ኣንጻር-ወሊድ፡ ቆልዓ ምውላድ ደው ከተብሉ ዝደልዩኹም ሰባት

ስእሊ ቆልዓ

ደቂ ሰባት ቆልዑ ክህልዎም የብሎምን ኢሎም ይኣምኑ። እዞም ኣንጻር-ወሊድ ዝኾኑ ሰባት ግን መን'ዮም? እዚ ሓሳብ ክሳብ ክንደይ'ዮም ክደፍኡሉ?

ወዲ 29 ዓመት ቶማስ፡ ነባሪ ምብራቕ ኢንግላንድ'ዩ። ብዛዕባ ሓደ ነገር ርግጸኛ'ዩ፤ ሰባት ቆልዓ ክህልዎም የብሉን፡ ናትና ዓሌት ድማ ቀስ ብቐስ ክጸንት ኣለዎ።

እዚ፡ ኣንጻር-ልደት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፍልስፍና'ዩ። እዚ ሓሳብ፡ ኣብ እዋን ጥንታዊት ግሪኽ ዝተበገሰ፡ ሎሚ ዘበን ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ሓሳብ'ዩ።

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክን ረዲትን፡ ብዙሓት ኣንጻር-ልደት ዝኾኑ ጉጅለታት ኣለው፤ ገሊኦም ኣሽሓት ኣባላት ዘለውዎም'ዮም።

ከም ኣብነት፡ ኣብ ኢንስተግራም ዘሎ 'r/antinatalism' 35 ሽሕ ዝጽግዑ ኣባላት ኣለውዎ። እዞም ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ዝተበተኑ፡ ነዚ እምነቶም ዝተፈላለየ ምኽንያት ዘለዎም ሰባት'ዮም።

ገሊኦም፡ መበቆላዊ ምውርራስ፣ ቆልዓ ንምርካብ ብዙሕ ዘይምጽማም፣ ኣምር ስምምዕ፣ ጉዳያት ብዝሒ ሕዝብን ስነ ከባብን ከም ምኽንያት የቕርቡ።

ምፍራይ ደቂ ሰባት ምብቃዕ ዝብል ድልየቶም ግን ሓደ ይገብሮም። ዋላ'ኳ ውጽእ ዝበለ ምንቅስቓስ ዝገብሩ ጉጅለታት እንተኾኑ፡ ብፍላይ ብዛዕባ መሬት ዘለዎም ኣጠማምታ፡ ቀንዲ ዛዕባ ዘተ ብዙሓት እናኾነ'ዩ።

ስድራቤት ንጉሳውያን ቤተሰብ ብሪጣንያ፡ ሓድሽ ቆልዓ ምስ ወለዱ፡ ብምኽንያት ከባቢያዊ ጉዳያት እንተበዝሐ ክልተ ቆልዑት ጥራሕ ክህልውዎም ከም ዝደልዩ ገሊጾም'ዮም።

ቶማስ፡ ኣብዚ ሰባት ቆልዑ ክህልዎም የብሉን ዝብል ፍልስፍና ዘለዎ ዝንባለ እንተብርህ፡ "ብዛዕባ ሓቃዊ ጉዳይ ህይወት ስለ እትመያየጥ፡ ደስ በሃሊ'ዩ" ይብል።

"ደቂ ሰባት ተጸኒቶም ንበል፤ ዳግም እንተተፈጠሩኸ? እቲ ጸገም ፈቲሕኻዮ ኣለኻ ማለት'ዶ ኣይኮነን'ዩ? ብዙሕ ኢና ንዛተ"።

እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡ "ህይወት ደቂ ሰባት ትርጉም ኣልባ'ዩ፣ ተሰላቺዩ'ዩ፤ ኣይተዓወተን'ውን" ኢሉ'ዩ ዝኣምን። እዚ ሓሳብ ዘሰጉሙ ሰባት፡ ኣብዚ ዛዕባ ክዛረቡ፣ ክትዓት ከካይዱ ከለው ጎነጻዊ ምጉብዕባዕ የብሎምን'ዩ ዝብሃል።

ቶማስ፡ ህይወት ደቂ ሰባት ከብቅዕ ዘኽእል ዓብዪ ቀይሕ ተጠዋቒ መልጎም ክህልዎ ይሓስብ፤ "እዚኣ ብቕጽበት ምጠወቕኩዋ ነይረ" ድማ ይብል። እዚ ኣዝዩ ዘካትዕ ሓሳብ'ዩ።

ኣንቀልቲ ናይዚ ሓሳብ፡ ብቐሊሉ፡ ህይወት ምብቃዕ ወይ ምፍጣር ኣብ ፍቓድ እቲ ክውለድ ወይ ክመውት ዝደሊ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ።

ተቐማጢ ቴክሳስ ኪሪክ ብወገኑ፡ ቆልዓ ኣርባዕተ ዓመት ኮይኑ ምስ ኣዲኡ ዝነበሮ ዘተ ዘኪሩ፡ ቆልዓ ምውላድ ምርጫ'ዩ ኢላትኒ ነይራ ኢሉ።

"ብፍቓድካ ሓደ ሰብ ከይደለየ ወይ ቐዳምነት ከይሃቦ ናብዛ ዓለም መጺኡ ክሳቐን ክመውትን ምግባር፡ ንዓይ ትርጉም ኣይህበንን"።

ይኹን'ምበር ብዙሓት ምንባር ዘሐጉሶም ሰባት ኣለው'ዮም።

ጉዳይ ኣእምሮኣዊ ጥዕና

እዞም ጉጅለ ኣንጻር-ልደት፡ ናይ ባዕሎም ተመኩሮ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ብምክፋል፡ ነቶም ጸገም ጥዕና ኣእምሮ እናሃለዎም ቆልዓ ዝወልዱ ሰባት ይኹንኑዎም።

"ስኪዞፍረኒያን ቅዛነትን ነይሩኒ" ዝብል ቶማስ፡ "ቅዛነት መላእ ህይወተይ ተቖጻጺሩዎ። ቆልዑ እንተሃሊዮምኒ፡ ደቀይ ካባይ ንላዕሊ ቅዛነት ከጥቅዖም ተኽእሎ ኣሎ፤ በዚ ህይወቶም ኣይክፈትውዎን'ዮም" ይብል።

"ሰባት ዕቡዳት ይብሉና፤ እቲ ሓቂ ግን ዝያዳ ዝተሓላለኸ ምኻኑ'ዩ"።

ምድሪ ምድሓን?

እዞም ኣንጻር-ወሊድ ዝጉስጉሱ ሰባት፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘጥቅዑዎም ሓሳባትን ከባቢያዊ ምንቅስቓስን ነንርእሶም ዝገራጨው'ዮም።

"ኣብዚ እዋን ውሉድ ክህልወካ ምሕሳብ ስሰዐ'ዩ" ዝበለት ተሓላቒት መሰላት እንስሳታት፣ ኣሕምልትን ካብ ፕላስቲክ ናጻ ዝኾነ ከባብን ዝኾነት ፍሊፕኒሳዊት ናንሲ፡ "ንከባቢ ዝብክሉ ዘለው እቶም ዝውለዱ ቆልዑ'ዮም" ኢላ።

ቆልዓ ዘይምውላድ ዝብል ሓሳብ ዘሰጉሙ ሰባት፡ ልዕሊ ኹሉ ንከባቢ እዮም ዝሕለቑ።

ዳይሬክተር ነዚ ኣንጻር ወሊድ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝኹንን ጉጅለ ሮቢን ማይናርድ፡ "ውሑድ ቑጽሪ ውላድን ስድራን እንተሃልዩና፡ ዝሓሸ ዘላቒ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና" ይብል።

ግን፡ ብዝሒ ህዝቢ ስግኣት ከባቢ ድዩ? ሪፖርተር ቢቢሲ ስቴፋን ሄጋርቲ፡ መጻኢ ዕጫ ዓለም ምእማት ስለ ዘይክኣል፡ ከምዚ ምባልስ ከቢድ ምዃኑ ትዛረብ።

"ኣብ መጻኢ ብዙሓት ዝቀያየሩ ነገራት ኣለው'ዮም፤ ስለዚ መጻኢ ዘመን ክንግምቶ ኣይንኽእልን"።

ተወሳኺ ዛንታ