Sut mae'r BBC yn defnyddio cwcis at ddefnydd masnachol (tu allan i'r DU)?

Diweddarwyd y dudalen: 14 Rhagfyr 2021

Os ydych chi'n defnyddio gwefan y BBC a/neu apiau perthnasol (y "Gwasanaethau") o du allan i'r DU, efallai y gwelwch chi hysbysebu cwmnïoedd allanol ac argymhellion am gynnwys, ynghyd â negeseuon hyrwyddo gan y BBC (wedi eu seilio ar eich proffil hysbysebion). Rydym ni'n cyfeirio at rhain yma fel "Hysbysebion".

Mae hysbysebion cwmnïoedd allanol ac argymhellion yn ein galluogi ni i gynhyrchu incwm i ariannu Gwasanaethau'r BBC, yn cynnwys gwneud y gwasanaethau hynny ar gael i gynulleidfaoedd rhyngwladol. BBC Global News, cangen fasnachol y BBC, sy'n gyfrifol am fasnachu'r Gwasanaethau, ac yn "rheolwr data" at bwrpas cyfraith diogelu data.

Rydym yn ceisio ein gorau glas i wneud yn siŵr bod Hysbysebu yn weladwy i bobl y tu allan i'r Deyrnas Unedig yn unig. Os ydych yn edrych ar y wefan yn y Deyrnas Unedig ac yn gallu gweld Hysbysebion, defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl.

Os ydych chi wedi gweld rhywbeth sy'n hysbysebu amhriodol ar ein safle yn eich barn chi, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin hyn am gyngor.

Os ydych chi eisiau rheoli eich gosodiadau Cwcis Masnachol, darllenwch yr adran "Sut alla i optio allan o bersonoleiddio hysbysebion?" isod.

Sut mae’r Hysbysebion sy’n cael eu dangos i mi wedi eu personoleiddio?

Os ydych chi'n y DU, mae’r Gwasanaethau wedi eu hariannu gan Ffi'r Drwydded, ac nid yw'r gwasanaethau hyn yn cynnwys Hysbysebion ac ni fydd eich data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion personoleiddio.

Os ydych chi tu allan i'r DU, efallai y byddwch chi’n gweld Hysbysebion wedi eu seilio ar wybodaeth sydd wedi ei honni amdanoch chi a’ch diddordebau. Mae Hysbysebion wedi eu personoleiddio yn ein helpu i ddangos Hysbysebion perthnasol, yn llai aml. Mae hefyd yn golygu y gallwn ni dderbyn mwy o incwm gan ein hysbysebwyr, sy’n ein caniatáu i fuddsoddi mewn mwy o gynnwys gwych.

Byddwn ni hefyd yn dangos hysbysebion i chi sydd yn berthnasol i’r cynnwys rydych chi’n ei wylio. Er enghraifft, os ydych chi’n darllen erthygl ynglŷn â theithio, yna efallai y byddwn ni’n dangos hysbysebion ynglŷn â chwmnïoedd hedfan. Dyma hysbysebu cyd-destunol.

Gall personoleiddio Hysbysebion fod wedi ei seilio ar wybodaeth – “data” – sydd wedi ei gasglu amdanoch chi (e.e. y data y rhannoch chi wrth gofrestru am gyfrif BBC), eich defnydd o’n Gwasanaethau (e.e. pa erthyglau rydych chi’n eu darllen) a data arall amdanoch chi fel eich diddordebau, oedran, rhywedd a nodweddion ystadegol tebyg sy’n cael eu hawgrymu o’ch arferion pori ar y we neu ddata marchnata sydd gan yr hysbysebwyr amdanoch chi. Gallwn hefyd ddefnyddio eich lleoliad cyffredinol i ddangos Hysbysebion sy’n berthnasol i lle rydych chi, felly os ydych chi yn yr UDA byddwch yn gweld Hysbysebion gan hysbysebwyr Americanaidd.

Er mwyn creu proffil hysbysebu ar gyfer personoleiddio, mae IDs unigryw yn cael eu defnyddio er mwyn gwahaniaethau eich dyfais, fel ID wedi ei storio gan gwci, neu eich Mobile Ad ID (cod unigryw sydd wedi ei osod gan system gweithredu eich dyfais symudol). Gallwch optio allan o hyn; mae cyngor isod.

Ni fydd data fel eich enw, cyfeiriad e-bost neu rif ffôn symudol yn cael ei ddefnyddio at bwrpas hysbysebu yn eich porwr neu osodiadau eich ap.

Ydy cwmnïoedd eraill yn defnyddio cwcis, a thechnolegau tebyg, ar eich gwasanaethau at bwrpas hysbysebu?

Rydyn ni a’n hysbysebwyr yn gweithio ag ystod o gwmnïoedd eraill (“Partneriaid Hysbysebu”) er mwyn dangos Hysbysebion i chi, sydd wedi ac heb eu personoleiddio. Mae hyn yn cynnwys asiantaethau’r hysbysebwyr, platfformau technoleg arbenigol sydd yn ein helpu i werthu ein gofod hysbysebu a darparu'r Hysbysebion, ynghyd â phlatfformau rheoli data sydd yn helpu gyda dadansoddi a threfnu’r data sydd ei angen er mwyn personoleiddio Hysbysebion. Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag arbenigwyr er mwyn sicrhau fod pobl go iawn yn gweld yr Hysbysebion, ac er mwyn gwneud yn siŵr fod ein gwefan yn ddiogel.

Mae’r cwcis ac ID arall sydd yn cael eu hanfon gyda’r Hysbysebion gennym ni a’r Partneriaid Hysbysebu yn gwneud hysbysebu wedi ei bersonoleiddio yn bosib. Maen nhw hefyd yn galluogi hysbysebwyr i fonitro effeithiolrwydd yr Hysbysebion.

Gall Partneriaid Hysbysebu hefyd ddefnyddio cwcis maen nhw wedi eu gollwng ar eich dyfais wrth i chi bori gwefannau eraill (dim rhai'r BBC). Mae hyn yn eu helpu i ddangos Hysbysebion i chi a allai fod yn berthnasol i’ch diddordebau, wedi eu seilio ar beth rydych chi wedi ei weld ar wefannau eraill. Maen nhw hefyd yn gwneud hyn i weld os ydych chi wedi gweld hysbyseb benodol, ac i gyfyngu ar faint o’u hysbysebion rydych chi’n eu gweld ledled y we. Ac os ydych chi’n cymryd rhan mewn ymchwil marchnata, gall y cwmni ymchwil gofnodi eich bod wedi gweld hysbyseb benodol.

Gallan nhw hefyd ddefnyddio data sydd wedi ei gasglu o ffynonellau eraill, neu sy’n cael ei awgrymu gan eich arferion pori o wefannau eraill, er mwyn penderfynu pa fath o hysbysebion all fod o ddiddordeb i chi. Gallan nhw ddefnyddio technoleg o’r enw ‘cookie syncing’ i wneud hyn. Mae’n gweithio wrth gymharu ID eich cwci chi gydag ID cwci arall sydd mewn bas-data cwmni arall, sydd yn debygol o fod yn perthyn i chi. Gall y cwci yna feddu ar ddiddordebau penodol a gwybodaeth ystadegol eraill.

Byddwn ni a’n Partneriaid Hysbysebu hefyd yn defnyddio cyfeiriad IP eich dyfais wrth ddewis a darparu hysbysebion i chi. Dyma gyfeiriad rhifol sydd wedi ei roi i’ch dyfais gan eich darparwr gwasanaeth y we, sy’n ymddwyn fel cyfeiriad post, gan ei fod yn caniatáu i wefannau wybod at lle i anfon eich cynnwys. Gall eich cyfeiriad IP fod yn sefydlog (h.y. aros yr un fath bob dydd), ond mae’n fwy tebygol o newid yn gyson (fel arfer pob 24 awr). Gall hefyd gael ei ddefnyddio i ddod o hyd i’ch lleoliad cyffredinol (e.e. ym mha wlad rydych chi).

Ydw i’n cael fy nhracio ar draws fy nyfeisiau at bwrpas hysbysebu?

Gall unrhyw gwmni sydd wedi gollwng cwci ar eich dyfais dracio eich gweithgarwch pori ar-lein. Efallai y byddwn ni a’n Partneriaid Hysbysebu yn ceisio cydweddu eich arferion pori ar un ddyfais, e.e. eich gliniadur, gyda'ch arferion pori ar ddyfais arall, fel eich ffôn clyfar, fel y gallwn ni gyfyngu ar faint o weithiau welwch chi hysbyseb benodol (ar draws eich dyfeisiau) ac er mwyn personoleiddio’r hysbysebion rydyn ni’n eu dangos i chi.

Er mwyn gwneud hyn, efallai byddwn yn defnyddio data fel eich patrymau pori, geo-leoliad a’r Mobile Ad ID, ac yn cydweddu gwybodaeth y porwr a'r dyfeisiau sy'n ymddangos fel petaent yn cael eu defnyddio gan yr un person.

Ydy data o ffynonellau eraill yn cael eu defnyddio i bersonoleiddio hysbysebion?

Gallwn ni a’n Partneriaid Hysbysebu ddefnyddio data nodweddion diddordeb ac ystadegol (demograffeg) gan arbenigwyr data i ddarogan beth allai fod o ddiddordeb i chi. Weithiau, bydd ein hysbysebwyr yn defnyddio eu data marchnata eu hunain i'ch targedu gyda Hysbysebion ar ein gwasanaethau ar-lein. Felly mae’n bosib y gwelwch Hysbysebion yn seiliedig ar bethau rydych chi wedi eu gweld ar wefannau eraill a gwybodaeth arall maen nhw wedi ei gasglu amdanoch chi.

Ydych chi’n personoleiddio hysbysebion sy’n cael eu dangos i mi ar wasanaethau sydd ddim yn rhai’r BBC?

Rydyn ni weithiau yn prynu gofod hysbysebu ar wefannau a gwasanaethau eraill er mwyn dangos hysbysebion gan ein hysbysebwyr. Er enghraifft, efallai y byddwn ni’n dangos hysbyseb cyn fideo BBC News ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Gallai’r hysbyseb yna fod wedi ei bersonoleiddio yn yr un ffordd â phan rydych chi’n defnyddio ein gwasanaethau.

Ydy cyhoeddwyr eraill yn personoleiddio hysbysebion sy’n cael eu dangos i mi pan dwi’n defnyddio cynnwys gan y BBC ar eu safleoddd nhw?

Gall ein cynnwys gael ei gyhoeddi ar wefannau ac apiau sy’n perthyn i gwmnïoedd eraill; mae rhestr isod. Gall y cwmnïoedd gasglu a defnyddio data am eich perthynas â’n cynnwys ar eu gwasanaethau, yn cynnwys ar bwrpas dangos Hysbysebion wedi eu personoleiddio. Er mwyn dysgu beth maen nhw’n ei wneud gyda’ch data, darllenwch rybudd preifatrwydd a thelerau defnyddio pob gwasanaeth.

 

Sut alla i ddarganfod mwy am sut mae personoleiddio hysbysebion yn gweithio?

Mae'r diwydiant hysbysebu wedi datblygu nifer o fentrau prynwyr a busnes yn Ewrop, UDA a rhanbarthau eraill, gan gynnwys rhai yn y rhestr isod. Mae’n rhaid i aelodau sy’n cymryd rhan â’r mentrau yma (a all gynnwys ein Partneriaid Hysbysebu) gadw at fframwaith sy’n gosod egwyddorion arfer da, canllawiau prynu, ac offer optio allan.

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Digital Advertising Alliance (DAA)
Network Advertising Initiative (NAI)

Sut ydych chi’n rheoli’r Partneriaid Hysbysebu sy’n gweithredu ar eich gwasanaethau?

Rydyn ni'n cymryd mesurau rhesymol er mwyn amddiffyn data ein defnyddwyr ac i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio yn unol â'n polisïau. Er enghraifft, drwy ddefnyddio partneriaid technoleg hysbysebu sydd yn cymryd rhan mewn fframweithiau hunan-reoleiddio (fel EDAA, DAA neu NAI). Rydyn ni hefyd yn gosod terfynau cytundebol ar sut mae data sy’n cael ei gasglu am ein defnyddwyr yn cael ei ddefnyddio. Ac rydym ni’n archwilio ein safle yn gyson er mwyn adnabod meddalwedd neu gwcis a allai achosi problemau.

Rydyn ni’n gwirio pob Partner Hysbysebu rydyn ni’n gweithio â nhw er mwyn sicrhau y bydd yn delio â’ch data yn gyfrifol. Rydyn ni’n rhestru ein partneriaid isod. Efallai fod y Partneriaid Hysbysebu a’n hysbysebwyr uniongyrchol yn cael gollwng ar eich dyfais cwcis neu pixels at bwrpas cyfyngedig wedi eu darparu gan gwmnïoedd arbenigol sydd wedi eu cymeradwyo. Rydyn ni’n gwirio fod y cwmnïoedd arbenigol yma yn cwrdd â’n safonau cyn eu rhoi ar ein rhestr, sydd i’w weld yma.

Gall y data sy’n cael ei gasglu gan y Partneriaid Hysbysebu hefyd fod yn destun i’w polisïau preifatrwydd (cliciwch ar y Partner Hysbysebu isod i weld eu polisi preifatrwydd). Gallwch ddarllen eu polisïau preifatrwydd i ddysgu mwy am sut y gallan nhw ddefnyddio eich data. Gallwch hefyd optio allan drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod.

Pwy yw eich Partneriaid Hysbysebu dan gytundeb?

Masnachu hysbysebion, gwasanaethu hysbysebion a thargedu
Google Ad Manager and Google Ads
Index Exchange
OpenX
Pubmatic
Rubicon Project
TripleLift
Teads
Xandr

Rheoli data, rhannu’r gynulleidfa a thracio traws-ddyfais
Lotame
Permutive
Roku

Hysbysebu mewn e-byst
LiveIntent 

Argymell cynnwys wedi ei bersonoleiddio
Outbrain

Perfformiad hysbysebion, mesur a thwyll
Integral Ad Science (IAS)

Sut alla i optio allan o bersonoleiddio hysbysebion?

Os, ar unrhyw adeg, dydych chi ddim eisiau i'ch gwybodaeth ynglŷn â'ch data, sef ID cwci neu ymddygiad pori, gael ei ddefnyddio at bwrpas rhannu hysbysebion â chi ar ein gwefannau/apiau, gallwch optio allan neu newid gosodiadau eich porwr. Gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod. Os ddewiswch chi i optio allan neu wneud newidiadau i’ch gosodiadau, byddwch yn parhau i weld hysbysebion ond efallai y byddan nhw'n llai perthnasol i chi. Gall peth data, fel ID cwcis a chyfeiriad IP, gael ei ddefnyddio i ddangos hysbysebion heb eu personoleiddio, hyd yn oed os ydych chi wedi optio allan. Mae hyn er mwyn mesur effeithiolrwydd Hysbysebion (heb eu personoleiddio) er mwyn cyfyngu faint o weithiau welwch chi hysbyseb, ac er mwyn sicrhau mai pobl, nid robotiaid, sy’n gweld yr hysbyseb.

Gosodiadau Cwcis Masnachol

Teclyn dewisiadau hysbysebion ar gyfer porwyr gwe

Gallwch optio allan o dderbyn hysbysebion wedi eu targedu ar y wefan yma ac yn fwy cyffredinol ar draws y we drwy ddefnyddio'r teclynnau optio allan, gan gynnwys y rhai isod. Fodd bynnag, nid yw pob hysbysebwr neu Bartner Hysbysebu yn aelod o’r cyrff isod neu yn rhan o’u teclynnau. Mewn unrhyw achos, gallwch ddefnyddio gosodiadau eich porwr ar gyfer hyn, fel sy’n cael ei egluro isod.

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)
Digital Advertising Alliance (DAA)
Network Advertising Initiative (NAI)

Newid gosodiadau eich porwr

Gallwch sicrhau nad ydy eich ID cwcis neu ddata eich arferion pori yn cael ei dracio'n gyffredinol a’i ddefnyddio i bersonoleiddio hysbysebu drwy addasu gosodiadau eich porwr, pori yn y 'private mode' neu ddefnyddio 'add-ons' pori sydd ar gael ar y we. Gallwch ddysgu sut i wneud hyn drwy ymweld â'r dudalen gefnogaeth berthnasol ar gyfer eich porwr, neu drwy ddefnyddio'r adran help yn eich porwr:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera browser

Newid gosodiadau eich dyfais symudol

Nid yw apiau symudol yn defnyddio cwcis. Yn hytrach, mae technolegau eraill yn adnabod eich dyfais ac yn casglu gwybodaeth ynglŷn â’ch arferion pori apiau er mwyn dangos hysbysebion wedi eu personoleiddio. Mae’r dechnoleg yma yn defnyddio eich Mobile Advertising ID, sydd wedi ei greu gan eich system gweithredu symudol. IDs cyffredin yw AdID (Android) ac IDFA (Apple). Dilynwch y cyfarwyddiadau isod i ailosod neu ddiffodd yr ID yma.

Rydyn ni’n darparu gosodiadau ar gyfer defnyddwyr ap BBC News o fewn yr EEA er mwyn rheoli gyda pha bartneriaid masnachol unigol rydyn ni’n rhannu data a pham.

Er mwyn rheoli hyn, gosodwch fersiwn ddiweddaraf yr ap a dilyn y cyfarwyddiadau sy’n ymddangos wrth agor yr ap am y tro cyntaf.

Gall ymwelwyr EEA ailosod eu dewisiadau unrhyw bryd o fewn sgrin Gosodiadau’r ap.

Apple iOS
Menu > Settings > Privacy Settings / Do Not Sell My Info

Google Android
Menu > Settings > Privacy Settings / Do Not Sell My Info

Ar gyfer defnyddwyr tu allan i’r EEA, mae Apple a Google yn darparu dulliau ychwanegol o gyfyngu ar dracio hysbysebion

Apple iOS
Mae Apple yn caniatáu defnyddwyr sy’n defnyddio iOS 14 ac uwch i ddiffodd yr IDFA y tro cyntaf mae ap BBC News yn cael ei agor.

I wneud hyn:
1. Sicrhau fod y fersiwn ddiweddaraf o’r ap wedi ei osod
2. Wrth agor yr ap am y tro cyntaf ar ôl ei ddiweddaru, dewis “Ask App Not to Track”

Os ydych chi wedi rhoi caniatâd i’r ap eich tracio yn y gorffennol, ac eisiau newid hyn:

Settings > Privacy > Tracking a thapio ‘Turn on’ neu ‘Turn off’ ar bob ap sy’n ymddangos yn y rhestr o apiau sydd wedi gwneud cais i’ch tracio

Defnyddwyr fersiynau hŷn o iOS:
1. Settings > Privacy > Advertising.
2. Troi Limit Ad Tracking ymlaen.
Mae mwy o fanylion ar dudalen gefnogaeth Apple.

Google Android
1. Settings.
2. Dewis Google yn yr adran Accounts.
3. Dewis Ads yn yr adran Privacy.
4. Ticio Opt out of interest based Ads.
Mae mwy o fanylion ar dudalen gefnogaeth Google.

Rhybudd i ddefnyddwyr California – ‘Do Not Sell My Info’

Fel a nodwyd yn y rhybudd yma, rydyn ni’n caniatáu partneriaid hysbysebu i gasglu swm cyfyngedig o wybodaeth amdanoch chi, fel eich cyfeiriad IP, IDs dyfeisiau, lleoliad a data pori er mwyn dangos hysbysebion wedi eu targedu. Gall rhannu’r math yma o ddata gyfrif fel “gwerthiant” o “wybodaeth bersonol” at bwrpas y California Consumer Privacy Act 2018 (“CCPA”). Gallwch optio allan o unrhyw “werthiant” o’ch gwybodaeth bersonol drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yma.

Os ydych chi wedi optio allan yn y gorffennol, gallwch optio nôl i mewn drwy (i) newid eich Gosodiadau Cwcis Masnachol neu drwy newid unrhyw fesur rheoli arall sy’n cael ei ddisgrifio yma a (ii) cadarnhau eich dewis drwy barhau i ddefnyddio ein safle/ap.

Newid iaith: EnglishGàidhlig