"ሓላፊት እንተኾይንኪ፡ ኣብ ገዛ፡ ታኒካ እተልዕሊ ኣይመስሎምን" ኬሪያ ኢብራሂም

ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል (ዶ/ር) ከምኡ ድማ ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም
ናይ ምስሊ መግለጺ ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል (ዶ/ር) ከምኡ ድማ ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም

ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ፡ ኣብ 2010 ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኮይና ዝተሸመት ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ወረዳ ጀሚሩ ኣብ ዘሎ መሓውር መንግስቲ ካብ 1995 ዓ. ም ክተገልግል ጸኒሓ እያ።

ሓንቲ ካብተን ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ክትከውን ከላ፡ ቅድሚ ናብ ባይቶ ፌደሬሽን ምምጸኣ፡ ሓላፊት ስቪል ሰርቪስ ትግራይ ነይራ።

ኣመሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቕን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂኣንስትዮን ኮይና'ውን ሰሪሓ እያ።

ኣብ ኣስመራ ዝተወለደት ወይዘሮ ኬርያ፡ ቀዳማይ ዲግሪ ኢኮኖሚክስ፡ ካልኣይ ዲግሪ ድማ ኢንቫይሮሜንታል አንትሮፖሎጂ ተማሂራ።

ንምዃኑ፡ ወይዘሮ ኬርያ፡ ኣውደ ኣመት ብኸመይ ተብዕሎ?

በዓል ከመይ ተሕልፍዮ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ በዓል ንወዲ ተባዕታይን ንጓል ኣነስተይትን ሓደ ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ ላዕለዋይ ሓላፍነት ክትከውን ከለኻ ድማ፡ ስራሕ ገዲፍካ፡ ንበዓል ክዳሎ ኣይትብልን። ንኽልቲኡ ደሪብና ኢና ንሰርሕ። ስለዝኾነ፡ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት፣ ናይ ድቃስ ሰዓት መስዋእቲ ይኸውን።

ብፍላይ ሓድሽ ዓመት፡ ፍልይ ብዝበለ መንፈስ፡ ኣተሓሳስባን ምድላውን እንቕበሎ በዓል እዩ። ንስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቤትና እውን።

ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ሎሚ ሓድሽ ዓመት፡ ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ብዙሓት ነገራት ስለዘለዉ፡ ነዞም ከበድቲ ኩነታት ከመይ ክንፈትሖም ከምእንኽእል፡ ዝሓሸ ነገር ብኸመይ ክንሰርሕ ከምእንኽእል፡ ብሓድሽ መንፈስ፡ ሃገርናን ህዝብናን ሰላም ክኸውን፤ ዝተረጋገአ ናብራን ህይወትን ክመርሕ እንሓስበሉ'ውን እዩ።

ኣብ ገዛ በዓል ከመይ ተሕልፍዮ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ ገለ ሰባት፡ ላዕለዋይ ሓላፊት ክትኮኒ እንከለኺ ኣብ ገዛኺ፡ ታኒካ እተልዕሊ ዘይመስሎም ሰባት ኣለዉ። እቲ ሓቂ ግን ካልእ እዩ። ኣብ ናትና ባህሊ፡ ብዙሕ ዘይተቐርፈ ነገራት ኣሎ።

ስለዝኾነ፡ ሓንቲ ጓል ኣነስተይቲ ኣብ ዝደለየቶ ደረጃ ኣመራርሓ ትብጻሕ፡ ኣብ ገዛ ዝጽበያ ዕዮታት ኣሎ። ናብ ቤታ፣ ናብ ክሽነኣ ምእታዋ ኣይተርፍን።

ቆልዑ'ለዉ፡ በዓል ቤት ኣሎ። ሰለዝኾነ፡ ኣብ ገዛ ተወሳኺ ስራሕ ኣሎ፡ ተወሳኺ ጊዜን ጉልበትን የድሊ፡ ብፍላይ ንጓል ኣነስተይቲ።

ሰብኣይ፡ ኮፍ ኢሉ ዝተሰርሓሉ ዝጽበ እዩ። ምናልባት ኣብቲ ናይ ሎሚ ወለዶ፡ ዝሕግዙ ሰብኡት ክህልዉ ይኽእሉ። ንዓና ግን፡ ኣብ ገዛ እውን እንተኾነ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘለና። ብፍላይ በዓል፡ ንጓልኣነስተይቲ ተወሳኺ ስራሕ ኣለዎ።

ካብ በዓላት፡ ንዓኺ ፍሉይ ኣየናይ እዩ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ ምስ እምነት ብዝተኣሳሰር፡ ዓረፋን ዒድ ኣልፈጥርን እዩ። ምስ ባህልናን ሃገርናን ከኣ፡ ሓድሽ ዓመት ደስ ይብለኒ።

በዓል ክበሃል ከሎ፡ መግቢ'ውን ሓቢሩ እዩ ዝለዓልሞ፡ እትፈትውዮ መግቢ እንታይ እዩ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ ኣነ ብዙሕ ግዜ ምግቢ ኣይመርጽን፡ ልዕሊ ኹሉ ዝፈትዎ ግን ሩዝ ብስጋ እዩ። ሽሮ'ውን እፎቱ።

ካብ ናይ በዓል መግብታትከ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ ደርሆ እየ ዝፎቱ። በዓል ክመጽእ ከሎ፡ ደርሆ እያ ቀዲማ እትስራሕ። ንጓል ኣነስተይቲ ከኣ ጣጠኣ ብዙሕ እዩ።

ኣብ ትርፊ ግዜኺ እንታይ ትገብሪ? ፈልም ትሪኢዶ? ሙዚቃኸ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ ሙዚቃ ክንድ'ቲ ኣይኮንኩን። ሕዚ ዝሰምዓሉ ግዜ'ውን የብለይን (ሰሓቕ)፡ ቀደም ግን ሙዚቃታት ኣስቴር ኣወቀ ይሰምዕ ነይረ። ሎሚ ሎሚ፡ ገለ ፊልምታት ይርኢ እየ። ግን እናቋረጽኩ እየ ዝርእዮም።

መጽሓፍ ተንብቢ ዶ? ሕዚ እንታይ ተንብብ ኣለኺ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ መጽሓፍ የንብብ እየ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰር እየ ዘንብብ፡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሕተሙ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ዘዳለዎም ጽሑፋት የንብብ እየ። ካልእ ድማ፡ ምስ ሃገርና ተመሳሳሊ ስርዓት ናይ ዘለዎም ሃገራት ስነሓሳብ የንብብ እየ። ብፍላይ ምስ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝዛመዱ ዘንብቦም ጽሑፋት ኣለዉ።

ልብወለድ ከ ኣይተንብብን?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ 'ፊክሽን' ቀደም እየ ዘንብብ ነይረ (ሰሓቕ)፤ ብፍላይ ቀደም ትምህርቲ ምስወዳእና፡ ክረምቲ ክረምቲ ብዙሕ ልብወለድ የንብብ ነይረ።

ካብ ዘንበብክዮም ልብወለዳት ዘይትርስዕዮ?

ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም፡ 'ፍቅር እስከ መቃብር' ኣይርስዖን። ሓንሳብ ምስጀመርኩ ከየቋረጽኩ እየ ወዲአዮ።

ካብ ምድቃስኪ እንትትስኢ ይኹን እንትትድቅሲ እትገበርዮ ተመሳሳሊ ነገር ዶ ይህሉ?

ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂም፡ ካብ ዓራተይ ተሲኤ ይሰግድ፤ የምሲ'የ፤ ቅድሚ ምድቃሰይ ዝነበብ ኣንቢበ እየ ዝድቅስ።

እተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተሎ?

ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂም፡ እዚ በዓል ብዝተፈላለየ መገዲ ኢና እነኽብሮ፤ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብና ዝነበረ ተኸኣኢልካ ናይ ምንባር ጸጋ ኣብ ዝላሕለሐሉ እዋን ኮይንና ኢና እነኽብሮ ዘለና።እቲ ዝዓበየ ነገር ሃገርና ተምሳሌት ምዕባለን ሰላምን ክትከውን እትኽእል ኣብ መንጎ ህዝብታትና ብዝህሉ ጥንኩር ሓድነት እዩ።

እቶም ሕሉፍ ጸገማትና ንጎድኒ ገዲፍና መጻኢ ዓመት ዘበነ ሰላም፥ ብልጽግናን ዕብየትን ክኾነልና ይምነ።

ሃገርና ማሕለኻታትን ዕድላትን ኣለዋ። ካብ እቶም ዘፈላልዩና ኣብቶም ዘራኽቡና ነገራት ጠመተ ገይርና ሓድነት ህዝብታት ክሕይል፤ ነናይ ባዕልና ብጽሒት ክንዋጻእ ኣለና። ሰላም ክፍጠር ዝኽእል ኣብ ኣእሙሮን ልቦናን ነፍሰወከፍ ዜጋ ሰላም እንትፍጠር እዩ።ነናሕድሕድና ሰላም ፈጢርና ሃገርና መርኣያ ሰላምን ምዕባለን ንኽትከውን ቃል እንኣትወሉ ዕለት ክኸውን ኣለዎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት