"ብህጻንነተይ ከም ዝተሰረቕኩ ዘቃልዐ ስእሊ'ሰልፊ' "

ሚሺ (ጸጋም) ምስ ሓፍታ ካሲዲ ነርስ
መግለጺ ስእሊ,

ሚሺ (ጸጋም) ምስ ሓፍታ ካሲዲ ነርስ

ቅድሚ 17 ዓመታት ኣብ ክፕታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ እዩ። ናይ ተሓጋገዝቲ ሓካይም ክዳን ዝተኸድነት ሓንቲ ሰበይቲ፡ ጓል ሰለስተ መዓልቲ ህጻን ሒዛ ካብ ሆስፒታል ጎሮቲ ሹር ተሰወረት። ወላዲታ ደቂሳ እያ ነይራ፤ ድሕሪ 17 ዓመታት ግና እታ ህጻን ብወዝቢ ሓቀኛ መንነታ ተገንዚባ።

ሎሚ ጓል 17 ዓመት ኮይና ዘላ መንእሰይ፡ ንኽልተ ኣዴታታ፡ ማለት ካብ ሆስፒታል ዝሰረቐታን፡ ሓቀኛ ኣዲኣን ክትፈልጥ ዝኸኣለት፡ ንገዛእ ርእሳ ዝሰኣለቶ (ሰልፊ) ፎቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምልጣፋ ምዃኑ ትዛረብ።

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኬፕታውን ዝዋንስዊክ ተማሃሪት ዝኾነት ሚሺ ሶሎሞን፡ ነቲ ስእሊ ኣብ 2015 እያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሓቶ።

ሽዑ ብርክት ዝበሉ ዝተገረሙ ተማሃሮ ናብኣ ብምምጻእ ብሰለስተ ዓመት ካብኣ እትንእስ፡ ካሲዲ ነርስ ዝተብሃለት ልክዕ ነዓኣ እትመስል ሓዳስ ተማሃሪት ከም ዘላ ይነግርዋ።

ኣብ ፈለማ ሚሺ ብዙሕ ኣይሓሰበትሉን። ድሕሪ ገለ መዓልትታት ኣብ መገዲ ምስ ረኣየታ ግና ክትገልጾ ዘይትኽእል ስምዒት ከም ዝተሰምዓ ትዛረብ።

"ልክዕ ከምዛ ዝፈልጣ ኮይኑ ተሰሚዑኒ" ትብል። "ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ነይሩ - ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝተሰምዓኒ ክርድኣኒ ኣይክኣለን።"

ናይ ዕድመ ፍልልይ እኳ እንተነበረን ሚሺን ካሲዲን ብሓባር ብዙሕ ግዜ ከሕልፋ ጀመራ።

"ከም ኣሓት 'ዓባይ ሓፍተይ ንእሽቶ ሓፍተይ' እናተባሃልና ክንጸዋዋዕ ጀሚርና።"

ገለ ሰባት ኣሓት ምዃነን ክሓትወን ከለው፡ "ኣይንፈልጥን - ምናልባት ኣብ ካልእ ህይወት" ኢለን ይዋዘያ ነይረን።

ሓደ መዓልቲ ግና ክልቲአን 'ሰልፊ' ፎቶ ተሳኢለን ንመሓዙተን ኣርእየንአን። ገለ ካብ መሓዙተን ድማ ሚሺ ምስ ዘይወለድዋ ስደራቤት ዓብያ ከይትኸውን ሓተትዋ። ንሳ ግና ብፍጹም ኢላ ኣቕቢጻተን።

ብድሕሪ እዚ ሚሺን ካሲዲን ነቲ ስእሊ ንኣባላት ስድርአን ኣርእየንኦም። ኣደ ሚሺ ክሳብ ክንደይ ከም ዝመሳሰላ ምግራማ ነገረታ።

ኣቦ ሚሺ ብወገኑ፡ ንኣቦ እዛ ሓዳስ መሓዝኣ ከም ዘለለዮን ድኳን ከም ዘለዎን ተዛረበ።

ምንጪ ስእሊ, Mpho Lakaje

መግለጺ ስእሊ,

ሚሺ ሶሎሞን ሎሚ

ስድራ ካሲዲ ግና፡ ነቲ ስእሊ ኣተኲሮም እዮም ርእዮምዎ። ንሚሺ ዝሓትዋ ሕቶ ከም ዘለዎም'ውን ንካሲዲ ነገርዋ። ካሲዲ "ሚያዝያ 30 1997 ዲኺ ተወሊድኪ?" ክትብል ንሚሺ ሓተተት።

ሚሺ ግና "ኣብ ፌስቡክ ክትስልይኒ ጀሚርኪ ዲኺ?" ብምባል ቅሩብ ሕርቕ እኳ እንተበለት፡ ጸኒሓ ግና እቲ ዕለት ኣረጋገጸትላ።

ድሕሪ ሰሙናት ሚሺ ኣብ ቤትጽሕፈት ዳይሬክተር እቲ ቤት ትምህርቲ ተጸዊዓ ቅድሚ 17 ዓመታት ኣብ ኬፕታውን ሆስፒታል ጎሪቲ፡ ሓንቲ ጓል ሰለስተ መዓልቲ ህጻን ተሰሪቓ ምንባራ ብማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ዛንታ ይንገራ።

"ንምንታይ እዮም ነዚ ታሪኽ ንኣይ ዝነግሩኒ?" ብምባል ዝተደመመት ሚሺ፡ እታ ህጻን ንሳ ምዃና መረዳእታታት ከምዘሎ ተገሊጹላ።

ሚቺ ግና ኣብ ካልእ ሆስፒታል ከም ዝተወለደትን ምስክር ወረቐት ልደታ ክረአ ከም ዝከኣልን ክትገልጽ እኳ እንተፈተነት፡ እቲ ዝጠቐሰቶ ሆስፒታል ብዛዕባ ልደታ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ሓቢሮምዋ።

ኣብ መወዳእታ ናይ ዲኤንኤ መርመራ ምግባር ናይ ግድን ኮነ። ሚቺን እታ ቅድሚ 17 ዓመታት ካብ ሆስፒታል ጉሪቲ ጓላ ዝተሰረቐታ ዜፋኒ ነርስ (ኣደ ካሲዲ)ን ነቲ መርመራ ኣካየዳ።

ውጽኢት እቲ መርመራ ሓደ ኮነ።

"ኣብ ልዕሊ ዘዕበየትኒ ኣደይ ልዑል እምነት'ዩ ነይሩኒ። ብፍላይ ብዛዕባ መንነተይ ፈጺማ ትሕስወኒ'ያ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን። እቲ መርመራ ክመሳሰል ከም ዘይክእል ርግጸኛ እየ ነይረ" ትብል ሚሺ።

እንተኾነ ግና ኩነታት ከም ዘይተጸበየቶ ኮይኑ፡ ሚሺ ጓል እታ ዘዕበየታ ኣዲኣ ዘይኮነት፡ ጓል ናይታ ብሃንደበት ዝተላለየታ ኣደ ካሲዲ ኮይና ጸኒሓ።