ኮሮናቫይረስ፡ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝፍጸም ጾታዊ ጥቕዓት ወሲኹ ተባሂሉ

ዱንያ መኮነን - ብዓልቲ ሞያ ሕግን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን

ምንጪ ስእሊ, DUNIA MEKONNEN

ዱንያ መኮነን ነባሪት ኣሜሪካ ኮይና ብዓልቲ ሞያ ሕግን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን እያ። ኣብ ስራሕ ካብ ትዋፍር ጀሚራ ድማ ዝያዳ ንጥሕሰት መሰላት ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣተኩሮ ሂባ ትሰርሕ።

ዱንያ እቲ ንመሰል ደቂ ኣንስተዮ ምጥባቕ ኣብ ኢትዮጵያ እንከላ’ውን ኣብ ማሕበር ሰብ ሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ተጠርኒፋ ትሰርሓሉ ነይራ እያ።

ኣብቲ ማሕበር እንከላ ኣብቲ እዋን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ቆላሕታ ይውሃቦ ከምዘይነበረ እትዛረብ ዱንያ፡ እቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ልዑል ብምንባሩ እቲ ማሕበር ብሰናይ ተበግስኡ ይሰረሕ ከምዝነበረ ትሕብር።

ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ምጽናዕ እንከላ ትረኽቦ ዝነበረት ሓበሬታ እቲ ስራሕ ዝያዳ ኣትክሮ ሂባ ክትሰርሓሉ ከምዝቐሰባ ድማ ትዛረብ።

ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ጆርጅታውን ትምህርታ ምስ ዛዘመት ኣብ ኣሜሪካ መሰል ደቂ ኣንስተዮ ኣብ ምውሓስ ዝሰርሕ ትካል ተቆጺራ ክትሰርሕ ጀሚራ። ጎኑ ጎኑ ድማ ናጻ ኣገልግሎት ማዕዳ ትህብ።

በዚ ስራሓ ምስ ብዙሐት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከትራኽብ ዕድል ፈጢሩላ’ዩ።

ንሳ “እዚ ኣብዚ ዘሎ’ውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ እዩ፡ ወረ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብዚ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመጻት ዝኸፍአን ዝብዝሐን’ዩ” ትብል።

ብምኽንያት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብዙሓት መጻምድቲ ኣብ ገዛ ተዓጽዮም’ዮም ዝውዕሉ ዘለዉ፡ እዚ ከኣ ንቁጽሪ ጾታዊ ዓመጻት ክውስኽ ካብ ዝደረኸ ምኽንያታት እቲ ቀንዲ ከምዝኾነ ትዛረብ።

“ቅድሚ ኣዋጃት ዕጽዋ ዝነበረ ጾታዊ መጥቃዕቲ ልዑል እዩ ነይሩ፤ ኣብዚ እዋን ኣዋጃት ዕጽዋን ሰዓታት እቶ እቶን ድማ እቲ ቁጽሪ ብናህሪ ወሲኹ” ትብል።

ኮሮናቫይረስን ሓዳርን?

እቲ ኣብ ገዛ ተዓጺኻ ምውዓል ናይ ገዛእ ርእሱ ጸቅጢ ከምዘለዉ እትዛረብ እታ በዓልቲ ሞያ ሕጊ "እቲ ናብርኡ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነበረ ገለ ገለ ሰብ ብዝጠቅምን ዘይጥቅምን ነገራት ናብ ምጉርፋጥ ክኣቱ ይረአ እዩ" ክትብል ነቲ ኩነታት ትገለጾ።

"ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ስድራቤታት መኽፈሊ ክራይ ገዛ ስኢኖም ክሳብ ናብ ፍትሕ ዝበጽሑ ኣለዉ” ብምባል ከኣ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ሰብ ሓዳር ዘምጽኦ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋታት ተረድእ።

ዱንያ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ናብ ቤትጽሕፈታ ከምዝመጽእዋ እያ ትሕብር።

“እዞም ናብ ቤት ጽሕፈትና ምኽሪ ደልዮም ዝመጽኡ፡ ብውሕዱ እንታይ ደሊኻ ናበይ ትኸይድ ዝፈልጡ ሰባት እዮም፡ እቲ ዝኸፈአ ነገር ግን ጸገማት ኣጋጢምዎም ኣበይ ኬድካ መፍትሒ ተናዲ ዘይፈልጡ ኣዝዮም ብዙሓት ኣብ በቤቶም ምህላዎም እዩ፡ እዚ እዩ ድማ ነቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዘጋድዶ” ትብል።

ብምስዓብ “ኣዋጃት ዕጽዋን ሰዓታት እቶ እቶን ምስ ተኣወጀ ኩሉ ነገር ዕጽው ዝበሎም ሰባት ኣለዉ። እቲ ብመንግስቲ ዝውሃብ መምርሒታት ድማ ብእንግሊዝ ወይ ብስጳኛ ስለዝኾነ እቶም ሕጽረት ናይ ቋንቋ ዘለዎም ዝያዳ ሓገዝ የድልዮም እዩ” ክትብል ነቲ ዘሎ ጸገም ትገልጽ።

ዱንያን መሳርሕታን፡ ኢትዮጵያንን ኤርትራውያንን ዝያዳ ሓበሬታ ንኽረኽቡ ብምሕላን መርበብ ሓበሬታ ብምክፋት እኹል ሓበሬታ ንኽረኽቡ ይስራሕ ምሃላዉ እያ ትገልጽ።

"እቲ ንሕና እንህቦ ሞያዊ ምኽሪ ብ’ግሪን ካርድ’ ናብዚ ዓዲ ዝኣተዉ እሞ ብሰንኪ ሕጽረት ቋንቋ ከፍልጥዎ ዝግብኦም ከይሓልፎም፡ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ምስ ሕጊ ዝተኣሳሰር ጉዳያቶም ስኣን ኣፍልጦ ዕንቅፋት መታን ከየጋጥሞም፡ ብመጻምድተን ጾታዊ በደላት ንዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነየናይ ሕጊ ተኸቲለን እየን መሰላትን ከኽብራ ዝኽእላ ኣብ ዝብል ጉዳያት ኢና ንሰብ ንሕግዝ ዘለና” ትብል።

ዱንያ እቲ ኣብ ልዕሊ ድቂ ኣንስትዮ ዝፍጽም ጾታዊ ጭቆናታት ምስ ኮቪድ 19 ተታሓሒዙ ብናህሪ ምውሳኹ፡ እተን ኣብ ገዛ ተዓጽየን ናበይ ከኽዳ ከምዘለወን ዘይፈልጣ ዝያዳ ግዳያት ይኾና ከምዘለዋ እያ ትሕብር።

“ቅድሚ ኮቪድ-19 እውን እንተኾነ ኣብዚ ሃገር እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ጭቆናታት ልዑል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ግን እተን ጾታዊ ዓመጻት ዘጋጥመን ሰባት ካብ ገዝአን ውጽእ ኢለን ምስ ሰብ ክማኸራ ዕድል ነይርወን እዩ። ሕጂ ግን ኩሉ ሰብ ተዓጽዩ ስለዘሎ እቲ ቁጽሪ ክትግምቶ’ውን ኣጸጋሚ እዩ “ ትብል ዱንያ።

ዱንያ ኣብ መወዳእታ “ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ንዝፍጸም ጾታዊ በደላት፡ ኣካል ናብርኡ ገይሩ ክወስዶ ኣይግባእን’ዩ። ዝኮነ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ጾታዊ በደላት እንተፈጺሙ፡ 'ኣብ ልዕለይ ገበን ተፈጺሙ ኣሎ' ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ። እቲ ዘበኑ ዝሓለፎ ‘ክኣላ ክኣልዮ’ ዝብል ኣተሓሳስባ ናብ ምቕትታል’ውን ከምርሕ ይኽእል እዩ” ክትብል ማዕደኣ ትህብ።