ምክልኻል ሓደጋ ትራፊክ ኣብ ኤርትራ

ካብ ኣስመራ ናብ ባጽዕ ዝወስድ ጽርግያ ጸድፍን ጥውይዋይን ይበዝሖ። ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ኣብ ወሰናወሰን መገዲ ኣብ ከውሕን ጎቦን ዝተጽሓፉ ካብ ሓደጋ ትራፊክ ዘጠንቅቑ መልእኽትታት ኣለዉ።

ኣብ መጣወዪ መገዲ እሞ ድማ ኣብ ቢንቶ ሓደጋ ብበዝሒ ስለዘጓንፍ “ሕግታት ትራፊክ ኣኽብር” ዝብል መልእኽቲ ይፀንሐካ። ሽዑ እቶም ሕግታት ትራፊክ ክተኽብር ከምዝግበአካ የዘኻኽረካ።
መግለጺ ስእሊ,

ኣብ መጥወዪ መገዲ እሞ ድማ ኣብ ቢንቶ ሓደጋ ብበዝሒ ስለዘጓንፍ “ሕግታት ትራፊክ ኣኽብር” ዝብል መልእኽቲ ይጸንሐካ። ሽዑ እቶም ሕግታት ትራፊክ ክተኽብር ከምዝግብአካ የዘኻኽረካ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት የማን ሒዝካ ኢኻ መኪና ትዝውር። ዓባይ ብሪጣንያን ንሳ ዝገዘአተን ሃገራት ጥራይ ብወገን ጸጋም ዝዝውራ። የማን ሒዝካ ኣብ ዝዝወረለን ሃገራት ሓደ ጠንቂ ሓደጋ፡ መገድኻ ዘይምሓዝ ምዃኑ ተደጋጊሙ ይግለጽ። ኣብዚ፡ ሓመድ ናብ ጽርግያ ከይሃምም ኣብ ዝከላኸል መንደቕ ተጻሒፉ ዘሎ ሓባሪ፡ መራሕቲ መካይን የማን ሒዞም እንተኸይዶም ሓደጋ ከምዝንክዩ ይነግር።

መግለጺ ስእሊ,

መራሕቲ መኻይን ቅልጣፈ ክንክዩ ካብ ዝግበኦም ቦታታት ሓደ፡ ኣብ መጥወይ ምዃኑ ተደጋጊሙ ይዝረብ። ኣብ መጣወዪ እሞ ድማ ኣብ ቢንቶ ኣብ ዝፍጠር ናህሪ ብዙሕ ሓደጋ ይወርድ። ህይወት ሰብ ንኸንቱ ይጠፍእ። ኣብ ቅድሜኻ “ቀስ” ዝብል ጽሑፍ ደሚቑ እንትረአየካ ክትሃድእ ናይ ግድን እዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ዝበዝሑ ሓደጋታት ትራፊክ ስኣን ጥንቃቐ መራሕቲ መካይን የጋጥሙ። ተጠንቂቑ ዝኸደ ቀልጢፉ እዩ ዝኣቱ። ጉድለት ጥንቃቐ፡ ሕግታት ትራፊክ ዘይምምላእ ማለት እዩ። ሕጊ ጥሒስካ ማለት ከዓ፡ ንሓደጋ ዝተቓላዕኻ ኢኻ ትኸውን። ኣብዛ ህሞት እዚኣ ህይወትካ ትስእን ወይ ኣካልካ ይጐድል። እማን “ጥንቃቐ ኣደ ድሕነት እያ”

መግለጺ ስእሊ,

መኪና ዝመርሕ ሰብ፡ ድልየት ናይቲ ኣብ ቅድሚኡ መኪና ዝመርሕ ሰብ ከንብብ ይግደድ። ደው ድዩ ክብል ደልዩ? ንየማን ወላ ንጸጋም ድዩ ከላግስ? ሕለፍ ድዩ ዝብል ዘሎ? ወላስ ካልእ ነቲ ዝሕብሮ መብራህቲ እናተኸታተልካ ክተንብቦ ይግባእ። እዚ ንኽትገብር ግን ርሕቐትካ ክትሕሉ የድሊ። ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ብኽንደይ ቅልጣፈ ክትጓዓዝ ኣለካ ዝብል ብስርዓት ምፍላጥ የድሊ።

መግለጺ ስእሊ,

ሓደ ካብ ጠንቅታት ሓደጋ ትራፊክ እሞ ድማ ብቐንዲ ዝግለጽ፡ ልዕሊ ዓቐን ናህሪ እዩ። ኣብ ናህሪ እንተሃሊኻ፡ ሃንደበት ንዝኣትወካ ሰብ ይኹን ጥሪት ክተድሕን ኣይትኽእልን። ናህሪ ክትቆጻጸር ምስ እትፍትን ድማ ክትግልበጥ እውን ስለትኽእል ተመላሊእኻ ትጠፍእ። “መገዲ ጥዕና፡ ዓመት ኪዳ” ብምዝካር ቀስ ኢልካ ብምዝዋር ካብ ሓደጋ ከምትድሕን ኣብ ከውሒ ዝተጽሓፈ ሓባሪ ይጸንሐካ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ቅድሜኻ ቢንቶ እንተሃልዩ እሞ ከኣ ካብ ዓቐበት ዝወርድ መኪና ቀዳምነት ክትህቦ ትግደድ። ናይ ጽዕነት መኪና እሞ ድማ ምስ ተጎታቲ ኣብ ቢንቶ ወይ መጣወዪ እንተጓኒፉካ ምእንቲ ሓበራዊ ድሕነት ቀዳምነት ክትህቦ ይግባእ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ጸድፍን ጥውይዋይን ገና ካብ ብርሕቑ መኪና ትመፅእ ምህላዋ ኣጉሊሑ ዘርእየካ መስትያት ሓሓሊፉ ተተኺሉ ኣሎ። ብዓይንኻ ርሒቑ ዘይተረአየካ ኣቕሪቡ ብምሕባር ኣገዳሲ ጥንቃቐ ክትገብር ይሕግዝ።