Yeni ekonomik önlem paketi yasa taslağı: İşten çıkarmaya 3 ay yasak, işsiz kalanlara günlük 39 TL ödeme

 • Ayşe Sayın
 • BBC Türkçe, Ankara
Korona

Kaynak, Getty Images

Hükümet, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni ekonomik önlemleri içeren yasal düzenleme için harekete geçti ve bu konuda hazırlanan yasa taslağı iş dünyasının görüşüne sunuldu.

Taslağa göre, salgın süresince 3 ay boyunca iş akdi feshi yasaklanırken, cumhurbaşkanına bu süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi veriliyor. Ayrıca, salgın döneminde işsiz kalan ya da ücretsiz izne çıkarılanlara İşsizlik Fonu'ndan günlük 39 lira 42 kuruş ödeme yapılacak.

Hükümetin iş dünyasının görüşüne sunduğu 63 maddelik yasa taslağı, bir çok alanda salgın nedeniyle oluşan "mücbir sebep" gerekçesiyle borç ertelemesi, yapılandırması öngörürken, dernek, kooperatif gibi kuruluşların genel kurul tarihlerinin ertelenmesine de olanak sağlıyor.

Yasa taslağındaki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

 • Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda, gelir durumuna bakılmaksızın, yaşlılara ve engellilere bakım hizmeti ve bakım ücreti ödemesi yapılabilecek.
 • İş Kanunu'na "Geçici istihdam" güvencesi içeren geçici madde ekleniyor. Buna göre, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş sözleşmesi, Covid-19 salgını nedeniyle 3 ay boyunca feshedilemeyecek.
 • İzne ayrılıp ücret desteğinden yararlanan işçiyi çalıştırmaya devam eden işverene 4 katı para cezası uygulanacak.
 • Mücbir sebep olarak değerlendirilen doğal afetler ile seferberlik, grev, lokavt, salgın, bulaşıcı hastalık hallerinde Hazine taşınmazlarına ilişkin satış, kira, ön izin gibi bedeller ile ecrimisil bedelleri ertelenmesi, taksitlendirilmesi ya da indirilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.

Kaynak, Getty Images

Fotoğraf altı yazısı,

Ankara organize sanayi bölgesi

Belediyeler telekonferansla toplanabilecek

 • Belediyeler, salgın dahil, mücbir sebep nedeniyle belediye meclis, encümen ve ihtisas komisyonu toplantılarını, bilişim ve teknik altyapısı uygun olmak koşuluyla sesli, görüntülü, anlık iletişim araçlarıyla yapabilecek.
 • Belediyeler, salgın nedeniyle oluşacak mücbir sebep kapsamında özel halk otobüsü sahiplerine gelir desteği ödemesi yapabilecek, borçlarını faizsiz olarak erteleyebilecek. Ayrıca salgın süresince belediye meclisleri birleşim sınırlamasına bağlı kalmaksızın olağanüstü toplantılar yapabilecek.
 • Doğal afet ve salgın hastalık durumlarında cumhurbaşkanı, belediye ve bağlı kuruluşların gelir vergisi tevkifatı SSK prim ödemeleri, elektrik, su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar gecikme faizi işletmeksizin ertelemeye yetkili olacak.
 • Yurttaşların elektrik kullanımından kaynaklanan borçlarında yeniden yapılandırmaya gidilecek. Yükseköğrenim kredi borç faizi ödemelerinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yerine Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) esas alınacak.
 • Rehberlik öğretmenleri ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek.
 • Tarımsatış koperatifleri birliklerinin genel kurulları, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar ertelenecek. Ayrıca, Destekleme Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç ve taksitleri faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelenecek.
 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçeler olmaksızın fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara yönelik cezalar artırılıyor.

Yurtdışındaki ağ sağlayıcılara temsilci zorunluluğu

 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında yasaya "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı ekleniyor. Buna göre "sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler" sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanıyor.
 • Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek ve bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini kuruma bildirmekle yükümlü olacak.
 • Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir bir şekilde internet sitesinde verilecek.
 • Devlet İhale Kanununa bir ek madde konularak, satış, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinin ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandı. Madde ile ihalenin hazırlık, yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik bütün işlemler elektronik ortamda yapılabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için bir usul ve esas yönetmeliği çıkaracak.
 • Devlet İhale Kanunu'nda salgın da mücbir sebepler arasına alındı ve sözleşme feshi imkanı sağlanacak. Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerlerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yapılabilecek, Hazine taşınmazlarına yönelik ihaleler elektronik ortamda yapılabilecek.