ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ፆታዊ በደል ደው ንኽብል ዝሓትት ሰልፊ ኣብ መቐለ ተኻይዱ

ሰልፈኛታት ኣብ ኣደባባይ ሮማናት መቐለ

ሎም መዓልቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ፡ ካብ ኣደባባይ ሮማናት ተበጊሱ ብኣደባባይ ሓውዜንን ቤተ-መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣቢሉ መወዳእትኡ ናብቲ መበገሲኡ ዝዘውር ሰለማዊ ሰልፊ ተኻይዱ።

ሓንቲ ካብተን ተሰተፍቲ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ገነት ብርሃኑ፡ ዕላማ እቲ ሰልፊ ኣመልኪታ ንቢቢሲ ትዛረብ።

"ዕላማና ድምፂ ንዘይብለን ድምፂ ንምዃን እዩ፤ እዚ ናይ መወዳእታና ኣይኰነን፤ ንቐፃሊ ብዙሕ ዝሓሰብናዮም ነገራት ኣለዉ" ኢላ።

ገነት፡ "ጥቕዓት ደቀንስትዮ ጉዳይ ኩላትና ስለዝዀነ ሱቕ ኢልካ ዝሕለፍ ነገር ኣይኰነን፤ ኩላትና ተሓባቢርና ኣብ ኣሓትናን ኣደታትናን ዝበፅሕ ጥቕዓት ክንፃወር የብልናን" ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፋ።

ቁፅሮም ዘይናዕቕ ሰባት እቲ ሰልፊ ኣየድልን ዝብል ተቓውሞ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ እንትፅሕፉ ተራእዮም እዮም።

ኣብቲ ሎምዓልቲ ሰልፊ ዝተኻየደሉ ወሰና ወሰን መንገዲ ጠጠው ዝበሉ እውን 'ናይ እማን ድዩስ ወላስ ተዋስኦ እዩ?' ዝብል ድምፂ የስምዑ ነይሮም።

ወይኒ ኣብርሃ፡ ሓንቲ ካብቲ ነቲ ሰልፊ ዘተሓባበራ'ያ። "እቲ ሰልፊ ኣድላዪ እዩ ነይሩ፤ ኣየድልን ዝብል ክሳብ ሕዚ ሰለማዊ ሰልፊ ዝፈርሕ ማሕበረሰብ ከምዘለና እዩ ዘርእይ" ትብል።

ብተወሳኺ "ስለ'ዚ እንታይ ጉድ ተረኺቡ እዩ ሰልፊ ወፂኦም እዩ ዝብል እምበር መሰልካ ንምሕታት ሰልፊ ከምትወፅእ ኣይኣምንን" ብምባል ነቲ ብዕጉምጉም ዝስማዕ ዘረባ ትቃወሞ።

ብኻልእ ገፅ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝወርድ ጥቕዓት ንምንካይን ንምክልኻልን ተግባራዊ ስራሕ እምበር ሰልፊ ምክያድ መፍትሒ ኣይኰነን ዝብል ሓሳብ እውን ኣካታዒ ኰይኑ ይቐርብ።

"ንሕና እውን ሰልፊ ፍፁም መፍትሒ እዩ ዝብል እምነት የብልንና፤ ሰልፊ ክንወፅእ እንተለና ግን ሰባት ትኹረት ከምዝህብዎን ከምዘውግዑሉን ክንፈልጥ ይግባእ። ብመራኸብቲ ሓፋሽ እውን ይቐርብ ስለዘሎ ግንዛበ ምፍጣር ካብዚ እዩ ዝጅምር። እቲ ምንቅስቓስ ግን ኣብ ሰልፊ ደው ዝብል ኣይኰነን፤ ብቐፃልነት ክንሰርሐሉ ኢና" ዝብል ምላሽ ሂባ ወይኒ ኣብርሃ።

ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብክዎ ኣይተ ተስፋይ ገብሩ ዝተፈለየ ቅዋም ኣለዎ።

"ወዲ ተባዕታይ ንጓለንስትየቲ ከምዝደፍራ ምግላፅ ዝፀነሐ ሓበሬታ እዩ፤ ግን ጓለንስትየቲ ንከምኣ ዝበለት ጓለንስትየቲ ኣሕሊፋ ከምትህባ ዘይተዘረበሉ ሕቡእ ገበን ግን'ሎ" ብምባል ይቃወም።

"ፀረ ደቀንስትዮ፤ ደቀንስትዮ ከምዘለዋ ክቃላዓ ኣለን"

ኣይተ ተስፋይ፡ መብዛሕቲኡ ግዜ ዝተለመደ ነገር ምዝራብ ስለዝቐንዐና እዩ እምበር ዘይተለመደ ግን ድማ ዘይዝረበሉ ጉዳይ ከምዘለና ክንፈልጥ ኣለና ብምባል ቅዋሙ የጠናኽር።

"ኣብ እንዳ መስተ፡ ድንግልና ጓለንስትየቲ ዝሸጣ ሰብ ዋና እንዳ መስተ ኣለዋ፤ እታ ከምኡ ትገብር ጓለንስትየቲ እያ። ንሳ ስለዝኣረገት፡ እታ ጓል ናብ ዕዳጋ ክትቀርብ ትመኽራ፤ ምስ ዘየዋፅእዋ ኣወዳት ክትከይድ ዋላ ብሓይሊ ኣይኹን ክትሓብላ ትኽእል፤ እንተኣብያ ድማ ብዝተፈላለዩ ተንኮላት ኣሕሊፋ ትህባ። ከምዚ ዝበላ ደቀንስትዮ ድማ ይበዝሓ ኣለዋ" ብምባል ተሪር ቅዋሙ ገሊፁ።

ወይኒ ኣብርሃ ብግዲኣ ምስ ደቂተባዕትዮ ፀገም የብልናን በሃሊት እያ።

"ምስ ደቂተባዕትዮ ዘባእስ የብልናን፤ሕቶና ኣብቲ ንድሕሪት ዝጎተና ዘሎ ባህሊ እዩ። ኩልና ውፅኢት እቲ ድሑር ባህሊ ኢና። እቲ ግንዛበ ኣብቲ ወዲን ኣብታ ጓልን ኢና ክንፈጥሮ ንደሊ። እቲ ጥቕዓት ዘብፅሕ ኣካል ከኣ ወዲ ክኸውን ይኽእል ወላ እውን ጓል ክትከውን ትኽእል። ምኽንያቱ እቲ ኣተሓሳስባ እዩ ፀገም ኰይኑ ዘሎ። ስለ'ዚስ እቲ ዘለና ድሑር ባህሊ ነመሓይሾ፤ ንቐይሮ" ዝብል ትንታነ ሂባ።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሰልፊ ንኽካየድ ፈቒዱ እዩ፤ ኰይኑ ግና ከምቲ ኣብ ካልእ እዋን ዝካየድ መገዲ ክዕፀውን ግቡእ ሓለዋ ክካየደን ኣይገበረን።

ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብቲ እዋን ሰልፊ ሓደጋ ከይወርድ ከቢድ ስግኣት ተፈጢሩ ነይሩ።

ወይኒ ኣብርሃ ኣብዚ ጉዳይ ንቲ ምምሕዳር ነቒፋ።

"እቲ ሰልፊ ሰላማዊ እዩ ነይሩ፤ ክህውኸና ዝፈተነ፡ ካብቲ ንሕና ዝሓዝናዮ ዛዕባ ወፃኢ ናይ ባዕሉ ሓሳብን እምነትን ሒዙ ዝመፅአ ኣካል ኣይነበረን። ይኹን እምበር ምስ ባጃጅ፤መካይንን ብሽክለታን እናተዳፋእና ኢና ሰልፊ ኣካይድና። ኣፍሊጥናዮም፣ ፍቓድ ተዋሂቡና ሰዓት ነፂርና እናሃለውና፡ መንገዲ ክዕፀወልና ይግባእ ነይሩ፤ኣይተዓፀወልናን" ኢላ።

ተወሳኺ ዛንታ