"መጻምድተይ ጥራሕ ነብሳ ክርእያ ኣይትደልን እያ"

ሚች ዊዛም Image copyright BBC Three
ናይ ምስሊ መግለጺ ሚች ዊዛም

ንኣፍቃሪተይ ሊያን፡ ኣዝየ እየ ዝፈትዋን ዘፍቅራን። ንነብሳ ብኸምኡ ክትርእያን ክትርድኣን ምደለኹ።

ሰሓቒትን ጽብቕትን እያ፤ ሰማያዊ አዒንቲ፣ ዝተፈላለየ ሕብሪ እትለኽዮ ነዊሕ ጸጉርን ተፈታዊ ክምስታን ኣለዋ።

እንተኾነ፡ ሊያ ንመልክዓ ኣይትፈትዎን እያ። ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ከመይ ክፍእትን ዘይትፍቶን ከምዝኾነት ክትዛረብ ትውዕል። ርጉዲ ዘይብላ ክነሳ አዐርያ ረጓድ ከምዝኾነት ትሓስብ፤ ቅርጺ ገጻ ልክዕ እንከሎ ዘባል ኮይኑ ይስመዓ።

ኣብ 2015 ኢና ተላሊና፤ ኣብ ፈለማ ሌላና ኣዝያ ዓርሰ እምነት ዘለዋ ትመስል ነይራ። ፍሕሽውቲ እያ፡ ከምኣ ቅልል ኢሉኒ ሰብ ቀሪበ ኣይፈልጥን፤ ገለ ነገራ ድማ ጠቕሊሉ ክወስደኒ ይስመዓኒ ነይሩ። ዝገርም ምቅርራብ ነይሩና፤ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ኣዋርሕ ድማ ብፍቕራ ይወድቕ ምንባረይ ፈሊጠ።

ርድኢት መልክዕ

ፍቕራዊ ርክብ ምስ ጀመርና ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ግን፡ ሊያን፡ ኣብ ምስላ ትሑት ግምት ከምዘለዋ ግልጺ ነይሩ።

ንደገ ክንወጽእ ኣብ እንሸባሸበሉ እዋን፡ ንጸጉራ እትጥቀመሉ መመላኽዒ (ስፕረይ) ከምዝተወደአ ምስፈለጠት ኣዝያ ተቖጢዓ። እቲ ነገር አዓርዩ ኣሕሪቑዋን ጽጉራ ስፕረይ ከይገበረት እንተወጺኣ እንታይ ከምእትመስል ኣጨኒቕዋን ስለዝረኣኹ፡ ናብ ሹቕ ከይደ ሓዱሽ ስፕረይ ገዚአላ መጺአ።

እንተኾነ እቲ ዘምጻእኩላ ስፕረይ ካብቲ ኩሉ ሻብ እትጥቀመሉ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ብምንባሩ መሊሳ ሓሪቓ፤ ወረ ክሳብ ኣቑሑት ምድርባይ በጺሓ፤ ናብ ሓያል ህውከት ድማ ኣቲና።

Image copyright BBC Three
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊያን

ቁሩብ ምስዘሓልና፡ ኣብ መልክዓ ካብ ዘለዋ ግጉይ ኣመለኻኽታ ዝብገስ ባህሪኣ፡ ናይ ጥዕና ከምዘይኮነ ተረዲአ።

ኣነ ንርእሰይ፡ ክቆጻጸሮ ዝኽእል ናይ ምጥርጣርን ሓደ ነገር ደጋጊምካ ናይ ምርግጋጽን ጸገም ስለዝነበረኒ፤ ንሳ'ውን ተመሳሳሊ ምስ ጭንቂ ዝተሓሓዝ ጸገም ክህልዋ ከምዝኽእል ኣስተብሂለ።

ናብ ሓኪም ክትከይድ ከምዘለዎ ሓሳብ ሂበያ። ኣብ ፈለማ እኳ ብዙሕ ርግጸኛ እንተዘይነበረት፡ ዳሕራይ ግን ብግልጺ ምዝርራብና ዕረፍቲ ዝሃባ ይመስለኒ።

'ኣብ መልክዐይ ጸገም ኣለኒ' ኢልካ ክትጭነቕ ዝገብር ሕማም እንታይ እዩ?

'ቦዲ ዲስሞርፊክ ዲስኦርደር' ሰባት ንባዕሎም ምስ ካልኦት እናወዳደሩ፡ መልከዖም ጽቡቕ ከምዘይኮነ ክሓስቡን ብዛዕባ ክፍልታት ኣካሎም ብፍላይ ገጾም ከምዝጭነቑን ዝገብር ሕማም እዩ። እቲ ሕማም ንክልተ ሚእታዊት ህዝቢ ዓለምና ድማ የጥቅዕ።

·በዚ ሕማም ዝተተንከፈት ሊያን፡ ኣብ ቀረባ እዋናት እያ ሕክምና ጀሚራ። ዋላኳ ኣነ ካብቲ ሕማም ነጻ እንተኾንኩ ምስዚ ዓይነት ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ምንባር ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምስ ሊያን ምንባር ማለት ከኣ ዕለታዊ ኣካል እዚ ሕማም ምዃን ማለት እዩ።

መዓልታዊ ዘይተገመቱ ጸገማት ከጋጥሙ ይኽእሉ።

ንኣብነት፡ ሓደ መዓልቲ ናብ እንዳ ጽሟቕ ክንኣቱ ክንብል፡ ሊያን ካብቲ ኣፈፌት ኣይኣቱን ኢላ ከልኪላትኒ። ምኽንያቱ ድማ ካብኣ እትጽብቕ ጎርዞ ኣብ ውሽጢ እቲ እንዳ ጽሟቐ ኣላ እያ ኢላ ስለዝሓሰበት እዩ። ኣብ መልክዓ ዘለዋ ኣመለኻኽታ ኣሉታዊ ስለዝኾነ፡ ንሓንሳብ ብምሒር ሕርቃን ገጻ ክትብሕጭሮን ንጸጉራ ብሓዊ ክተንድዶን ትደሊ።

Image copyright BBC Three
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊያንን ሚችን

ኣብ ካልኣይ ወርሒ ፍቕርና 'ውን ጸጉሪ ርእሳ ክተንድድ ክትብል ሒዘያ ነይረ። ሽዑ እንታይ ክገብር ከምዘለኒ ሰለዘይፈለጥኩ ሰምቢደ ነይረ።

እቲ ዝኸበደ ነገር ድማ ርክብና ልባዊ ኣይነበረን። ሊያን ኣብ ቅድመይ ጥራይ ነብሳ ክትከውን ኣዝዩ እዩ ዝኸብዳ።

ኣብ ዓሚቚ ስምዒት ዝኣተናሉ ቅድሚ ውሑዳት ኣዋርሕ እዩ ነይሩ። እቲ ክንገብሮ እንደልዮ ነገር እውን ሓሓሊፍና ሳሕቲ ኢና ንገብሮ ።

ፍቕራዊ ርክብ ክንገብርን ዘይክንገብርን ናይ ሊያን ኩነታት እዩ ዝውስኖ። ፍቕሪ ጀሚርና ክነብቅዕ'ኳ፡ ኣብ መንጎ ነቋርጸሉ እዋን ኣሎ።

ንሓንሳብ ኣብ ጫፍ ስቅያት ዘለኹ ኮይኑ ይስመዓኒ። ጾታዊ ርክብ ወሳኒ'ዩ ኢለ ዘይኣምን እኳ እንተኾንኩ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ግን ኣገዳሲ ተራ ከምዘለዎ ይኣምን።

ፍቕርና ልባዊ ንምግባሩ ብብዙሕ መገዲታት ፈቲንና። እንተኾነ ባህ እንተዘይ ኢሉዋ ክትገብሮ ከቢድ እዩ። መጻኢና ክንትልም ኣይንኽእልን ማለት እዩ።

Image copyright BBC Three
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊያን ዝሰኣለቶ ስእሊ

ክልቴና ደቂ 29 ዓመት ኢና። እዚ ዕድመ'ዚ ድማ መብዛሕተአን መሳቱኣ ዝምርዐዋሉ እዋን እዩ። ብዛዕባ ሓዳርን ቆልዑትን ነዕልል ኢና።

ሕራይ ክንምርዖ ኢና ትብለኒ እሞ፡ ጸኒሓ ውላድ ምውላድ፡ ኣብ መልክዓ ከምጸኦ ዝኽእል ለውጢ ብምሕሳብ፡ እቲ ሕማም ኣይደልን ከምእትብል ይገብራ።

ሕጂ ሕክምና ትከታተል ኣላ። ለውጢ 'ውን ኣለዎ። ይኹን እምበር 'ዋላ እንተንፈላለ' ዝበልኩሉ እዋናት 'ውን ነይሩ።

ሕማማ ዘልዕለላ ነገር ምስዝፍጠር፡ ምሳይ እያ ትጋራጮ። ሓደ እዋን ኣብ ባር ኮፍ ኢልና እንከለና፡ ክልተ አዕሩኽና፡ ዝፈልጡወን ኣዋልድ ሒዞም መጺኦም።

ሽዑ ካብኣ ዝጽብቓ እየን ኢላ ስለዝሓሰበት እያ ይመስለኒ፡ ኣዝያ ሓሪቓ። ምሳይ ድማ ተገራጭያ።

ድሕሪኡ፡ ክጻወሮ ከምዘይከኣልኩን ክትሕከም ከምዘለዋን ነጊረያ። ብሰንኪ'ቲ ሕማም፡ እቲ ኣብ ሊያን ዘሎ ኣራዊት ብዙሕ ግዜ ክልተ ሰብ ከምዝኾነት እዩ ዝስመዐኒ።

''ጽቡቕ የለኹን ሓቀይ'' እናኽትብለኒ፡ ፡ ብቕጥታ ዘይኮነስ ቀስ ኣቢለ ምትብባዓ ለሚደዮ።

ኣብ ፈለማ ሓቢኤዮ እኳ እንተነበርኩ፡ ዳሕራይ ግን ኩነታት ሊያን ንስድራይ ነጊረዮም እየ። ይሕግዙና ድማ እዮም።

ኣብ ፍቕርና ዓብዪ እምነት ኣለኒ። ኩለን መዓልትታት ከከም ኣመጻጸአአን ይቕበለን። እቲ እነሕልፎ ጽቡቕ ግዜ ድማ ክብሪ ይህቦ። ሕዚ'ውን መዓልታዊ ንስሕቕን ዘለና ኩሉ ንካፈልን ኣሎና። ሊያን ሕጂ እውን ብልጽቲ መሓዛይ እያ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ