"ደቀይ ንኽቕልብ ንጸጉሪ ርእሰይ ብ2 ዶላር ሸይጠ"

ንጸጉሪ ርእሳ ንቤት-ጸሎት እተውፊ ዘላ ሰበይቲ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ፕሬማ ሴልቫም ንደቃ ንምቕላብ ንጸጉሪ ርእሳ ቆሪጻ ብ2 ዶላር ዝሸጠትላ መዓልቲ ኣብ ህይወታ እታ ዝኸፍአት መዓልቲ'ያ።

እታ ኣደ ሰለስተ ቆልዑ ፕሬማ፡ እቲ ብከቢድ ዕዳን ብጭንቐት ኣእምሮ ዝሳቐ ዝነበረ በዓል ቤታ ኣቐዲሙ ብሞት ተፈልዩዋ'ዩ።

እንተኾነ ብድሕሪ እውን ተስፋ ኣይቆረጸትን ነይራ። ጸጉሪ ርእሳ ድሕሪ ምሻጣ ግን ንኣለቃሕቲ'ታ ስድራ ክትከፍለሉን ስድራኣ ክትኣልየሉ እትኽእል ዋጋ ዘለዎ ዝተረፋ ነገር ኣይነበራን።

ብድሕሪኡ ዘጋጠመ ነገር ግን ኣብ መላእ ህንዲ ንህዝቢ ኣበራቢሩ።

ብዕዳ ምሽማም

ቅድሚ ሞት በዓል ቤታ፡ ክልቲኦም ኣብ ደቡባዊ ህንዲ ኣብ እትርከብ ግዝኣት ታሚል ናዱ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ጡብ እናሰርሑ ነታ ጀማሪት ስድራኦም ይኣልዩ ነይሮም።

ንዝሓሸ ናብራ ግን ይትስፈዉ ነይሮም። በዓል ቤታ ናይ ባዕሉ ፋብሪካ ጡብ ንምውናን ገንዘብ ተለቂሑ፡ እቲ ውጥን ግን ኣይተሳኽዐን። ብናይ ኣእምሮ ጭንቀት ድሕሪ ምስቓዩ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ነብሱ ቀቲሉ።

ብድሕሪ'ዚ፡ ኩሉ'ቲ ጸቕጢ ማእላይ ስድራ ጥራይ ዘይኮነ ምኽፋል ዕዳን ኣብ ፕሬማ ወዲቑ። ንግዚኡ'ኳ ክልተ ንኣሽቱ ደቃ ምስኣ እናስርሐት ነቲ ሽግር ተጻዊራቶ ነይራ።

"ኣብ መዓልቲ 2.8 ዶላር ጥራይ'የ ዝረክብ ነይረ። እዚ ኸኣ ንስድራይ ንምእላይ እኹል ነይሩ" ኢላ ንቢቢሲ ሓቢራ ፕሬማ።

ብድሕሪ'ዚ ግን ሓሚማ ክተሰርሕ ኣይከኣለትን።

"ከቢድ ጽዕነት ጡብ ክስከም ኣይከኣልኩን። ብምኽንያት ዝነበረኒ ረስኒ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ገዛ ክውዕል ጀሚረ"።

ንሰለሰት ወርሒ ዝኣክል ብምሕማማ እቲ ዕዳ እናተኾመረ፡ ኣስቤዛ ገዝኣ ድማ እናተሓንኮኸ ከይዱ።

"ወዲ ሸውዓተ ዓመት ወደይ ካብ ቤት ትምህርቲ መጺኡ ዝብላዕ ክህቦ ሓቲቱኒ" ኢላ ትዝክር። "ብድሕሪ'ዚ ብጥሜት ዝኣክል ክበክይ ጀሚሩ"።

ፕሬማ ተሸይጡ ገንዘብ ከምጽእ ዝኽእል ገዛ ይኹን ወርቂ ወይ ናይ ገዛ ኣቑሑት ኣይነበራን።

"ዓሰርተ ሩፒ [14 ሰናቲም ናይ ዶላር ማለት'ዩ]`ውን ኣይነበረንን። ሒደት ናይ ፕላቲክ ሰንኬሎታት ጥራይ ነይረናኒ"።

ብድሕሪ'ዚ ሓደ ክሽየጥ ዝኽእል ነገር ከምዘለዋ ዘኪራ።

"ሓንቲ ጸጉሪ ርእሲ እትገዝእ ድኳን ከምዘላ ትዝ ኢሉኒ" ትብል ፕሬማ።

ህንዲ ሓንቲ ካብ'ተን ብብዝሒ ጸጉሪ ርእሲ ሰደድ ዝገብራ ሃገራት ዓለምና'ያ። ገለ ጽኑዓት ተኸተልቲ ሃይማኖት ሂንዱ ድማ ጸሎተን እንተሰሚሩለን ጸጉሪ ርእሰን ቆሪጸን ንኣብያተ እምነት [ቴምፕል] የወፍያ'የን።

"ኣብኡ ከይደ ኩሉ ጸጉረይ ቆሪጸ ብክልተ ዶላር ሸይጠዮ"።

እቲ ዝረኸበቶ ገንዘብ ምናልባት ኣብ ሓደ ዓቢ ከተማ ምሳሕ ከግዝእ ይኽእል ይኸውን፡ ኣብ ገጠር ናይ ፕሬማ ግን ዝያዳ ከግዝእ ይኽእል።

"ንሰለስቲኦም ደቀይ ዝኸውን ሰለስተ ዕሹግ ብሱል ሩዝ ብ20 ሩፒ ገዚአ" ትብል ፕሬማ።

ንሱ ግን ንግዚኡ ዝኸውን ሩፍታ ጥራይ'ዩ ነይሩ። ኣማራጺ ከምዘብይላ ስለዝተረድአት ግን ካልእ ዝያዳ ስጉምቲ ንምውሳድ ተበጊሳ።

ጭንቀት

ነብሳ ክትቀትለሉ እትኽእል ነገር ንምንዳይ ናብ ሓደ ድኳን ከይዳ፡ ጭንቀታን ውጥናን ዝተረድአ ወናኒ ድኳን ግን ኣይሸጠልክን'የ በላ። ንገዝኣ ብምምላስ ውጥና ከተተግብረሉ እትኽእል ካልእ መንገዲ ሃሰው በለት።

እንተኾነ ግን ኣብ ከባቢኣ እትነብር ሓፍታ ብዕድል ኣብ ጽቡቕ እዋን መጺኣ ካብ ሞት ኣድሒናታ።

ድሕሪ ሒደት መዓልታት ድማ እቲ ዘድልያ ዝነበረ ሓገዝ በዚ መጸ ከይተባህለ መጺእዋ።

ባላ ሙሩጋን ብመንገዲ ሓደ ፋብሪካ ጡብ ዝውንን ሰብ ኣቢሉ ብዛዕባ ኩነታት ፕሬማ ሰሚዑ። ጸገማ ድማ ነታ ዝጸልመተት ህሞት ናይ ስድርኡ ኣዘኻኺርዎ።

ባላ ድኽነት ክሳብ ክንደይ ንሰባት ናብ ጸበባ ከምዘእቱ ኣጸቢቑ ይፈልጥ'ዩ። ንሱ ወዲ 10 ዓመት እንከሎ ስድርኡ መግቢ እለት ዘይብሎም ጥራይ ኢዶም ተሪፎም ነይሮም። ሩዝ ንምግዛእ ኣዲኡ ኣብ ገዛ ንዝነበረ ዝኣረገ መጻሕፍትን ጋዜጣታትን ሸይጣ።

ጸኒሓ ድማ ብምሒር ጭንቀት ዝኣክል ነብሳን ደቃን ክትቀትል ወሲና። ኣብ'ታ ናይ መወዳእታ ህሞት ግን ሓሳባ ቀየረት። እቶም ስድራ ድማ ተጓይዮም ናብ ሓኪም ብምውሳድ ኣድሒኖማ።

ሕጂ ባላ ካብ'ቲ ዝዓበየሉ ኩነታት ኣዝዩ ዝበለጸ ህይወት ይነብር። ድሕሪ ናይ ዓመታት ቃልሲ፡ ካብ ድኽነት ወጺኡ ወናኒ ናይ ማእከል ኮምፑዩተር ግራፊክስ ክኸውን በቒዑ'ሎ።

ባላ ንፕሬማ ብዛዕባ ጉዕዞ ህይወቱ ብምውጋዕ ተስፋ ንኸይትቖርጽ ኣተባብዓ። ምስ ዓርኩ ፕራብሁ ኮይኑ ድማ ንመግዝኢ መግቢ ዝኸውን ገንዘብ ሃባ። ብድሕሪ'ዚ ብዛዕባ'ታ ስድራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሑፍ ለጢፉ።

"ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 1,670 ዶላር ረኺበ። ብዛዕብኡ ንፕሬማ ምስ ነገርክዋ ብጣዕሚ ተሓጒሳ፡ ንመብዛሕታኡ ዝነበራ ዕዳ ክትከፍል ከምዘኽኣላ ድማ ሓቢራትኒ" ክብል ባላ ንቢቢሲ ሓቢሩ።

እቲ ምውጻእ ገንዘብ ግን ብጠለብ ፕሬማ ክቋረጽ ተገይሩ።

"ናብ ስራሕ ተመሊሰ እቲ ዝተረፈ ዕዳ ክኸፍሎ እኽእል'የ ኢላ" ኢሉ ባላ።

ሕጂ ንወርሒ ኣስታት 10 ዶላር ንዝተፈላለዩ ሰባት ዕዳ ክትከፍል ኣለዋ ማለት'ዩ። ሰብ መዚ ዞባዊ ምምሕዳር ድማ ሓደ ማእከል መከፋፈሊ ጸባ ክትከፍት ክሕግዝዋ ምዃኖም ቃል ኣትዮሙላ።

ቀስ ብቐስ ፕሬማ እግሪ ትትከል ኣላ፡ ፊናንሳዊ ኩነታታ ግን ገና ብርቂ ኣይኮነን ዘሎ። ቁጠባዊ ዕቤት ህንዲ ብዘየገድስ፡ ከም ናታ ጸገም ዘለዎም ሚልዮናት ህንዳውያን ዕለታዊ መግቢ የብሎምን።

ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ህንዲ ብብዝሒ ሕሉፍ ድኽነት ዘለዎም ህዝቢ፡ ማለት ትሕቲ 1.9 ዶላር ጥራይ መዓልታዊ እቶት ዘለዎም ሰባት፡ ኣብ ዓለምና ካልኣይ ተርታ ሒዛ ትርከብ።

ፕሬማ ካልእ መሰናኽል'ውን ኣለዋ፡ ከም ካልኦት ዓሰርተታት ሚልዮናት ህንዳውያን ክትጽሕፍን ከተንብብን ኣይትኽእልን'ያ። ከም ሳዕቤን ናይ'ዚ ድማ መንግስቲ ንኸምኣ ዝኣመሰሉ ጽጉማት ብዛዕባ ዝልግሶ ሓገዛት ኣፍልጦ የብላን።

ሕግታት ናይ'ቶም ወግዓውያን ባንክታት'ታ ሃገር'ውን ሕልኽላኽ ዝበዝሖም'ዮም፡ በዚ ምኽንያት ድማ ድኻታት ሕብረተሰባት ብትሑት ወለድ ለቓሕ ንክረኽቡ ይሽገሩ።

በዚ ምኽንያት ድማ'ዩ ፕሬማን በዓል ቤታን ካብ ጎረባብቶም ኣለቃሕቲ ብልዑል ወለድ ተለቂሖም ኣብ ዘይወጽዎ ዕዳ ተሸሚሞም።

ሕጂ ግን፡ ምስጋና ንልግስነት ሕብረተሰባ ይብጸሓዮም፡ ፕሬማ ካብ'ቲ ተሸሚማትሉ ዝነበረት ዓንኬል ድኽነት ተናጊፋ'ላ።

እዚ ከምዚ'ሉ ኣንከሎ፡ ባላ ሙሩጋን ሓገዙ ነታ ስድራ ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹላ'ሎ።

"ስጉምቲ ነብሰ-ቕትለት ጌጋ ምንባሩ ሕጂ ተረዲኡኒ" ኢላ ፕሬማ። "እቲ ተሪፉኒ ዘሎ ዕዳ ክከፍሎ ከምዝኽእል ርግጸኛ`የ" ድማ ትብል።