افغانستان دولتی: کابل انجمنیده اون بیش میلیارد دلار یاردم سوره له دی .

افغانستان مالیه وزیرلیگینی ایتیشچه کابل انجمنی آستانه سیده، قیته قوریش ایشلرینی دوام ایتریش اوچون 15 ملیارد دالر ارزشلیک برنامه لرنی عملی قیلینیشی نظرده توتیلگن.

جاری میلادی ای نینگ ایگرمه سیده خلق ارا کابل انجمنی نینگ بولیب اوتیشی ریجه لنگن، اوشبو انجمنده افغانستانده یاردم بیریب کیله یاتگن اونلب چیت دولتلر وکیللری اشتراک ایتیب بیریله یاتگن یاردملرنی هرتمانلمه تیکشیره دیلر.

شونینگ دیک افغانستان دولتی هم کیله جکده عملی بولیشی پلان لشتریلگن برنامه لرینی ایلگری سوره دی .

مالیه وزیرلیگی گه کوره موافق لشترلگن و کوزه تو هیاتی نینگ 14 نچی قوشمه ییغیلیشیده افغانستان حکومتی نینگ کیله جک کابل کنفرانسی ده اورته گه قویدیگن فکر و طرح لری تامین لنوچی منبع لر تمانیدن تیکشیریلگن.

افغان مقام لری گه کوره 50 دن آرتیق مملکت لر نینگ نماینده لری اوشبو ییغیلیشده جقیریلگن ایدی .

ییغیلیشده افغانستان حکومتی نینگ بیر قطار برنامه لری کوریب چیقیلگن.

اوشبو برنامه لرگه امنیت مسله سی ، حکومت دار لیک، منطقه لرده اقتصادنی کینگیتیریش و همکارلیک قیلیش خصوصیده گی فکر لر اورته گه قوییلگن.

مالیه وزیرلیگی نینگ مقام لرینی معلوم قیلیشیچه بو کبی برنامه لر نی یولگه قوییش اوچون دنیا همجمیعت مملکت لریدن 15 میلیارد دالر یاردم سورلگن.

افغانستان حکومتی نینگ بعضی بیر برنامه لری یولگه قوییلیشیده مالی یاردم بولیشی ایتیلدی.

امریکا قوشمه ایالات لری خلق منفعت لرینی کینگ بیر کولمده یولگه قوییش اوچون افغانستان نینگ بیش وزیرلیگیگه بیر میلیارد دالر یاردم قیلیشینی اعلان ایتدی .

لیکن مالیه وزیرلیگی نینگ سوزچیسی شمس عزیز افغانستان حکومتی توزگن برنامه لر نی یولگه قوییش اوچون کیله جک اوچ ییلده 15 میلیلرد دالر کیرک لیگینی ایتدی.

شمس جناب لری افغانستان حکومتی کیله جک کابل کنفرانسی گه اورته گه قوییله دیگن طرح لرو فکر لرنی آلدین دن اویلب قویگن بولسه ده لیکن یقین کیله جکده ینه بیر مرته اوشبو فکر لر قیته کوریلیب چیقیلی شینی قوشیمچه قیلدی .

افغانستان حکومتی، دنیا هم جمیعیت مملکت لری نینگ یاردم لرینی اوزیکه قره تیش اوچون یولگه قویه یاتگن برنامه لری، کابل کنفرانسیگه قریب 10 کون قالگن بیر پیتده عملگه آشماقده.

افغانستان نینگ معارف وزیر لیگیگه کوره کابل کنفرانسیده 2 میلیارد دالر یاردم سوره له دی .

بوندن آلدین افغانستان نینگ سو و برق وزیرلیگی اوشبو اولکه ده اولکن سو بند لری نی توزه تیشی اوچون کابل کنفرانسیده دنیا هم جمیعتی مملکت لریدن 8 میلیار دالر یاردم سورش لرینی ایتگن ایدی.

خلقرا کابل کنفرانسی جاری میلادی آی نینگ 20 سیده بولیب اوتیشی کوتیلماقده. 70 دن آرتیق مملکیت لر نینگ تشقی ایش لر وزیرلری و یوقاری منصب لی شخص لری اوشبو کنفرانسده اشتراک ایته دی .

اوشبو کنفرانس نی یولگه قوییشدن مقصد ایسه دنیا همجمیعتی مملکت لری نینگ افغانستانگه بیره یاتگن یاردم لریگه اوزگزتیریش کیلتیریش دیب ایتیلماقده.