፡ ካብ 16 ክፍለ ዘበን ጀሚሩ እዩ።

3. ልኮል ጾታዊ ርክብ የመሓይሽ ዶ?

Image copyright Getty Images

ዋላ'ኳ ኣልኮል ምልዕዓል ስምዒት ፆታዊ ርክብ ዝውስኽ እንተኾነ፡ ወሲብ ኣብ ዝፍፀመሉ እዋን ግና ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ።

ካብ መጠን ንላዕሊ ኣልኮል ምስታይ፡ ጾታዊ ስምዒት ክንኪ ከምዝገብር ተመራመርቲ ይገልፁ።

ጨና ኣልኮል ጽቡቕ ዘለዘይኮነ ድማኣብ ወሲባዊ ህይወትኩም ፅዕንቶ ክፈጥር ይኽእል።

4. ፍረታት'?

መትሎኦም ክለዓል ዘጸግመሎም ደቂተባዕትዮ፡ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ፍላቮኖይድ ዝበሃል ኬሚካል ዝሓዙ መግብታት ክበልዑ ከምዘለዎም፡ መፅናዕትታት ይሕብሩ።

ንኣብነት፡ ብሉቤሪ ዝበሃል ዓይነት ዝራእቲ ፍራውለ (ስትሮቤሪ)፣ ኣራንሺን ለሚንን ነዚ ፀገም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም።

ዝተፈላለዩ ፍረታት ምምጋብ፤ ጸገም ምልዓል መትሎ ብ 14 ምኢታዊት ይንክይ።

ካብ ኣትክልቲ፣ ፍረታት፣ ዘይቲ ኣውሊዕን ኦቾሎኒን ብተወሳኺ፡ ምግብታት ከባቢ ሜዴትራንያን፡ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከምዝፈትሕ ተመራመርቲ ይሕብሩ።

ቼሪ፣ ብላክቤሪ ዝበሃሉ ዓይነታት ፍራውለ፣ ፍረ ወይኒን ቀይሕ ካውሎን፡ ኣንቶካይኒ ዝሓዙ ምግብታት እዮም።

ወግዕና እንትንዛዝም. . .

ጾታዊ ህይወት ከምዘመሓይሹ ዝንገረሎም ኣፍሮዲያሲክ ዝብሃሉ ምግብታት፡ ኣብ ሰለስተ መቒልካ ምርኣይ ይከኣል።

ቀዳማይ፤ ድሌት ፆታዊ ርክብ፣ ካልኣይ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍፃም ብቕዓት፣ ሳልሳይ ድማ ካብ ወሲብ ዝርከብ ዕግበት ዝህቡ እዮም።

ተመራመርቲ፡ ናይዞም መግቢታት ውፅኢት ክልክዑ ኣይከኣሉን። ክሳብ ሕዚብርጉጽ ክዛረብዎ ዝኸኣሉ ነገር እንተሃለወ፡ ኣፍሮዲያሲክ፡ ናይ ዝፀንሑ ፍረታት ጨና እዩ።

ተመራማሪ ስነ-ተዋልዶን ጥዕናን ዶክተር ክሪችማን፡ ነብሲወከፍ ሰብ 'ዝሓሸ ወሲባዊ ህይወት ንክህልወኒ ሓጊዙኒ እዩ' ንዝብሎ ምግቢ ኣዘወቲሩ ክመምገብ እዮም ዝምዕዱ።

መብዛሕትኦም ኣፍሮዲሲያክ ዝበሃሉ ዓይነታት ምግቢ ንጥዕና ኣዝዮም ጠቐምቲ እዮም።

ስምዒት ፆታዊ ርክብ የመሓይሹ እዮም ዝበሃሉ፡ ግነን ከኣ ንጥዕና ጠንቂ ዝኾኑ ምግብታት ምውሳድ ኣየድልን።

ሓደሓደ ግዘ ድማ፡ ምንካይ ድልየት ጾታዊ ርክብ ምስ ፀገም ጥዕና ክዛመድ ስለዝኽእል፡ ንበዓል ሞያ ሕክምና ምምኻር የድሊ።

ተወሳኺ ዛንታ