ጥዕና ስነ ኣእምሮ

 1. ቪያግራ

  ኣብ ዋህዮታት ኣእምሮ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ከምዘመልክትዎ፡ ካብዚ ንወሲብ ዘነቓቕሕ መድሓኒት ዝርከቡ ፕሮቲናት ንሕማም ረሲዕ ክፍውሱ ይኽእሉ እዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 2. ለይቲ ዝሰርሕ ሰብ

  ናይ ለይቲ እብረ ስራሕ ስልችው ክትኸውንን ክትፈዝዝን ካብ ምግባር ሓሊፉ ንስኒት ናይ ውሽጣዊ ኣካላትካ ሰዓታት ከመዛብል ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ንልቢ ክጸሉ ከምዝኽእል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጽናዕቲ የረድእ። ሞያውያን ግና ኣካላትካ ነቲ ለውጢ ምእንቲ ክመዓራረዮ ክተታልለሉ እትኽእል መገዲ ከምዘሎ ይዛረቡ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 3. ክታበት

  ሞዴርና፡ ኣብ መእተዊ 2023 ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃ ከፍርይ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምፍጣር ውጥን ኣለዎ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 4. ያእቆብ

  ያእቆብ ተኪኤ ኣብ ኣመሪካ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቫኒያ ክኢላ ስነ ኣእምሮ'ዩ። ኣብ ስደትን ስደተኛታትን ትኹረት ገይሩ ብምስራሕ ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሱዳንን ንዝተሰደዱ ከቢድ ሓደጋ፣ ጾታዊ ዓመጽን ካልኦት ጸገማትን ንዝበጽሖም ሰባት ድጋፍ ጥዕና ኣእምሮ ይህብ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 5. ለውጢ ኣየር ጸባይ

  ብኽለት ኣየር ምስ ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዘጋጥሙ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ሰብነትን ኣዝማን ርክብ ከምዘለዎ ሓደ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 6. ኣብ ሕክምና ዝሕከም ዘሎ ሕሙም

  ‘‘ካርዲ ንምውጻእ 5 ቅርሺ ነይሩ፤ ሐዚ 60 ቅርሺ እዩ፡፡ ደቂስካ ንምሕካም፡ ንመደቀሲ ዓራት 10 ብር ዝነበረ ናብ 180 ዓብዩ፡፡ ናይ ላቦራቶርን ካልኦት ወጻኢታትን እውን ወሲኹ እዩ’’

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 7. ገጹ ብኢዱ ዝሸፈነ ሰብ

  ኣብ ዓመተ 2020 ክሳብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ሓደ ካብ 100 ደቂተባዕትዮ፡ ዝኾነ ዓይነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ወይ ፈተነ ከም ዘጋጠመ ኣብ እንግሊዝን ዌልስን ዝተገበረ ዳህሳስ ገበን የመልክት።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 8. ንርእሱ ኣብ መስተዋት ዝርኢ ሰብ

  ክቱር ርእሰ ኣምልኾ ወይ ኣነነት ዘለዎም ሰባት ኣለው። እዚኦም ብዛዕባ ርእሶም ኣመና ዝጅሃሩ፣ ትኹረት ንምስሓብ ኣብ ዘረባታቶም ሽም ፍሉጣት ሰባት ምጽዋዕ ዘዘውትሩ፣ ንዝኾነት ዝሰርሑዋ ነገር ምስጋና ዝደልዩ ሰባት እዮም።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 9. ጭንቀት

  ኣብ ሰሙን ን55 ሰዓታት ወይ ልዕሊኡ ምስራሕ ምስ ኣብ ሰሙን ካብ 35 ክሳብ 40 ሰዓታት ምስራሕ ክነጻጸር እንከሎ፡ 35 ሚኢታዊት ልዑል ሓደጋ ወቕዒ ልቢ፣ 17 ሚኢታዊት ድማ ልዑል ስግኣት ሕማም ልቢ ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ።

  ተወሳኺ ንባብ
  next
 10. ቆልዓ ዝሓቖፈት ኣደ

  ‘‘ብምኽንያትን ውጽኢትን ዝኣምን ሰብ እየ ነይረ፤ ብቑሩብ ነገር ስምዒታዊ ኣይከውንን ነይረ፡፡ ምስ ወለድኩ ግና ምብካይን ሰባት ንምንታይ ኣይተረድኡንን ኢለ ምኹራይን ጀሚረ፡፡ ብፍላይ ብበዓል ቤተይን ኣደይን ይሓርቕ ነይረ’’

  ተወሳኺ ንባብ
  next