ፍቕሪ፡ ‘ን 25 ዓመታት፡ መዓልታዊ ንሰበይተይ ግጥሚ ጽሒፈላ’

ኣሊሰንን ፒተር ጎርደንን

ምንጪ ስእሊ, Peter Gordon

ፒተር ጎርደን ይበሃል፤ ተዋሳኣይ እዩ። ን 25 ዓመታት፡ መዓልታዊ ግጥሚ እናጸሓፈ ንሰበይቱ ኣብ መተርኣሳ የቐምጠላ።

ክሳብ ዕለተ ሞታ ግጥሚ ይጽሕፈላ ነይሩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ፍቕሪ ኣበይ ይርከብ?

ብዙሓት ሰብኡት፡ ሓልሓሊፎም ንሰበይቶም ሑቕፊ ዕንበባ እንተምጺኦምላ፡ ከምዚ ብዙሕ ዝገበሩ እዩ ዝመስሎም።

ንሱ ግን፡ ንሰበይቱ 8,500 ግጥምታት ጽሒፉላ።

ምስ ሰበይቱ ኣሊሰን ንዘሕለፍዎም ህሞታት ፍቕርን ናብራን፡ ኣብ ግጥምታቱ ሰኒድዎም።

ፒተር ኣብ 1980ታት እዩ ነቶም ግጥምታት ክጽሕፎም ጀሚሩ። ኣብ 1990 ግን መዓልታዊ ክጽሕፈላ ጀሚሩ። ክሳብ ኣብ 2016 እትመውት ድማ ኣየቋረጸን።

"ንግጥምታተይ ብጣዕሚ እያ ትፈትዎም ነይራ፤ ነቲ ቀጻሊ ከተንብብ ድማ ትህንጦ ነይራ" ክብል ይዝክር።

"ኣብ መተርኣሳ የቐምጠላ። ካብ ትሕቲ እቲ መተርኣስ ኣውጺኣ ትህበኒ'ሞ፡ ኣነ ኸኣ የንብበላ" ኢሉ።

ተመሊሱ ንሱ ኸኣ ይህባ። ብሰላሕታ ኣንቢባ መሊሳ ናብ ትሕቲ መተርኣሳ ተቐምጦ። ነዚ ኹሉ፡ ፒተር በብሓደ እዩ ዝዝክሮ።

ምንጪ ስእሊ, Peter Gordon

መግለጺ ስእሊ,

ኣሊሰን፣ ፒተር፣ ካሲን ኣናን

ካብዞም ግጥምታቱ፡ ነቶም 340 ሕዚ ደቁ ኣብ ኢንተርኔት ዘርጊሐናሉ ኣለዋ። ገለ ካብ ግጥምታቱ ቅልል ኢሎም ፍሽኽ ዘብሉ እዮም፤ ገሊኦም ከዓ ዕምቆት ዘለዎም።

ካብታ ንመጀመርያ እዋን ዝተራኸቡላ ኣጋጣሚ ጀሚሩ ንዝተሰመዖ ስምዒታት ብግጥሚ ኣስፊርዎ እዩ።

"ጥዕምቲ ሰብ ነይራ" እዩ ዝብላ። "ሓሳባ ንምግላጽ ሰጋእ ኣይትብልን፤ በዚ ባህሪኣ ኸኣ የድንቓ" ይብል።

ንሳ'ውን ከምኡ ተዋሳኢት እያ ነይራ። ፒተር፡ ሕዚ ወዲ 87 ዓመት እዩ።

ኣብ ግጥምታቱ፡ ንሱ ወይ ንሳ ናብ ስራሕ ከይዳ ኣብ ዝፈላለይሉ ሰዓት ከመይ "ባዶነት" ከም ዝስመዖ ኣንጸባሪቕዎ እዩ።

ናይ ከተማ ኣውቶብስ ሰሪሩ ንገዝኡ ተመሊሱ ንሰበይቱ ክሳብ ዝረኽባ ከመይ ከም ዝህንጦ'ውን ጽሒፍዎ እዩ።

"ወይ ክስዕመኪ ወይ ክመውት" ኢሉ ዝገለጾ ነዚ ስምዒታቱ እዚ እዩ።

እንተኾነ፡ ፍቕሪ ፒተርን ኣሊሰንን ፍጹም ኣይነበረን። ከምቲ ናይ ኩሉ ሰብ ላዕልን ታሕትን ኣለዎ። ነዚ ድማ እዩ "ምድሪ ጸፋሕ ኣይኮነትን፤ ዓለም'ውን ከምኡ" ዝብል ግጥሚ ጽሒፉላ።

ከይተስማዕምዑ ተሪፎም ተጎራቢጦም ይፈልጡ እዮም። ግን ከኣ፡ ከምኡ ኢሎም ነዊሕ ኣይጸንሑን። ናብ ከቢድ ባእሲ ኣትዮም ከም ዘይፈልጡ እዩ ዝዛረብ።

ተዃርዮም እንከለዉ'ውን ግን ግጥሚ ምጽሓፉ ኣየቋርጽን።

ምንጪ ስእሊ, Peter Gordon

ካልእ ይትረፍ፡ ኣሊሰን ክትሕርንኽ እንከላ'ኳስ "ግርማ'ለዎ" እዩ ዝብል። "ሕዝም በሊ፡ ጽብቕቲ ሓርናኺት" ኢሉ ግጥሚ ጽሒፉላ እዩ።

"ብዛዕባ ኣእጋራን ጨጉራን ዝጸሓፎ'ሞ ማእለያ የብሉን" ትብል ጓሉ ኬሲ።

ንሱ ኸኣ ትቕብል ኣቢሉ "ብዛዕባ ኣዒንታ እውን'ባ ብዙሕ ጽሒፈላ" ይብል።

ኣሊሰን ኣብ 2015 መንሽሮ ምስ ሓመመት፡ ግጥምታቱ'ውን ነዚ ዘንጸባርቑን ቁሩብ ጽልምትምት ዝበሉን ኮይኖም እዮም።

ምስ ሞተት'ውን ግጥሚ ምጽሓፍ ኣየቋረጸን፤ ግን ከኣ ከም ቀደሙ መዓልታዊ ኣይጽሕፍን።

ኣብዞም ናይ ደሓር እዋናቱ ዝጸሓፎም ግጥምታት "ባዶነት" ዘንጸባርቑ እዮም። ኣብ ሓንቲ ግጥሙ፡ ብሓሳቡ ምስኣ እናተጉዓዘ፡ ነቲ ዘሕለፍዎ ጥዑም ግዜ ፍቕርን ሓጎስን ይገልጽሞ፤ ብድሕሪአ ንዘሎ ስቓይ ኸኣ የዘንቱ።

ድሕሪ ሞታ፡ ምስ ጓሉ ኮይኑ ነዞም ግጥምታት መሊሱ ኣንቢብዎም እዩ።

"ገለ ገሊኦም የብክዩኒ፡ ገሊኦም ከኣ ንብዓተይ ቅጽርጽር ክብል ይገብርዎ። ገሊኦም ከኣ የስሕቑኒ። ብዙሕ ዘስሕቑ ኣለዉ" ይብል።

ፒተር፡ ሕዚ'ውን ምስ ዝኽሪ ኣሊሰን እዩ ዝነብር። ኣብ ግጥምታቱ መሊሱ ይርእያ።

ምንጪ ስእሊ, Peter Gordon