ታሪኽ፡ ንዓለም ሃህ ዘበለ ኣገራሚ ዛንታ ሽዱሽተ ህጻናት

ሕልምታትና ብምግዛፎም ናብ ጋህዲ ንኽንቕይሮም ዓቐብ ዝኾነና ግዜ ውሑድ ኣይኮነን።

ነቲ ክንዲ ሰብ ኣኺልና ዓቕብ ዝኾነና፡ ህጻናት ክትግብርዎ ምስርኣና ግን መንፍስ ቅዱስ ቅንኢ ንነብስና ክወሮ ንቡር እዩ።

እዞም ሽዱስተ ህጻናት ከኣ ነቲ ኣይከኣልን'ዩ ዝበሃለሉ፡ ብተግባር ኣርእዮም፤ ንሶም ክብሪ ክረኽቡ እንከለዉ ንኻልኦት ክንደኦምን ምዕባዮምን "ኩሉ ይከኣል'ዩ" ንኽጭርሑ ቀሲቦሞም'ዮም።

ማላላ ዮፋዚ

ናብ ትምህርቲ ምኻድ መቕጻዕቲ ኮይኑ ዝስመዖም ህጻናት መሊኦም'ዮም።ብኣንጻሩ ናብ ትምህርቲ ዘይከድና ኢሎም ምስ ወለዶም ዝብኣሱ ከኣ ኣለዉ፡ ብፍላይ ከኣ ደቂ ኣንስትዮ፤ ማላላ ዮሱፋዚ ሓንቲ ካብኣን እያ።

ማላላ ግን ንሳ ጥራይ ናብ ትምህርቲ ክትከይድ ኣይኮነትን ትቃለስ ነይራ። ኣብ ፓኪስታን ደቂ ኣንስትዮ ክምሃራ ኣለወን ዝብል ጎስጓስ ኣብ መላእ ፓኪስታን ስለ ዘጓሃሃረት ካብ ጣሊባን ብዝተተኮሰ ጥይት ኣብ ርእሳ ተወጊኣ'ያ።

እዚ ተግባራት ጣሊባን ግን ካብ መንገዳ ኣየሰናኸላን። ንትብዓታን ቆራጽነታን ዝመስከረት ዓለም ከኣ፡ ኣብ 2014 ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ሰላም ገይራ ሸሊማታ። እዚ ከኣ እታ ዝነኣሰት ተሸላሚት ኖቤል ክትከውን ኣኽኢልዋ።

ኣብ ኦክስፎርድ ትምህርታ ትከታትል ዘላ ማላላ፡ ማላላ ዝተሰምየ ማሕበር ግበረ ሰናይ መስሪታ ንሕሉፍን ህልዉን ኩነታት ሂወታ ዘዘንቱ መጽሓፍ ኣሕቲማ ንዓለም ሕልምኻ ኣብ ምትግባር ዕድመ ግደ ከም ዘይብሉ ምስክር ኮይናታ ትርከብ።

ጆርጅ ማርት

Image copyright EAST MIDLANDS AMBUANCE SERVICE

ትብዓት፡ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ኮይንካ ክግብር ዝክኣል ተግባር እዩ፡ ጆርጅ ማርት ከኣ ሓደ ምስክር እዩ።

ጆርጅ ወዲ ሓሙሽተ ዓመት እንከሎ፡ ወላዲቱ ንሓደ ህጻን ከሰንብድ ብዝኽእል ክስትት ኣብ ምድሪ ቤት ውነኣ ኣጥፊአ ወዲቓ።

ጆርጅ ግን ፍርሑን ስንባዴኡን ሓቢኡ 999 ብምድዋል፡ ንወላዲቱ እንታይ ከም ዘጋጠማ ብዝገርምን ስእሊ ብዝፈጥርን ቃላት ገይሩ ነቲ ቴሌፎን ዝተቐበሎ ተረኛ ሓቢርዎ።

ንጻውዒት ጆርጅ ተኸቲላ ኣብ መንብሪ ቤቶም ቀዳማይ ረዲኤት እትህብ ኣምቡላንስ ክትምጽእ ግዜ ኣይወሰደትን፡ ኣዲኡ'ውን ብሂወት ክትተርፍ ክኢላ።

ኢስት ሚድላነድስ ዝተብሃል ትካል፡ ንተግባራት ጆርጅ ንትብዓቱ ዝግልጽ ንዓበይቲ ዝውሃብ ሽልማት ትብዓት ኣበርኪትሉ።

ጆርጅ ከኣ እቲ ዝነኣሰ ነዚ ሽልማት ዝበቐዐ ኮይኑ፡ ሽሙ ብኽብሪ ይልዓል ኣሎ።

ታቱም ኦ'ኔል

ሽልማት ኦስካር ንዓበይቲ ጥራይ ዝተሓዝአ ዝመስልና ውሑዳት ኣይኮንናን፡ ታቱም ኦ'ኔል ግን ንዓወታ ከም ምስክር ኣቐሚጣ 'ተጋጊኹም' ትብለና ኣላ።

ገና ጓል 10 ዓማት እንከላ በታ ኣብ 1974 ዝተዋስኣትላ 'ፔፐር ሙን' ዝተሰምየት ፊልም፡ ዝበለጸት ተሓጋጋዚት ተዋሳኢት ዝብል ሽልማት ኦስካር ክትሽለም በቒዓ።

ክሳብ እዛ ሎሚ ከኣ እታ ዝነኣሰት ሽልማት ኦስካር ዝተሸለመት ህጻን ተባሂላ ብኽብሪ ትልዓል ኣላ።

ድሮቲ ስትረይት

ዝበዝሕ ግዜ፡ ምስ መቕርብና እንገብሮ ዕላላ ናብ መጽሓፍ ተቐይሩ ታሪኽ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣይነእትዎን ኢና።

እንተኾነ ንጓል ኣርባዕተ ዓመት ንድሮቲ ስትረይት ምስ ኣዲኣ ዝገበረቶ ተራ ዕላል ጻዕራ ሓዊሳ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ዝና እዩ ኣደይብዋ።

ኣብ ዋሽንግተን ዝተወለደት ድሮቲ ስትረይት፡ ኣዲኣ ዘልዓለቶ "እዛ ዓለም ከምይ ኢላ እያ ተሰሪሓ?" ዝብል ሕቶ ናብ ሓደ መሳልል ዓወት መበገሲ ኮይንዋ።

ድሮቲ፡ እቲ ንዓለም ኣምላኽ እዩ ሰሪሕዋ ዝብል እምነት ክርስትናን፡ ናታ ሓሳብን ኣሰንያ ብስእልን መግለጽን ኣብ ጽሑፍ ከተስፍሮ ጀሚራ።

ነቲ ስራሓ ዘድነቁላን ዝፈተውዎን ወለዳ ከኣ ነቲ ዝሰኣለቶን ዝጸሓፈቶን ናብ ፓንቶን ዝተብሃለ ማሕበር ኣሕተምቲ ልኢኸሞ።

'ዓለም ከመይ ኢላ እያ ፈሊማ' ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ከኣ ብጓል ኣርባዕተ ዓመት ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ንንባብ በቒዑ።

ጀሚ ኢድዋርድ

ናይ ምስሊ መግለጺ ጀሚ ኢድዋርድ

ንዝበዛሕና ናይ ስነፍልጠት [ሳይንስ] ዕዮ ገዛ ምስራሕ ዓቐብ እዩ ዝኾነና። ኣብ ምዕራብ ዓዲ እንግሊዝ ላንከሻይር ዝተወለደ ጀሚ ኢድዋርድ ግን ንስነፍልጥት ልዕሊ ዝኾነ እዩ ዝፈትዎ።

ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ንዓበይቲ የሕዋቱ ዝተውሃቦም ናይ ስነፍልጠት ዕዮ ገዛ ተሓቢኡ ይሰርሓሎም ነይሩ።

እዚ ሕሉፍ ፍቕሪ ስነፍልጠት'ዩ ድማ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ዝሰረሖ ኒዩክለሳዊ መነጣጠፊ (nuclear fusion reactor) ብዕድመ ዝነኣሰ ነዚ ደረጃ እዚ ዝበጸሐ ከስምዮ ክኢሉ።

ጀሚ ኢድዋርድ ዝሰረሖ፡ ክልተ ኣቶማት ብምግጫው ብርቱዕ ጸዓት ንኽፍጠር ዝሕግዝ መስርሕ እዩ።

ጆርዳን ሮሜሮ

ናይ ምስሊ መግለጺ ጆርዳን ሮሜሮ

ኣብ ካሊፎርንያ ዝተወለደ ጆርዳን ሮሜሮ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ናብ እምባ ኢቨረስት ክሓኩር ብምኽኣሉ፡ እቲ ዝነኣሰ ንእምባ ኤቨረስት ዝሓኾረ ዝብል ክብሪ ኣመዝጊቡ ይርከብ።

ክሳብ እዛ ሎሚ ክኣ ነዚ ክብሪ ዝሰብር ካልእ ህጻን ኣይተረኸበን ዘሎ።

ጆርዳን ሮሜሮ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ገይሩ፡ ናብ ጫፍ እምባ ኢቨረስት ጥራይ ዘይኮነስ ናብተን ኣብ ዓለም ዝርከባ ሽዱሽተ በረኽቲ እምባታት'ውን ክሓኩር ክኢሉ'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ