“ገዛይ ን10 ኣዋርሕ ክራይ ከይከፈሉ ይነብርሉ ኣለዉ” ብኣባላት ግንቦት 7 በደል በፂሑኒ ዝብላ ኣደ

ተሳተፍቲ

ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ (ኢዜማ) ዝበሃል ውድብ፡ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ካብ ተሳተፍቲ ብርክት ዝበለ ሕቶታት ቀሪቦምሉ እዮም።

ምእንተ ንብረተን፡ ስመን ክጽራሕን ምስለን ክሰኣልን ዘይፈቐዳ ወላዲት፡ ብኣባላት ተቓወምቲ ውድብ በፂሑኒ ዝበለኦ በደል ኣብ መድረኽ ወፂኤን ተዛሪበን።

"ኣብ ጐንደር 45 ዓመት ተቐሚጠ፤ ትግራወይቲ ብምዃነይ ብ2008 ዓ.ም ተፈናቒለ ናብ ትግራይ መፂኤ። ሻቡ 150 ካሬ ሜትር ገዛይ ኣቃፂሎሞ። ካብ ጐረቤተይ ዝለምንክዎ ነፀላ ተኸዲነ እየ ወፂኤ። መንግስቲ ካሕሳ ክህበኩም እዩ እናተባህለ እመላለስ ነይረ። ብድሕሪኡ ሓደ ፈታዊ 'ሰላም እንተኽውይኑ ክትነብርሉ ተዘየለ ክትሸጥዎ' ብምባል 100 ሽሕ ቅርሺ መዲቡ ብልቓሕ ሃኒፁለይ። ውልቀ ሰባት ተኻርየሞ ንዝተወሰነ እዋን ተረቢሐናሉ። ኰይኑ ግና መሊስና ክነቃፅሎ ኢና እናበሉ ምስ ኣፈራርሑዎም እቶም ተኻረይቲ ወፂኦም። ብድሕሪኡ ኣባላት ግንቦት 7 ብሓይሊ ኣትዮም ብዘይ ክራይ ን10 ወርሒ ብሓይሎም ይቕመጥሉ ኣለዉ። ከይከስስ ኣብ ጐንደር መንግስቲ የለን። በይዛኻትኩም ተገፉዑለይ" እንትብላ እናነብዓ ተዛሪበን።

እተን ወላዲት፡ ኣብ መቐለ ንተፈናቐልቲ ኣብ ዝተዳለወ መፅለሊ፡ እቲ ንወርሒ ተሰፊሩ ዝወሃበን 15 ኪሎ እኽሊ ስለዘየናብረን፡ ናይ ሰብ ክዳን ሓፂበን ናብረአን ይመርሓ ምህላወን ኣምሪረን ተዛሪበን።

"ፍረዱኒ! ኣደ ዶ የብልኩምን ኢኹም! ሓፍቲ ዶ የብልኩምን! ኣነ ዶ ኣብዚ ዕድመይ ክከላበት ይግበአኒ! ምስ ቀበሌ ዝምድና ኣይነበረንን፤ ትግራወይቲ ብምዃነይ እምበር ዝኣበስኩዎ የብለይን። ወለደይ ደኣ እዮም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ነይሮም እምበር ኣነ ንባዕለይ ኣስመራ እየ ተወሊደ፤ ትግራይ እኳስ ኣይፈልጣን። ብ1967 ዓ.ም እየ ንጐንደር ከይደ" ምስበላ ንብዓት ስዒሩወን ካብኡ ንላዕሊ ክዛረባ ኣይከኣላን።

ምክትል መራሒ ውድብ ኢዜማ ኣይተ ኣንዱኣለም ኣራጌ፡ ጉዳይ እተን ወላዲት፡ ኣይተ ግርማይ ሃደራ ዝበሃል ሰብ ብስልኪ ከምዝነገሮምን ከምዝፈልጥዎን ነቲ ተሳታፊ ህዝቢ ገሊፆምሉ።

"ኣባላት ግንቦት 7 ገዛአን ተኻርዮም ክራይ ኣይንኸፍልን ከምዝበሉ ስለዝተነገረኒ፡ ነቶም ሰባት ኣጣይቐ ረኺበዮም እየ። እቶም ሰባት፡ ኣባላት ግንቦት 7 ዝነበሩን እቲ ውድብ ናብ ሃገር ምስ ኣተወ፡ ንበይኖም ተነፂሎም ዘለዉ ወተሃደራት እዮም። ኣነ ናትና ኣባላት መሲሉኒ፡ ንምንታይ ከምዚ ዝበለ ግፍዒ ከብፅሑ ክኢሎም ብምባል ሓቲተ ነይረ። ሕዚ ግና ምሉእ ኣድራሻኽን ሃባኒ፤ ኣነ ብውልቀይ እግዝኣብሔር ይሓግዘኒ፤ ዝከኣለኒ ፅዒረ ፍትሒ ክትረኽባ ንምግባር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቃል እኣቱ" ብምባል ገሊፆም።

ሓደ ካብቶም ተሳተፍቲ መንእሰይ ዳዊት ገብረሚካኤል፡ ኣብታ ሃገር ኣዝዮም ተመሳሰልቲ ፀገማት ከምዘለዉን በተን ወላዲት ዝቐረበ ተግባራዊ ኣብነት ምዃኑን መራሕቲ እቲ ውድብ ክግንዘቡ ገሊፁ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ዳዊት ገብረሚካኤል

"ወላ እኳ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ምሉእ ሓላፍነት ተዘይወሰድኩምሉ፡ ክፍፀም ዘይነበሮን ነዚ በደል እዚ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣግባብ ዘይብሉ ወፍሪ ፖለቲካዊ መራሕቲ ከምዝዀነ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ትምህርቲ ክትወስዱ ይግበአኩም" ብምባል ተማሕፂኑ።

ኣብቲ ኣደራሽ ዝነበረ ህዝቢ ቁጥዕኡ ገሊፁ እዩ። "የፍትህ ሰቆቃ" ብዝብል ኣርእስቲ ዝተሰናደአ ሰነዳዊ ፊልምን ካልእን "ኣብዛ ሃገር ንዝተፈጠሩ ጌጋታትን በደላትን ተሓተቲ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ እዮም" ዝብል ወፍሪ፡ ተጋሩ ብፍሉይ ክጥመቱን በደል ንኽበፅሖምን ዝደፍአ ፖለቲካዊ ምልዕዓል ምንባሩ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ገሊፆምዎ።

ውድብ ኢዜማ፡ ቅድም ክብል 'ኣርበኞች ግንቦት 7' እናተባህለ ዝፍለጥ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውድብን ካልኦት ሽድሽተ ውድባትን፡ ንርእሶም ብምፍራስ ዝመስረትዎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት