ካብ ዕውልና ወጺኡ፡ ተማሂሩ ሓኪም ዝኾነ መንእሰይ

ዮውሱፍ ምስ ናይ ሕክምና ትምህርቲ መለማመዲ ባምቡላ Image copyright King's College London
ናይ ምስሊ መግለጺ ተማሃራይ ሕክምና ዮውሱፍ ኤልታዊል፡ ሓደ እዋን፡ ምህሮ ጥቕሚ ዘይብሉ ግዜ መጥፍኢ እዩ ዝመስሎ ነይሩ

"ሰባት ብኻራ ክውግኡ፡ ንብረቶም ብጎሓላሉ ክዝመት ምርኣይ ልሙድ እዩ።" ኣብ 2010፡ ወዲ 14 ዓመት ዮውሰፍ ኤልታዊል "ኣብ ኣዙሪት ናይ ተስፋ ምቑራጽ" ዝኣተወ ኮይኑ ተሰሚዕዎ።

ናይ ታሽዓይ ክፍሊ ትምህርቱ ኣብ ምዝዛሙ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድሕሪ ትምህርቲ ዕዮ ገዝኡ ክሰርሕ ናብ ገዝኡ ኣብ ክንዲ ምኻድ ምስ ኣዕሩኽቱ ኮይኑ ንሰዓታት ዝኣክል ኣብ ከባቢ ኒውሃም ናይ ምብራቕ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቱ ኣብ ዝነበረ ድኳናት መሸጣ ደርሁ ዘወን ይብል ነይሩ።

እቶም ኣዕሩኽተይ ክፉኣት ሰባት ኣይነበሩን ይብል፡ "ድርኺት ጥራይ ኢና ስኢንና፡ ድሌት/ባህጊ ኣይነበረናን" ይብል ንሱ።

ን42 ዓመታት ዘምሀረት መምህር

ሓሙሽተ ኣብነታውያን ደቂኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ ሳይንስ ዓለምና

ንምህሮ ድማ ከም ብላሽ ርእዮሞ። "በቃ ካብ ምህሮ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ከምዘየልቦ ጥራይ ተራእዩኒ፡ ብግደ ሓቂ ድማ፡ ምስ`ቲ ጭፍራ ምዃን ጽቡቕ`ዩ ነይሩ" ይብል።

ካብ ፈለማ ናይ ዓስራይ ክፍሊ ትምህርቱ ግን ዮውሰፍ "ኣብ መዝገብ`ዩ ኣትዩ"፡ ማለት ኣብ መፈጸምታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ-ትምህርቲ [ክላስ] ክታሙ ከንብር ነይርዎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ "ዝኾነ ሽግር እንተድኣ ፈጢሩ፡ ክሕበረና ኣለዎ ዝዓይነቱ ትእዛዝ`ዩ ነይሩ" ይብል ንሱ።

ነጥብታቱ ባይታ ዘቢጦም፡ ሓደ ዓርኩ ኣብ ጎደና ብኻራ ምስተወግአ`ውን እንተኾነ መማህራኑ ተዛሪቦም ከስምዕዎ ኣይከኣሉን።

ኣብ መዓልቲ ናይ መወዳእታ መርመራኡ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ግን ህይወት ዮውሰፍ ሓንሳብን ንሓዋሩን ተቐይሩ።

ብዛዕባ`ቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዘኪሩ ክዛረብ ኣይፈቱን`ዩ፡ ሓደ መምህሩ ዕቑር ዓቕሙ ንብላሽ ከጥፍእ ከምዘይብሉ ክመኽሮ እንከሎ ግን ይዝክር። "ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ግን ብድሕሪት ናይ`ቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝርከብ ነዊሕን ኣዝዩ በሊሕን ዝኾነ ኣፍደገ ሓዂረ" ሽዑ ድማ`ዩ ኣቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ።

እታ ዓባይ ዓባይቶ ናይ የማነይቲ ኢዱ ተቖሪጻ፡ ንምልቃባ ዝተገብረ ናይ ዓሰርተ ሰዓታት መጥባሕቲ እኳ እንተተኻየደ፡ እቲ ኣካሊት [ቲሹ] ስለ ዝሞተ ክዕወት ኣይከኣለን።

መልሰ-ግብሪ ናይ ኣዲኡ ኣብ ክፍሊ ህጽጹ ኣገልግሎት ናይ ሆስፒታል ግን ኣርሚምዎ`ዩ።

"መቕንዓት ለቢሳ ነይራ። ልክዕ ምስ ረኣየትኒ ክትበኪ ርእየያ" ይብል ንሱ።

"ኩሉ ሰብ ይሰማማዓሉ`ዩ ዝብሎ ሓደ ነገር ኣሎ፡ ጨካናት ይኹኑ ለዋሃት። ኣዴኻ ብሽግር ክትሓልፍ ክትርእያ እንከለኻ ናይ ብሓቂ ይትንክፈካ`ዩ፡ ነቲ ዝገበርካዮ ደጊምካ ክትሓስበሉ ድማ ይድርኸካ"።

ኣብ`ታ ሓጋይ`ቲኣ ዮውሰፍ ምስ መዛንኡ ኮይኑ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ኣብ ክንዲ ምጽዋት ነታ ዝተቖርጸት ኣጻብዕቱ ዳግማይ ንምህናጽ ኣብ ሆስፒታል`ዩ ኣሕሊፉዋ።

ኣብ`ቲ ብዙሕ መስርሕ ዝነበሮ ጻዕሪ ረኽሲ`ውን ስለዝነበረ ብምልእታ ኢዱ ከይስእና ሰጊኡ ነይሩ። ኣብ ህይወቱ ግን ዓቢ ነጥበ-መቐይሮ ኣምጺኣ።

"ምስ ኩሎም ዶክተራትን ነርስታትን ንኽልተ ወርሒ ኣብ ሆስፒታል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣካሎም ናይ ምዃን ስምዒት ሓዲሩኒ፡ ንባእለይ ኣብ`ቲ ናትታቶም ኩነታት ኣትየ ክዋሳእን፡ ብሕማቕ ውሳነ ዕባይ ዓብይቶኡ ዝሰኣነ ካልእ ዮውሰፍ ክኸውን ድልየት ሓዲሩኒ" ይብል።

ዮውሰፍ ሓኪም ክኸውን ከምዝደሊ ተረድአ፡ ግን ብኸመይ? ነጥቡ ዜሮ`ዩ ነይሩ። "ብዘይካ በቲ ቋንቋ ኣደይ ዝኾነ ዓረብኛ፡ ብኹሉ ዓይነት ትምህርቲ`የ ተሪፈ" ይብል ንሱ።

Image copyright Yousef El Tawil
ናይ ምስሊ መግለጺ ድሕሪ ዘጋጠሞ ሓደጋ ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ዮውሱፍ (ደው ካብ ዝበሉ፡ ካብ የማን ሳልሳይ) ናብ ናይ ሰንበት ጋንትኡ ክምለስ ክኢሉ

እቲ ሽዑ ዝነበረ መምርሒ ደጊሙ ክፍተን የፍቅደሉ ነይሩ። ኣብ ውሸጢ ሓደ ወርሒ ድማ 24 ዓይነት ትምህርቲ ክፍተን ነይርዎ። እንተኾነ ልዑል ትግሃት ስለዝነበሮ 13 A*፣ ኣብቲ ካልእ ድማ Aን Bን ረኺቡ።

እዚ ነጥቢ`ዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ከእትዎ ከም ዘይክእል ዝተረድኡ መማህራኑ ግን ነቲ ናብኡ ናይ ምእታው ድሌቱ ክገድፎ መኸርዎ፡ ምኽንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ቦታ፡ ብውሑዱ AAA ዘለዎም 11 ወይ 12 መጠየቕታታት [ኣፕሊኬሽንስ] ይቐርብ ነይሩ።

እንተኾነ ግን ሓደ ዓርኩ ኣብ ኪንግስ ኮሌጅ ለንደን ዝተናወሐ ናይ ሕክምና ዲግሪ ፕሮግራም ከምዘሎ ምስ ሓበሮ ከመልክት ወሰነ። ምዱብ ኮርሳት ክወስድ`ውን ወሰነ።

ኣብ ኩሉ ዝኸዶ ቦታትታ ሕቶ`ኡ ተነጽገ፡ ኣብ ኪንግስ ግን ተቐባልነት ረኺቡ ቃለ-መሕትት ገይሩ ዕድል ተዋህቦ።

ኣብ መዓልቲ ምንጋር ውጽኢት ፈተና፡ እቲ ዝድለ ነጥቢ ምስ ረኸበ ድማ "ኣደይ ብንብዓት ተሓጺባ፡ ኣነ`ውን ከምኡ። ኣብ`ዚ ክበጽሕ ብዙሕ ጽዒረ ስለዝነበርኩ ዓቢ እፎይታን ሞሳን`ዩ ነይሩ" ይብል።

እቲ ናይ ኪንግስ ዝተናወሐ ኮርስ ኣብ ክንዲ`ቲ ልሙድ ሓሙሽተ ዓመት ንሽዱሽተ ዓመት`ዩ ዝኸይድ ነይሩ፡ እቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ናይ ሕክምና ዲግሪ ድማ ናብ ክልተ ዓመት ይምጠጥ።

ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ተወሳኺ ኣካዳሚያዊ፣ ምኽራዊ ይኹን ገንዘባዊ ድጋፍ ይወሃቦም፡ እንተኾነ ግን እቶም ተማሃሮ ምስ`ቶም ልሙድ ኮርስ ዝወስዱ ተማሃሮ ሓደ ዓይነት መርመራ`ዩ ዝወሃቦም።

"ከምኡ ዝግበር ኩሎም ንኽዕወቱ ሓደ ዓይነት ዕድል ንምሃብ`ዩ። ብኣካዳሚያዊ መዳይ ኩሎም ክድምዑ ዝኽእሉ`ዮም" ኢላ ዳይረክተር ናይ`ቲ ኮርስ ዶ/ር ጄን ቫለንቲን።

ኣብያተ ትምህርቲ ሕክምና ካብ ብህታውያን ወይ ዝተመርጻ ኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ዘይመጣጠን ቁጽሪ ዘለዎም ተማሃሮ ብምስልጣን ነቲ ክህሉ ዝኽእል ብዙሕነት ብምድራተን ተሪር ነቐፌታ ክወርደን ጸኒሑ`ዩ፡ እዞም ናይ ሕጂ ኮርሳት ግን ዘገምታዊ ለውጢ ከምጽኡ ካብ ዝኽእሉ ስጉምትታት`ዮም።

ኣብ ፈለማ፡ እዚ ዝተናወሐ ኮርስ ናይ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ኪንግስ ሕርያ ካብ ዘይብለንን ተማሃሮአን ናብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ናይ ምልኣኽ ባህሊ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ለንደን ንዝመጹ፡ ዕቑር ብቕዓት ንዘለዎም ተማሃሮ`ዩ ጥራይ ዕድል ዝህብ ነይሩ፡ ካብ 2017 ንነጀው ግን ካብ ምሉእ ብሪጣኒያ ንዝመጹ ተማሃሮ የሰልጥን ኣሎ።

ክሳብ 90 ሚእታዊት ናይ`ቶም ተማሃሮ ጸለምትን ድሕረ ባይታ ናይ ውሑዳን ሕብረተሰባት ዘለዎም`ዮም። ተመጣጣኒ ቁጽሪ ዘለዎም ትሕቲ 40,000 ፓውንድ ዓመታዊ ዓመታዊ እቶት ካብ ዘለዎም ስድራ ቤታት ዝውለዱ ተማሃሮ`ውን ይቕበል፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክኣትዉ ንስድራ ቤቶም ናይ ፈለማ ዝኾኑ ተማሃሮ።

እቲ ኮርስ "ንባይታ ትምህርቲ ናይ ምድልዳል" ቀዳማይ ዕላማ ኣለዎ ይብል፤ ተሓጋጋዚ ዳይረክተር ፕሮፌሰር ስቲቭ ቶምፕሰን።

"እምነ-ኩርናዕ ናይ ኪንግስ ንሕብረተሰብ ሞሳ ናይ ምሃብ መብጽዓ/ግዴታ`ዩ፡ ኣዝዩ ደንቆሮ ዘረባ ይመስል፡ ግን ከኣ ነዛ ዓለም ዝሃሸት መንበሪት ንኽትከውን ዝገብር`ዩ" ኢሉ።

"ሕሙማት ምሳኻ ዘተኣሳስሮም ነገር ከም ዘሎ እንተፈሊጦ፡ ንኸዛርቡኻን ገለ ነገራት ክነግሩኻን ዝያዳ ይምሽዎም" ትብል ዶ/ር ቫለንቲን.

"ምስ ዝኾነ ጥዑይ ሓኪም ከምኡ ክትገብር ኣይከኣልን`ዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፡ እንታይ ደኣ ዝተወሰኑ ዓይነት ሓካይም ጥራይ ክኾኑ የብሎምን"።

"ፈጣሪ እንተይልዎ" ናይ ዮውሰፍ ብቑዕ ሓኪም ናይ ምዃን ሸቶ ኣብ ቀረባ`ያ ዘላ።

ዋላ`ኳ ሕጂ ኣብ`ቶም ላዕለዎት 15 ሚእታዊት ናይ ኩሎም ካብ ስሩዕን ዝተናወሐን ኮርሳት እንተሃለወን፡ ብዓለማዊ ፖሊሲ ጥዕና ማስተርስ ንምግባር ተበጊሱ እንተሎን፡ ኣብ`ዚ ንምብጻሕ ወትሩ ቀሊል ኣይነበረን። ቅድሚ መርመራ ዘጋጥሙ ራዕድታት ነይሮም`ዮም።

"ሓቂ ንምዝራብ፡ ጽሉል ኣዋን`ዩ ነይሩ" ይብል ንሱ። "ብዙሕ ነገር ኣሕሊፈ`የ፡ ብዙሕ ድማ ተቐይረ`የ። ብዙሕ ሓርጎጽጎጽ ነይሩ`ዩ፡ ብሓቂ ግን ንፈጣሪ ኤመስግኖ"።

ዕረፍቲ እንተረኺቡ፡ ኣብ`ቲ ዝዓበየሉ ቦታ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከገልግል ምፈተኹ ድማ ይብል።

ናይ ኒውሃም መበቆሉ ኣብ ህይወት ሃብታም ኣተሓሳስባ ንኽህልዎ፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝሓሸ ሓኪም ክኸውን ከምዝገበሮን ይዛረብ። ገና ኣብኡ`ዩ ዝነብር፤ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣዕሩኽቱ ድማ ብቐጻሊ ይረኽቦም።

"ሕጂ`ውን ሕብረተሰበይ`ዩ፡ ህዝበይ`ዩ፡ ብኡኡ ድማ ሕቡን`የ" ድማ ይብል።