ዝዘርእዎ ዓፂዶም ዝሓፈሱ ስድራ መምህር ዘርኣብሩኽ

ሰገንን ሸዊትን Image copyright ZOLI
ናይ ምስሊ መግለጺ ሰገንን ሸዊትን

መምህር ዘርኣብሩኽ ኣሳየሀኝን መምህርት ለምለም በርሀን ኣብ ከተማ ዓድዋ ሓዳር ገይሮም ፅቡቕ ምንባር ይጅምሩ። ዒሕ ፍንፅሕ ኢሎም ዘዕበይዎን 'ሓየት' ኢሎም ዝሰየምዎን ቦኹሪ ወዶም በሊሕ ኣእምሮ ዝወነነ፤ ብትምህርቱ መሰታ ዘይተረኸቦ ኰይኑ ይዕወት።

ዓስራይ ክፍሊ ምስ በፀሐ ግን ብጠንቂ ሕማም ህይወቱ ይስእን። እንዳ መምህር ዘርኣብሩኽ መሪር ሓዘን ኣንፀላልዩ፤ ተጣዒሶም ዘይመልስዎ ጓሂ ይፀዓኖም። ስድራ ፅልምትምት ይብሎም።

ኣብ ልዕሊ ድኽነተን ምራኸን ይሞተን ኰይኑ ድማ፡ መምህር ዘርኣብሩኽ ዓንዲ ሕቝኦም ሓሚሞም ብእግሮም ይተሓዙ። ሕዚ እውን ኣብቲ ስድራ ቤት፡ ተደራቢ ፀገም፤ ተወሳኺ ሻቕሎት ይፍጠር።

ኰይኑ ግና ገደል እንተጓንፍ መደያይቦ ስለዝፍጠር፡ ንሓዘን እቲ ስድራ ዝድብስ፤ ቁስሊ እቲ ገዛ ዘሕዊ ክስተት ድማ ይበርቕ።

ሰገንን ሸዊትን ማናቱ ደቆም ብሩህ ሕልና ተዓዲለን ቆቋሓት ኰይነን ቅልቅል በላ። ሞት ዓብዪ ሓወን፡ ከንፈረን ረምጢጠን ጥራይ ዝሓልፈኦ ክስተት ክኸውን ኣይከኣለን።

ኣንጀተን ኣፅኒዐን፡ ዝያዳ ኒሕ ሰኒቐን በርደግ ንኽብላ ሓፊስ ደመን ጓሃረ። ሓዘን ወለደን ብዘየቋርፅ ንፍዓተን ክድበስ፡ ብሕታዊ መፍትሒ ገይረን ዓትዒተን ሓዛ።

ብኻልእ ገፅ ድማ ወላዲአን ብሕፅረት ሕክምና ሕቘኦም ክጉዘዩ ምኽኣሎም ናብ ሕክምናዊ ትምህርቲ ከቋምታ መበገሲ ስጉሚ ረኸባ።

ማናቱ ደቆም ኣብ ትምህርተን ፀብለልታ እናርአያ ብምቕፃለን፡ ገፅ ስድራ እንዳ መምህር ዘርኣብሩኽ ከም ዕምበባ ምሸላ ክምስታ እናዓሰሎ፡ ታሕጓስ እናተፀምበለ ከደ።

እቲ ገዛ ድማ ገዛ እንዳ መማህራን ምስ ምዃኑ፡ ብትምህርትና ክንሓምቕ ኣየጥዕመልናን ዝብል ተደራቢ ወነ ክሕንገጣ ኣኽአለን።

"ኣብ ደቀይ እየ ኢንቨስት ዝገብር"

መምህር ዘርኣብሩኽ "ንሕና ሃፍትና ኣብ ትምህርቲ እዩ፤ካልእ ሃፍቲ የብልናን። ወላዲ ንውልዱ ገንዘብ እንተይኰነስ ፍልጠት ከውርሶ ኣለዎ። ልዕሊ ኹሉ፡ ደቀይ ዓርሰ እምነት ንኽህልወን ይገብር ነይረ፤ ከይተሸቑረራ ነፃ ኰይነን ንኽነብራ ይሰርሕ ነይረ። ካውኡ ሓሊፉ ድማ ስራሕ ውሽጢ ገዛ፡ ንሕና ክንሽከሞ ክኢልና፤ብፍላይ በዓልቲ ገዛይ ዳርጋ ኩሉ ባዕላ ትሰርሖ ነይራ። መማህራን ስለዝዀንና ድማ ብመማህራን ዝወሃበን ርእይቶ ንቕበሎ ነይርና። ገለ ወለዲ ኣብ ክንዲ ውላዱ ኰይኑ እዩ ዝኹሪ፤ ንሕና ግና ምስቲ መማህራን ምዃንና ንወለዲ ዝወሃበና ርእይቶ ነተግብሮ ነይርና" ብምባል ፍልፍል ዓወት ደቆም ይገልፁ።

ሰገንን ሸዊትን መጽሓፍ እንተሒዘን ፀዊዕኻየን ከምዘይሰምዓ ወላዲኤን ይዛረቡ። ገና ቈልዑ ኰይነን እኳስ ጋዜጣ ተማቒለን የንብባ ነይረን።

ናይ ምስሊ መግለጺ ሰገንን ሸዊትን ምስ ወለደን

"ደቅና ክነዕቢ፡ ዝጀመርናዮ ህንፀት ገዛ ኣቋሪፅናዮ"

"ደቅና ምስ ተወለዳ ምእንታን ብፅቡቕ ክነዕብየን ዝጀመርናዮ ገዛ እኳስ ኣቋሪፅና፤ ኣብ ገዛ ኽራይ ነቢርና" ይብላ መምህርት ለምለም በርሀ።

ሰገንን ሸዊትን ካብ ኣጸደ ህፃናት ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ኣብ ዓድዋ ደንቦስኮ እየን ተማሂረን፤ ብድሕሪኡ ናብ ንግስተ ሳባ ተዛዊረን።

"ሓደ እዋን ሰራሕተኛ ገዛ ወፂኣትኒ፡ ሓግዛኒ ኢለየን፤ ንሳተን ድማ ሓዲኡ ኣትሕዝና ኢለናኒ፤ ወይ ምህሮና ወይ ድማ ስራሕ ገዛ ሓዲኡ ኣትሕዝና። ዎው ይቕረየኒ በላ ድንቂ ንዓይ ይኽፍአኒ ኢለ ናብ ስራሕ ኣትየ።

ኣብ ባይታ ኣንፂፈን እንትድቅሳ፡ ኣነ እውን ምእንቲ ክንቕንቐን እሞ ንኸፅንዓ ምስአን ኣብ ባይታ ይድቅስ ነይረ። ብደንቢ ሓብሒብና ኢና ኣዕቢናየን። ፍረ ፃማና ምርኣየይስ ሕጉስቲ እየ" ኢለን መምህርት ለምለም።

መምህርት ለምለም በቲ ጥፉእ ወደን ሓዚነን ንበዓል ሰገን ካብ ምሕብሓብ ዓዲ ኣይወዓላን፤ ግዳስ ብህልኽ ብደቀን ክካሓሳ ለይቲ ምስ ቀትሪ ከምዝፀዓራ ይዛረባ።

"ሓደ ሓደ ኣደታት ነብሰን ጥራይ ከፀብቓ ይደልያ። እተን ቈልዑ ይስረሐኦ ኢለን፤ ናብ ባዕለን የድህባ። ኣነ ግደፋ፡ ዕድለን ኣይትስበራለን እየ ዝብለን። ናትና ግዜ ኦሮማይ ሓሊፉ እዩ፤ ንደቅና ኢና ክንሓስብ ዝግበአና" ብምባል ኣደታት ሕልፊ ፀውራ ከምዘለወን ይገልፃ።

ሰገንን ሸዊትን ከም መጠን ማናቱ ኩሉ ነገረን ሓደ ዓይነት እዩ። ኣብኣ ናብኣ ግና ሸዊት ቁሩብ ቅልጥፍ በሃሊት፡ ሰገን ህድእ ዝበለት እያ። ገንዘብ ክለኣኸለን እንከሎ እውን ሰገን ኣብ ኣተኣልላያ ገንዘብ ቁሩብ ትሓይሽ ዝብል ምስክርነት ሂበን መምህርት ለምለም።

ክሳብ ንወላዲተን ዘጋጊ ምምስሳል እውን ኣለወን። "ኣነ ኣይፈልጠንን፤ ሰገን ፀላም ቡረት ነይራታ ኣብዛ ገንበራ፡ ንላዕሊ እናሰብሰበ ከይዱ። ኣብዚ ዕድሚኤን እኳስ ኣብ ስእሊ የጋግያኒ። ስልኪ እንትድውላ እውን ሓደ እዩ ድምፀን፤ የጋግያኒ። ሸዊት ዲኺ? ኣይ ሰገን እየ፤ ሰገን ዲኺ? ኣይኰንኩን ሸዊት እየ ይብላኒ፤ ምስለንን ድምፀንን ክሳብ ሕዚ ኣየለልየንን"

ቃል ኪዳን ወላድን ዉሉድን

መምህር ዘርኣብሩኽ ደቆም ናብ ዩኒቨርሲቲ እንትኣትዉ ብጽሑፍ ዝህብዎም ሓደራ'ሎ።

"ቀዳማይ፡ ቅድሚ ሎሚ ዝተሳእነ ዕድል ኣለና፤ ኣብቲ ቦኽሪ ውላድና ዝሰኣንናዮ ዕድል፡ ንወለድኽን ክትክሕሳ ኣለክን፤ ካልኣይ በቲ ዘብረቕርቕ ዓለም ከይተታለልክን ክትወፅኣ ኣለክን፤ ኩሉ ነገር ደሓር ክተርክባሉ ኢኽን እየ ዝብለን።

እንተተማሂርካ ኩሉ ይፈትወካ፤ እንተሰኒፍካ ግን ሰብ ኣይዝክረካን። ዝተምሃረ ዝደሓነ እዩ፤ ነዚኣ ፈሊጥክን ሕድሪ ወለድኽን ኣፅንዓ ኢለ እፅሕፈለን፤ ኣብ መወዳእታ እታ ሕድሪ ዝሓዘት መዘከርታ ጥራዝ ሒዘን ይቐርባ።

ንቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ዝተመረቐ ወደይ እውን ከምኡ" ብምባል መምህር ብዛዕባ ሕድሪ ወለድን ደቆምን ይዛረቡ።

ሰገንን ሸዊትን እውን ነቲ ሕድሪ ኣፅኒዐን፡ ኣብ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንሸውዓተ ዓመት ሞያ ሕክምና ብኽልስ ሓሳብን ተግባርን ተማሂረን ጥሪ 2/2012 ዓ.ም ተመሪቐን።

"ኣቦና ኣብ ደቀይ እየ ኢንቨስት ዝገብር ዝብል ፅቡቕ ኣባህላ ኣለዎ፤ ሸውዓተ ዓመታት ምሉእ፡ ኹለመዳይ ሓገዝ ከይተፈለየና ኢና ኣሕሊፍናዮ። ሓገዝ ቤተሰብ ወሳኒ እዩ። ወለድና፡ ብፍላይ ጓል እንተምሂርካያ እያ ፅቡቕ ትኸውን፤ ትሕግዝ እውን ኢሎም ይኣምኑ።

ንሳቶም ተዘይህልዉ ነይሮም ኣብ ህይወትና፡ ኣብዚ ኣይምበፃሕናን ኢለ እሓስብ። ቤተሰበና ብጣዕሚ ከመስግኖም እደሊ" ብምባል ሓሳብ ልባ ትገልፅ ዶ/ር ሸዊት ዘርኣብሩኽ።

ኣብ ኣጸደ ህጻናት ኢድ ንኢድ ተታሒዘን ብምኻድ ፊደል ዝቘፀራ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ንግስተ ሳባ እውን ብፅቡቕ ውፅኢት ዛዚመን። ብድሕሪኡ እውን ከይተፈላለያ፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትው ውፅኢት ብምርካብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዓይደር 'ካምፓስ' ኣብ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ንሸውዓተ ዓመታት ብዘይምፍልላይ ዘሊቐን።

"ማናቱ ምዃንና ዝበዝሕ ምርጫና ተመሳሳሊ እዩ፤ ካብ ንፈትዎ ምግቢ ኣትሒዙ ክሳብ ንፈትዎ ዓይነት ትምህርቲ ማዕረ እዩ ምርጫና። ግድን እኳ ተዘይኰነ ኣመሻሽጣ ጨጉርና እውን ሓደ ዓይነት ዝዀነሉ እዋን'ሎ" ትብል ሰገን።

ክሳብ ሕዚ ብዝበዝሕ ተመሳሳሊ ምርጫ ዝተጓዓዛ ሰገንን ሸዊትን፡ ካብ ሕዚ ንደሓር ኣብ ዝህሉ ምርጫ ሕክምናዊ ትምህርቲ ግን ዝፈላለያ ይመስላ።

ሸዊት ብመሰረት ኣብ ውሽጢ እዚ ክልተ ዓመት ዘማዕበለቶ ድልየት፡ ሕክምና ልዕሊ ኽሳድ ማለት እውን ሕክምና ኣፍንጫ፣ ኣፍን እዝንን ንምምሃር ወሲና ኣላ። እዚ እውን ኣብ ስራሕ፡ እዝኖም ዘይሰምዑ ህፃናት ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ስለዝነበራን ኣብቲ ሕክምና ፅቡቕ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እየ ኢላ ስለዝሓሰበትን ቀፃሊ ምርጭኣ ክኸውን ከምዘኽአለ ትገልፅ።

ሰገን ብወገና፡ ኣብዚ ዓመት'ዚ ናብ ናይ ቈልዑ ሕክምና ዘድሀበ ምርጫ ከምዘለዋ ተረዲኣ ኣላ።

Image copyright ZOLI

ሞያ ሕክምና ፍቕሪ ሓዊስካ ዝፍፀም እምበር ከምቲ ካልእ ሞያ መእተውን መውፅእን ሰዓት ተቘፃፂርካ ዝካየድ ስራሕ ኣይኰነን።

ዶ/ር ሰገን "ትምህርቲ ሳይንስ ሕክምና፡ ፅባሕ ወይ እውን ድሕሪ ፅባሕ ከርክበሉ እየ እትብሎ ዘይኰነስ ሎሚ መዓልቲ ዝተመሃርካያ፡ ኣብታ መዓልቲ ንሳ ኣንቢብካያ ክትሓድር ኣለካ ትብል።

ምኽንያቱ ደሓር ነቲ ትምህርቲ ወዲእኻ ምስተመረቕካ ህይወት ሰብ ኣብ ምድሓን ኢኻ ትሰርሕ። ስለዚ ካብ ሀ ክስብ ፐ ክተፅንዖን ነቲ ሞያ ክትመልኮን ከምትግደድ እያ ትገልፅ።

"ደሓር ሕክምና ምስጀመርካ ከዓ፡ ሰብ ካብቲ ሕማሙ ንላዕሊ ህይወቱን ፀገሙን የዋግዐካ፤ ኣብ ህይወት ሰብ ኢድካ ስለተእቱ ብብዙሕ ነገራት ፈታኒ ሞያ እዩ።

ምኽንያቱ ሓኪምካ ጥራይ ክትሰዶ ኣይትኽእልን፤ መሐከሚ ከምዝጐደሎ ደሓር እውን በሊዑ ነብሱ ዝፅግነሉ ከምዘይብሉ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ፤ እዚ ድማ ብጣዕሚ እዩ ዝርብሸካን ናብ ገዛኻ ከይድካ እኳስ ሓኪመ ሰዲደዮ ኢልካ ዘይትቐስነሉን ትሻቐለሉን ኩነታት ኣሎ።

ግን ድማ ሓኪምካዮ ኣብኣ ናብኣ ውፅኢትካ ስለትርእየሉ፡ ሞያ ሕክምና ካብ ካልኦት ዝተፈለየ እዩ። ከቢድ ግን ድማ ታሕጓስን ዕግበትን ትረኽበሉ ሞያ እዩ" ብምባል ርዝነት ሞያኣ ትገልፅ ዶ/ር ሰገን።

ኣብ መኸምበቲ፡ ከምቲ ዶ/ር ሸዊት ወለዳን ኣሕዋታን ንዝገበሩለን ኩለመዳይ ሓገዝ ዘመስገነቶ፤ ወላዲኣ መምህር ዘርኣብሩኽ እውን ንደቆም የቐንየልና ኢሎምዎን።

"ሕድሪ ወለድኽን ኣፅኒዕኽን ኣብ ሓደ ምዕራፍ ዓወት ስለዝበፃሕኽን የቐንየልና። እቲ ጉዕዞ ገና ኣይተዛዘመን፤ ኰይኑ ግና ቀፃሊ ጉዕዞኽን እውን ብዓወት ከምትዛዝመኦ ኣይጠራጠርን" ብምባል ሕዚ'ውን ሕድሪ ወለዲ ከም ፅላሎተን ካብ ጐነን ከይተፈለየ ከምዝጓዓዝ ዝሕብር ማዕዳ ለጊሶም።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
"ኣቦና ኣብ ደቀይ እየ ኢንቨስት ዝገብር እዩ ዝብል"