ግብረ-ሶዶማዊ ተምሃራይ: ብሕርቃን ንመዘንኡ ብኻራ ቀቲሉ

ኣቤል ሴዴኖ ምስ ማቲው ማክሪ

ምንጪ ስእሊ, Abel Cedeno (left) matthew mccree (right)

መግለጺ ስእሊ,

ኣቤል ሴዴኖ (ጸጋም) ማቲው ማክሪ (የማን)

ሶዶሞኛ ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ፡ ንመማህርቱ ብኻራ ብምቕታሉ ን14 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ። እቲ ተማሃራይ ከምዝብሎ፡ እቶም መዛንኡ መማህርቱ ተማሃሮ፡ ሶደመኛ ብምኻኑ የጋፍዕዎ ከምዝነበረኡን፡ ብምምሕዳር እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ስለዘይተወስደሎም፡ ንነብሱ ንምክልኻል ካራ ከምዝገዝአን፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሓደ መማህርቱ ብኻራ ወጊኡ ከምዝቕተለን ንኻልእ ከምዘቑሰለን ምስተኣመነ እዩ ን14 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ።

ኣብ ከተማ ኒው ዮርክ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ነቲ ኣብ 2017 ንመማህርቱ ኣብታ ዝምሃሩላ ዝነበሩ ክፍሊ ብኻራ ዝቐተለ መንእሰይ፡ ን14 ዓመት ድሕሪ ምፍራዱ፡ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባቲ ናብ ሞት ዘብጽሐ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ዝተፈላለየ ርእይቶታት፡ ቢቢሲ ኣብ ተኸታተልቲ ዶኩሜንታዊ መደባት የቕርቦ ኣሎ።

"ግደ ሓቂ፡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሃሳዪ ኢዩ ነይሩ። ስጋብ ሎሚ ድማ ነቲ ኩነታት ክርዳእ ኢየ ዝጽዕር ዘለኹ። ከመይ ገይሩ'ዩ እቲ ቐታሊ ግዳይ ናይቲ ኩነታት ዝኸውን? ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበት ወደይ ዲዩ ከምኡ ተባሂሉ?"

ኣደ`ቲ ወዲ 15 ዓመት ውላዳ: ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ብመማህርቱ ኣብ ኣፍልቡ ብኻራ ተወጊኡ ዝሞታ፡ ኣብቲ ቢቢሲ ዝፈነዎ፤ ሓድሽ ፍቕርን - ጽልኢ ገበንን [ላቭ ኤንድ ሄት ክራይም] ኣብ ዝብል ተኸታታሊ ዶኩሜንታዊ መደብ ብዛዕባ ሞት ወዳ ተዛሪባ።

እቲ ወዲ 15 ዓመት መንእሰይ፡ ማቲዩው ማክ-ክሪ፡ ኣብታ ኣብ ከተማ ኒው ዮርክ ዝምሃረላ ክፍሊ ኢዩ ብመማህርቱ፡ ኣቤል ሲዴኖ፡ ተቐቲሉ። " እቲ ቅትለት ሳዕቤናት ናይቲ ንዓመታት ሶዶመኛ ብምዃነይ ኣንጻረይ ዝካየድ ዝነበረ ጠቐነን ምጽላምን ምሽዳድን ኢዩ" ኢሉ እቲ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ኣቤል ሲዴኖ።

ኣብቲ ኣቤል ዘካየዶ መጥቃዕቲ፡ ኣርያን ላቦይ ዝተባህለ ካልእ በጽሒ`ውን ተሃስዩ ኢዩ።

ምንጪ ስእሊ, BBC three/Top hat productions

መግለጺ ስእሊ,

ኣደ ማቲው ማክሪ፡ ሎና ዴኒስ

"ኣብ ገለ እዋናት፡ ዳርጋ ኣእምሮይ ዝሰሓትኩ ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ። ከእዊ ድማ ይደሊ ነይረ" ኢላ ልውና ዴኒስ ኣደ ነፍስሄር ማቲዩው።

እቲ ወዲ 20 ዓመት ኣቤል ሲዴኖ፡ ብዛዕባ`ቲ ጉዳይ ክዛረብ ከሎ፡ እቲ ግዳይ ናይ ጸረ-ሰዶመኛ ሃስያ ይወርዶ ከምዝነበረ፡ ነቶም ኣብ ብሮንክስ ዝነበሩ መማህራኑ ይሕብር ከምዝነበረን፡ ኣንጻር'ቶም ሃስያ ዘውርድሉ ዝነበሩ መዛንኡ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ስለዘይተወስደ ድማ፡ ነብሱ ንምክልኻል ካራ ከምዝገዝአን ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዝዎ ከምዝኸደን ይገልጽ።

"ንብዙሓት ሓለፍቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓቢረዮም ኢየ። እንተኾነ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ስለዘይረኣኹ ምዝራብ ገዲፈዮ። ክሕግዙኒ ኣይፈተኑን ድማ ኢሉ"።

"ሓደ ሓደ እዋን ነቶም ሓለፍቲ ክሕብሮም እንከለኹ፡ ነቶም ቜልዑ ያዕ ይብልዎም ነይሮም። እንተኾነ እቲ ኩነታት ዝያዳ ኢዩ ዝብእስ ነይሩ" ኢሉ ኣቤል።

ኣቤል ከምዝብሎ፡ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብጉጅለ ዝካየድ ምሽዳድን ምድሃልን ኣዝዩ ኣስፋሕፊሑ ኢዩ ነይሩ። ብቐጻሊ ድማ ጸረ-ሶደመኛ ሃስያ ይወርደኒ ነይሩ።

"ገለ ካብቲ ምፍርራሕ፡ ኣዝዩ ክፉእ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ደገ ክጽበየካ ኢየ። ከድምየካ ኢየ ዝብል ይርከቦም" ኢሉ ኣቤል።

ብዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺእሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኣባላት ቢቢሲ ኣዘራሪብዎም ነይሩ። ኣብ ሓምለ 2019፡ እቲ ቤት ፍርዲ ኣቤል ብቅትለት ሰብ፡ መጥቃዕትን ዘይሕጋዊ ካራ ሒዙ ብምርካቡን ብኹሉ እቲ ኣንጻሩ ዝቐረበ ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ስለዝተረኽበ ኢዩ ን14 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዱ።

ምንጪ ስእሊ, BBC THREE/TOP HAT PRODUCTIONS

መግለጺ ስእሊ,

ሎና ዴኒስ ስእሊ ወዳ ማቲው ማክሪ ሒዛ

"ኣብ መንኮበይን ከብደይን ይሃርሙኒ ነይሮም። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኢዩ ነይሩ። ብሰንክ'ቲ ዝወርደኒ ዝነበረ ታህዲድ ድማ ኣብ ገለ እዋናት ነብሰ ቅትለት ንምፍጻም'ውን ተደናዲነ ነይረ። ኣብ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣጋጣሚታት ድማ ልዕሊ ዓቐን ኣፋውስ ብምውሳድ ነብሰ ቅትለት ንምፍጻም`ውን ፈቲነ ኢየ`` ኢሉ ኣቤል።

ብድሕር'ዚ ኢየ ድማ ብ20 ዶላር ካራ ዝገዛእኩ። "ናብ ቤት ትምህርቲ ካራ ሒዝካ ምኻድ ዳርጋ ንቡር ኢዩ። ካልኦት ተማሃሮ'ውን ካራ ሒዞም ናብ ቤት ትምህርቲ ይመጽኡ ነይሮም ኢዮም" ኢሉ ኣቤል።

ኣደ ማቲዩው፡ ወዳ ኣብ ምሽዳድን ምድሃልን ከምዘይካፈል ኣትሪራ ትነጽግ። ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ፡ "ወደይ ጨሪሱ ንመዛናኡ ዘይድህልን ዘይሸድድን ኢዩ ነይሩ። ወደይ ብኹሉ ፍቱው ኢዩ ነይሩ። ወደይ ነቶም ንኻልኦት ዝሸዱ ኢዩ ዝሃርም እምበር ንሱ ንኻልኦት ድሂሉ ኣይፈልጥን" ኢላ።

"እዛ ኣደ፡ እቲ ትፈትዎ ወዳ ኢያ ስኢና`` ኢሉ ሳንዲ ሩበንስታይን፡ ጠበቓ ኣደ ማቲዩው፡ እቲ ንከተማ ኒው ዮርክ ነቲ ቅትለት ንኸይፍጸም ብዘይምጽዓቱ ብናይ 25 ሚልዮን ዶላር ዝኸሰሰ ጠበቓ።

እቲ ንኣቤል ዝውክል ጠበቓ ድማ ኩሉ'ቲ ነቲ መንእሰይ ዝግበረሉ ኣተሓሕዛ፡ ብፍላይ ብካቴና ተኣሲሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እንከሎ ዝነበረ ኩነታት ዳርጋ ጸረ-ሶደመኛ ባህርያት ነይርዎ ኢሉ።

"ነቲ ኣቤል ብፖሊስ ተዓጂቡ ክኸይድ ከሎ ኣብ ተሌቪዥን ይዕዘብ ኣለኹ። ብሰንኪ'ቲ ኩነታት ድማ ምስኡ ክደናገጽ ወሲነ" ኢሉ ንመሰል ሰዶመኛታት ዝጣበቕ ክሪስቶፎር ላይን።

ክሪስቶፎር ላይን ናይ ኣቤል ጠበቓ ኣይኮነን። በቲ ኣብ ቲቪ ዝተዓዘብኩዎ ኩነታቱ ተተንኪፈ'የ ክውክሎ ዝወሰንኩ ኢሉ ክሪስቶፎር።

እቲ መስአን ሽግን ዝሓዘ እኩብ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ነቲ መንእሰይ [ኣቤል] ከምዝጸልእዎ ኢዩ ዘርኢ። ብሓጎስ እናፈንጠዙ ድማ ብሓዊ ክንድድዎ ኢዮም ዝደልዩ ነይሮም።

ምንጪ ስእሊ, BBC THREE/TOP HAT PRODUCTIONS

ኣብቲ እዋን፡ እቲ እኩብ ህዝቢ ንጹር ዝኾነ ናይ ጸረ-ሶደመኛነት መልእኽቲ ኢዩ ዘመሓላልፍ ነይሩ። "እቲ መንእሰይ ሶደመኛ በቲ ዝነበረ ኩነታት ኣእምርኡ ብምስሓቱ ኢዩ ንመማህርቱ ካራ ዝመዘዘሉ። እዚ ድማ ኩሎም ሶደምኛታት ከምኡ ኢዮም ዝገብሩ። ብሰንኪ እቲ ዝወርዶም ጠቐነን ምጽላምን ኣእምሮኦም ስለዝስሕቱ ናብ ምቕታል ዘድህቡ" ኢሉ ክሪስቶፎር ላይን።

ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ዳኛ፡ ዋላ'ኳ ኣቤል ጸረ-ሶደምኛ መጥቃዕቲ ከምዝወረዶ እንተተኣመነ፡ ኣብቲ ኣብ መስከረም ዝተኻየደ መጋባእያ ግን ን14 ዓመት ክእሰር በይንሉ።

"ከምዝመስለኒ፡ ነቲ ብተኸታታሊ ኣብ ልዕሌኻ ዝፍጸም ዘነበረ፡ ስብእናኻን ስነ እእምሮእዊ እንታውንተካን ዘናሹ ናይ ምጽላምን ጠቐነን ዋጋ ከፊልካሉ ኢኻ" ኢሉ እቲ ዳኛ፡ ሚካኤል ግሮስ፡ ጋዜጣ ኒው ዮርክ ታይምስ ከምዝጸብጸቦ።

"እንተኾነ ናይ ውልቀ ታሪኽካ ነቲ ዝፈጸምካዮ ገበን መምኽነይታ ኣይከውንን ኢዩ" ኢሉ እቲ ዳኛ።

ቕድሚ'ቲ ፍርዲ ምሃቡ፡ "ነታ ስድራ ቤት ዘውርድኩላ ስቓይን ቃንዛን ኣዝየ ኢየ ዝሓዝን። ነቲ ኣብ ክልቲኤን ስድራ ቤታት ዘውርድኩዎ ሃስያን ጉድኣትን'ውን ኣዝየ ኢየ ዝጥዓስ" ኢሉ ኣቤል ሲዴኖ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣደ ማቲዩው፡ ንወዳ በቲ ኩሉ እወታዊ ጠባያቱ ክትዝክሮ ከምዝኾነት ገሊጻ።

"ወትሩ ሕጉስ ኢዩ ነይሩ። ኣብ ዝኸዶ ተሓጒሱ ክምለስ ኢዩ ነይሩ ድልየቱ። ወትሩ ድማ ፍሽኽታ ኣይፍለዮን ነይሩ" ኢላ ኣደ ማትዪው።

"ዘጣዕሰኒ ነገር እንተሎ፡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝሞተላ እዋን ኣብ ጥቕኡ ዘይምንባረይን እፈትወካ ኢየ ዘይምባለይን ኢዩ። ናይ ብሓቂ ሕጉስ ቆልዓ ኢዩ ነይሩ" ኢላ ኣደ ማቲዩው።