ኣብ እዋን ለበዳ ንኻልኦት ክትሕግዙ እትኽእልሉ ቀሊል መንገድታት

ስድራ-ቤት ምሕጋዝ

ምንጪ ስእሊ, DARE TO CARE PACKAGES

ዓለምና ዝበዝሑ ዜናታት ተስፋ ዝሓዘሉ ኣይኮኑን፡ ምስ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተተሓሒዙ፡ ሽቕለት ኣልቦነት፡ ሞት ብዙሓት፡ ጃምላዊ መቃብር እናረኣኻ ብቀሊሉ ተስፋ ክትቆርጽ ትኽእል ኢኻ።

እቶም ምሉእ ጥዕና ዘለና ዋላ ርእሰ ማል ኣይሃልወና፡ ነዚ ነገር ኣብ ምቅላላ እጃምና ከነርኢ ንኽእለሉ እዋን'ውን እዩ፡ እቲ እንሕግዞ ብገንዘብ ጥራይ ከይመስለኩም፡ ንበገስ ጥራይ'ምበር ብዘይ ገንዝብ ክንሕግዘሉ እንኽእል ብዙሕ ነገረ ኣሎ።

ንሓስቦ'ሞ ከመይ ጌርና ግን ከም ንገብሮ ክሕርብተና ይኽእል'ዩ።

ሞያዊ ኣበርክቶ፡ ምጽሓፍ መዘክር (ድያሪ)፡ 'ብኦንላይን' ንኣዕሩኽትና ዛንታታት ምንባብ ገለ ካብኡ'ዩ።

እቲ ካልእ'ውን ከነስዕበልኩም

1-ኣብ ገዛ ኮፍ ንበል እንተዘይኮይኑ ግን ኣካላዊ ርሕቀትና ንሓሉ

እዚ ምግባርና ንነብስና ጥራይ ንሕግዝ ዘለና ክመስለና ይኽእል'ዩ፡ እንተኾነ ልዕሊኡ'ዩ።

ብውሑዱ እቶም ኣብ ሕክምና ዝሰርሑ ሓካይም እኳ ሩፍታ ይረኽቡ።

ነዚኣ ክትገብር ኸኣ ተወሳኺ እትገብሮ ወጻኢ ናይ ሰልዲ የብልካን።

2-ወለንታውያን ለገስቲ ደም ንኹን

ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ምስ ክስተት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ተተሓሒዙ ባንክታት ደም ጥራዩ እዩ ተሪፉ ዘሎ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጀስቲን ነዚ ብምርዳእ "ለገስቲ ደም ንደሊ ኣለና፡ በጃኹም እቶም ትኽእሉ ደምኩም ለግሱ" ኢሉ ተማሕጺኑ ነይሩ።

ደም ንምሃብ'ሞ እንታይ ክዓግተና ይኽእል፡ ብውሕዱ ንኸፍሎ ነገር የለን።

3-ኣብ ከባቢና ንዘለዉ ኣረጋውያንን ቁሊሕ ንበሎም

ኣብ ጎሮቤትና ዝርከቡ ጥዕና ዘይብሎምን ኣረጋውያን፡ ናብ ዱኳን እንተተላኢኽናዮም፡ ዘድልዮም መድሃኒት ገዚኣና (ብገንዘቦም) እንተኣምጺእናሎም ካብዚ ዝዓቢ ሓገዝዶ ኣሎ'ዩ?

4-በታ ሞያና ንሓግዝ ወለንታውያን ኸኣ ንኹን

ኣብ ቡዙሓት ሃገራት ሰባት ብወለንተኦም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ሰሪሖም ንሰብ ክዕድሉ ተራእዮም እዮም።

ካልእ ክኢላታት ስነኣእምሮ'ውን ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብወለንተኦም ሰብ 'ጭንቀት ከየጥቅዖ' ' ንዕጽዋ ከመይ ክብድሆ ከምዘለዎ' ዘስተምህር 'ቪድዮታት' ክዝርግሑ ርኢኹም ትኾኑ፡ ካብዚ ሞያዊ ሓገዝ ዝዓቢ'ሞ እንታይ'ዩ ክህሉ?

ሃሰስ ድኣ በሉ'ምበር ንስኹም'ውን ትገብርዎ ኣይትስእኑን ኢኹም።

5-ዘየድሊ ወጻኢታት ኣወግድ

ለገስትን ሰብእዊ ሓገዝን ዝህባ ትካላት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብተን ብኸቢድ ዝተሃስያ ጽላታት'የን።

ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዋ መክሰብ ዘይብለን ለገስቲ ማሕበራት እተን 75 ሚእታዊት ብኸቢድ ከምዝተሃስያ ይሕብር።

ኣብ ዓባይ ብርጣንያ'ውን ብተመሳሳሊ እዘን ለገስቲ ማሕበራት ካብቲ ኣትየነኦ ዘለዋ ዓዘቕቲ ዳግማይ ንኽበራበራ ኣስታት 4.3 ቢልዮን ፓውንድ ከምዘድልየን እዩ ዝገልጽ።

ነዘን ማሕበራት ብሞያ ወይ'ውን ውሑድ ሳናቲምን ምሕጋዝ ነቲ ዓቢ ጾረን ምርጋፍ'ዩ፡ ድምር ሳናቲም ኸኣ ሓያለ ስድራቤታት ከድርር እዩ፡ እታ ሓንቲ ሳንቲምካ ንበይና ግን. . . ኣይመስለካን?

ምንጪ ስእሊ, ISTOCK/GETTY IMAGES

6-ናብቶም ኣብ ጽምዋ ዘለዉ የዕሩኽትኻ፡ ኣዝማድካን ካልእን ደዊልካ ሃለዋቶም ሕተት

ጎኒ እቲ ብንዋትን ብጉልበትን ዝግበር ሓገዛት ሃለዋት ሓድሕድ ምትሕትታት'ውን ካብዚ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን።

እዚ እዋን ነቶም ንነዊሕ እዋን ዝተፈለዩኻ፡ ድሃዮም ዘይብልካ፡ ትዝክሮም'ሞ ብገለ ዘይደወልካሎም ዳግማይ ርክብካ ከተሐድሰሉ እትኽእለሉ ግዜ'ዩ።

ብፍላይ ደብዳበ እንተሰዲድካሎም ድማ ዝበለጸ፡ ንሶም'ውን ነታ ደብዳበ እናርኣዩ ወትሩ ክዝክሩኻ'ዮም።

ኣብ ፈረንሳ 'ሓንቲ ደብዳበ ሓንቲ ፍሽኽታ' ዝተሰምየት ማሕበር፡ ሰባት ናብ ኣረጋውያንን ጥሮታ ዝወጽኡን ሰባት ደብዳበ ክልእኹ ብምትብባዕ ካብን ናብን ሃገራት ፈረንሳ፡ ካናዳ፡ ስዊዘርላንድ፡ ቤልጅምን ሉክሰንበርግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 95 ሽሕ ደብዳበታት ከም ዝለኣኣኽ ምግባሩ ይሕብሩ።

ንስኻ'ውን ተበገስ፡ ሕጂ ናብ ትፈልጦም ካብ ምድዋል እንታይ ክሕዘካ ይኽእል።

7-መዓልታዊ ክትገብሮ ዝውዓልካ ኣብ መዘክርካ ኣስፍሮ

ምንጪ ስእሊ, ISTOCK/GETTY IMAGES

እመን ኣይትእምነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣገዳስነት ንጥፈታትካ ኣብ መዘክር ምስፋር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ'ዩ በሪኹ ዘሎ።

ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዝላንድ ጃሲንዳ ኣርደርን " ውዕለኩምን ምስ መን ተራኺብኩምን መዓልታዊ ኣብ መዘክርኩም ምስፋር ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዓቢ ግደ'ዩ ዘለዎ ምኽንያቱ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ምስ መን ተራኺቡ ንኽንፈልጥ ስለዝሕግዘና" ኢላ ነይራ።

እቶም ታሪኽ ብዛዕባ ፖሎቲካን ዓበይቲ ክስተታትን ጥራይ ዝመስለና ኸኣ ተጋጊና ኣለና፡ ታሪኽ ድምር ናይ ኩልና እዩ፡ ስለዚ መዘክር ብምጽሓፍ ኣካል እዚ ዓቢ ታሪኽ ንኹን።

8-ንዝተረስዑ ወገናት ዘክሮም

እቶም ውሑድ ኣታዊታት ወይ ፈጺሙ ኣታዊ ዘይብሎም (ዕድሚኦም በዘየገድስ) እቶም ዝያዳ ሓገዝ ዝድለዮም እዮም።

ኣብ ሲንጋፑር 80 ሚእታዊት ናይቶም ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ፡ ኣብቲ ተሰዲዶም ዝሰርሑ ዝሓድርሉ ከባቢ እዩ ኣጋጢሙ።

እዞም ሰባት ከም ኣብነት ኣንተወሲድና፡ ናብ ሲንጋፑር ንክሰርሑ ተለቂሖም'ዮም ናብታ ሃገር ኣትዮም፡ ሰሪሖም ዕደኦም ክኸፍሉ ኣብ ስራሕ እንከለዉ ኸኣ ሕማም ኣጋጢምዎም።

ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓንቲ ሳምና ምልጋስ ዓቢ ነገር'ዩ፡ ንስኻ'ውን ኣብ ከባቢኻ'ሞ ቁሊሕ በል ዝተረስዑ ኣይክትስእንን ኢኻ።

9-ደቆም ንምእላይ ንዝጽገሙ ኸኣ ዝክር ነብሎም

እንተስ ብስራሕ ወይ'ውን ብጥዕናዊ ጸገማት ንደቆም ኣለይ መለይ ክብሉ ዝጽገሙ ስድራቤታት ኣብ ከባቢኻ ከይህልዉ ቁሊሕ በል።

ኣቡኦምን ኣዲኦም ኣብ ሕክምና ንሕሙማት ኮቪድ-19 ኣብ ምሕካም ዘለዉ፡ ንሶም ኸኣ ንበይኖም ኣብ ገዛ ተዓጽዮም ሕልምምልም ይብሉ ቆልዑ ከይህልው ዘክር።

ኩሉ ሰልዲ ዘለዎ ጸገም የብሉን ኢልና ኣይንሕሰብ።

ከኣይሳ የርባይ ዝተብሃለት ኣሜሪካዊት ምሸት ምሸት ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ ንህጻናት ዛንታታት ተንብበሎም፡ ሰዓብታ ድማ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኹ ኣለዉ።

ንሳ "ኣብ ገዛ ተዓጽየ እየ ዝውዕል ዘለኹ እዚኣ ምግባረይ ኸኣ ሩፍታ'ዩ ዝስምዓኒ፡ ጽቡቕ ነገሩ ህጻናት ነቲ ዛንታታት ኣብ ዝደለይዎ እዋን ክሰምዕዎ ስለዝኽእሉ'ዩ " ትብል።

ንስኻከ ገለዶ ኣብ ሓንጎልካ ብልጭ ኢልካ?

10-ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ኣይንዘርግሕ

ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ኣብ ዓዓሰርተ ሓሙሽተ ደቂቕ ማይ ምስታይ፡ ብውዑይ ማይ ነብስኻ ምሕጻብ ጠቃሚ ዝብል ግጉይ ሓበሬታ መቸም በጺሕኩም ይኸውን።

ከምዚ ዓይነት ስኑዕ ሓበሬታ ናብ ሰብ ካብ ምስዳድ ኣንተተቆጢብካ'ውን ዓቢ ሓገዝ'ዩ እሞ ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮናቫይረስ ሓቅነት ዘይብሉ ሓበሬታ ካብ ምንዛሕን፡ ዝተነዝሕ ኣብ ምምካንን እጃምካ ኣበርክት።