ኣዲስ ኣበባ፡ ነጻ ኣገልግሎት ታክሲ ንተመላለስቲ ኣገልግሎት ሕክምና ሕጽበት ኩላሊት

ሚልክስ ኣብ ጎኒ ታክሲ Image copyright MIKIYAS

ሚኪያስ ደግሩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብኣገልግሎት ታክሲ ካብ ዝዋፈር ኣርባዕተ ወርሒ መሊእዎ'ሎ።

ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ናብ ልሙድ ስርሑ ኣብ ዝተዋፈረላ መዓልቲ ዘጋጠሞ ነገር ናብ ሓደ ሰናይ ተግባር ንኽኣትው ደፋፊእዎ።

ኣብታ ከተማ ብልሙድ 'ላዳ' ብዝብል ዝፍለጣ ንኣሽቱ ታኽሲ ንነበርቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ይህባ።

ሚኪያስ'ውን ካብ ሓዉ ዝተቐበላ ልክዕ ከም ካልኦት ጻዕዳን ሰማያውን ሕብሪ ዝተለኸየት ንኡሽቶ ታክሲ ሒዙ ናብ ስራሕ ይወፍር።

ፍልይቲ ኣጋጣሚ!

ነታ ታክሲ ካብ ዝሕዝ ወርሒ ኣብ ዘይመልኦ ሓደ ንጉሆ ካብ ገዝኡ ተበጊሱ ናብቲ ዓማዊል ዝርከቡሉ ቦታ ብምኽያድ ምስ ካልኦት ሰብ ታክሲ ሪጋ ይጽበ ነበረ።

"ነታ ታክሲ ሒዘ ተገልገልቲ እናተጸበኹ ከለኹ ሓንቲ ጓል ትመጽእ'ሞ ኣገልግሎት ንኽህባ ትሓተኒ፡ ሽዑ ኣነ 'ናበይ?' ክብል ሓቲተያ። 'መገናኛ' ናብ ዝበሃል ቦታ ከም ዝኾነ ስለ ዝሓበረትለይ ተስማዕሚዕና ከይደ" ክብል ነቲ ኣጋጣሚ ይዝክር።

ምስ ሚኪያስ ዝተሰማምዐት ተገልጋሊት ኣብ ሓደ ቦታ እትጽበያ ተሓካሚት ከም ዘላን ነዓኣ ሒዞም ናብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ከም ዝኸዱን ስለ ዝገለፍትሉ ናብቲ ቦታ ሒዝዋ ከደ።

"እታ ዝሓመመት ሰብ ሕጽበት ኩላሊት [ዳያሊስስ] ክትገብር ናብ ሆስፒታል ትኸይድ ከም ዘላ ብምግላጽ፤ ነቲ ሕጸበት ምስ ወድኣ ድማ መሊሰ ናብ ገዝአን ከብጽሐን ነጊራትኒ። በዚ ተረዳዲእና ከይድና" ይብል።

ሚኪያስ ንመኽየዲ 300 ንመምለሲ ድማ 300 ክትኸፍሎ ተሰማሚዖም ነታ ተሓካሚት ሒዙ ናብ ሆስፒታል ይኸዱ። ሕክምንኣ ክሳብ እትውድእ ድማ ተጸብይዋ።

"ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ዳያለሲስ ገይራ ዝኽፈል ከፋፊላ ትመጽእ'ሞ ናብ ገዝኣ ንኸይድ። ኣብ ገዝኣ ምስ በጻሕና ድማ ንዓይ ዝኽፈልኒ ቅርሺ 700 ከም ዝኾነ [ንሓፍታ] ነጊረያ"።

Image copyright MIKIYAS

ንሱ 700 ቅርሺ ክኸፈሎ ከም ዝግባእ'ኳ እንተነገራ ውሽጡ ግን ካልእ ይሓስብ ነይሩ።

ክብደት ሕማም ናይታ ቆልዓ፣ ንሕክምና ዝወጽእ ወጻእታትን ካልእን ናብ ኣእምርኡ እናተመላለሱ ናብ ሓደ ውሳነ ደፋፍእዎ።

"በቃ ንሎሚ መዓልቲ ነዚ ናይ ታክሲ ወጻኢ ኣነ ክሽፍኖ'የ" ኢሉ ነቲ ገንዘብ ከይተቐበለን ወጺኡ ከም ዝኸደ ይዛረብ።

"ካብቲ ገዛ ወጺአ ምስ ከድኩ ኮፍ ኢለ ብዙሕ ነገር ክሓስብ ጀሚረ። ፈጣሪ ነዓይ ኩሉ ነገር ገይሩለይ እዩ፤ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ከም ዘይበጻሕኹ'ውን ይኣምን። እታ ተሓካሚት ግን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር'ዩ ኣጋጢምዋ ዘሎ" ይብል ነጻ ኣገልግሎት ታክሲ ንምሃብ ዝወሰነሉ ኩነታት ከረድእ እንከሎ።

እታ ተሓካሚት ኣብ ሰሙን ለስተ ግዜ'ያ ነቲ ሕጽበት ኮላሊት ትገብር። ሚኪያስ እዚ ጸገማ ብጣዕሚ ኣሕዘኖ።

'ስለ ምንታይ ኣብ ዝጠዓመኒ ብነጻ ኣገልግሎት ዘይህብ?' ኢሉ ንነብሱ ብምሕታት መልሲ'ውን በዓሉ ሃበ።

'ንነጻ ኣገልግሎት ታክሲ . . . ደውለይ'

ሚኪያስ ነዚ ሰናይ ሓሳቡ ብኸመይ ናብ ተግባር ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ክሓስብ ከሎ ዝመጽኣሉ ነገር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ መልእኽቲ ምጥቃዕ ዝብል ነይሩ።

ነታ ዝሓዛ ታክሲ ስእሊ ስኢሉ ቁጽሪ ስልኩ ብምጽሓፍ ነጻ ኣገልግሎት ክረክብ ዝደልይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክድውለሉ ከም ዝኽእል መልእኽቲ ኣስፈረ።

"ኣብቲ እዋን ኣብ ፌስቡክ ነዚ መልእክቲ ምስ ጠቃዕኹ ዝደወለለይ ሰብ ኣይነበረን። ካልእ ዝሓሸ ኣማራጺ ክገብር ብምውሳን ድማ ኣብ ድሕሪ መኪናይ [ኣብ ናይ ድሕሪት መስትያት] ነቲ መልእኽቲ ክጽሕፎ ወሲነ"።

ኣብ ናይ ድሕሪት መስትያት'ታ መኪና ቁጽሪ ስልክን 'ነጻ ኣገልግሎት ንተሓከምቲ ሕጽበት ኩላሊት' ዝብል መልእኽትን ብዘይጠፍእ ደሚቕ ቀለም ተጻሒፉ ይረአ።

"ነዚ ጽሑፍ ብቀለም ምስኣጽሓፍክዎ ንመጀመርታ ግዜ ሓንቲ ቆልዓ ደዊላትለይ። ናብቲ ዘላትሉ እናኸድኩ ነጻ ኣገልግሎት ክህባ ጀሚረ። ኩል ግዜ ሰኑይን ሓሙስን ድማ ንሕጽበት ኩላሊት ናብ ሆስፒታል ትመላለስ"።

Image copyright MIKIYAS

ነዛ ቖልዓ ኣገልግሎት ክህብ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ጀሚሩ ሰኑይን ሓሙስን ኣብ ሰዓቱ እናተረኸበ ብዘይምቁርራጽ ካብ ገዛ ናብ ሆስፒታል ብዘይገለ ክፍሊት የመላልሳ።

ኣብ ዝኾነ እዋን ህክምና እንተደኣ ኣድልይዋ ድማ ካብ ስድርኣ ምስ ተደወሎ ናብ ገዛኣ ከይዱ ናብቲ ዝድለ ትካል ጥዕና የብጽሓ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን ካልኦት ሰባት ደዊሎም ነዚ ኣገልግሎት ክረኽቡ ክሓትዎ ከለዉ ብዘይምዕጥይጣይ ዘለዉሉ ቦታ ሓቲቱ ከም ዝበጽሓሎም ይዛረብ።

ንሕጽበት ኩላሊት ናብ ሆስፒታል ዝመላለሱሉ መዓልቲ ብፕሮግራም ሰሪዑ ዘመላልሶም ተሓከምቲ'ውን ኣለውዎ።

"ሓሓሊፉ ኣብ ተገልገልቲ ናይ መዓልቲ ዘይምጥዕዓም የጋጥመኒ'ዩ። ዝበዝሑ ሰኑይን ሓሙስን እቲ ሕጽበት ዝግበረሎም ስለ ዝኾኑ ንኹሎም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምውሳድ ብጣዕሚ የጸግመኒ" ዝብል ሚኪያስ ብዝከኣሎ ኣጠዓዒሙ ከገልግሎም ከም ዝፍትን ይገልጽ።

"ኣሚነሉ ዝኣትኽዎ ሰናይ ስራሕ ስለዝኾነ ሕዚ'ውን ዝኾነ ሰብ እንተደዊሉለይ ነጻ ኣገልግሎት ክህቦ ድልው'የ" ይብል ወሲኹ።

ተወሳኺ ዛንታ