تشقریده گی افغانستان لیک طلبه لر نینگ احوالی یمان

افغانستان عالی اوقویورتلر وزیرلیگی نینگ اعلام قیلیشیچه، کیله سی نیچه هفته دن کیین، یوزلب یاش طلبه نینگ تورلی رشته لرده تحصیل آلیش لری اوچون، ایریم خارجی اولکه لرگه یوباره دی.

بعضی ادعا لرگه کوره، مذکور بورس لر مستحق کیشی لردن کوره کوپراق افغانستان عالی مرتبه لی دولتی خادم لر نینگ قرنداش لریگه ترقه تیلگن.

حاضر هم مینگ لب افغانستان لیک یاش طلبه لر، تشقی اولکه لرده تحصیل قیلماقده. لیکن اولر نینگ بعضی لری تحصیل لری نی توگتمه ی قیته دن افغانستان ده کیلگن لر.

افغانستان لیک یاش طلبه لر، خارجی مملکت لرتمانیدن ترقه تیله یاتگن بورس لر آرقه لی تحصیل قیلیش مقصدیده مملکت عالی اوقویورتلر وزیرلیگی همده بیر قنچه دولتی عالی رتبه خادم لر تمانیدن یوباریله دی.

اوشبو یاش طلبه لر ترکیه، هندوستان، روسیه، قزاقستان، چین، جاپان، مصر، پاکستان و باشقه بیر قطار اولکه لرگه تحصیل آلیش اوچون یوباریله دی.

مذکور بورس لرده کامیاب بوله آلمه گن یاش لرگه کوره، تشقی اولکه لرنینگ کابلده گی ایلچیلیک لری مستحق کیشی لردن کوره کوپراق، نفوذ لی کیشی لر نینگ قرنداش لری نی بورس لرگه سیله یدیلر.

خود شو معما دیک، خارجی مملکت لرده تحصیلی نی نیم کله قویب باریب کیلگن طلبه لر سانی هم انچه کوپ، اولر نینگ معلوم قیلیشیچه، هر مملکت اوز یوره گی خواه له گن شیوه لر بیلن یعنی افغانستانده هیچ قنده کاربردی بولمه گن شیوه لر بیلن طلبه لرگه درس بیره دیلر. شو نینگ دیک اوشبو مملکت لرده درس اوقی یاتگن طلبه لر آله دیگن آی لیک لری فقط گینه آوقت لریگه صرفلنه دی لیکن اولر نینگ درسی مواد لری همده کییم کیچک لری نینگ خرجتی اوچون دولت تمانیدن هیچ قنده ی یاردم بیریلمه یدی.

ترکیه ده تحصیل قیله یاتگن لردن آلپ ارسلان تورانی گه کوره، ترکیه ده گی افغانستان ایلچیلیگی هم افغانستان لیک طلبه لر نینگ قیین چلیک لریگه هیچ قنده ی کوز قره تمه یدی.

افغانستان دولتی اینیقسه عالی اوقویورتلر وزیرلیگی طلبه لرنینگ بورس لرگه یوباریش اوچون قنده ی بیر معیار توزگن ؟

شو نینگ دیک اوشبو وزیرلیک خادم لری، خارجی اولکه لرده تحصیل قیله یاتگن طلبه لر احوالی دن خبردار می؟

عالی اوقویورتلر وزیرلیگی نینگ سوزچیسی عبدالعظیم نوربخش گه کوره، افغانستانلیک طلبه لر تشقی مملکت لردن کیله یاتگن بورس لرده سناودن اوتیب شفاف بیر شکلده کامیاب بولگن لری یوباریله دی.

نوربخش جنابلری، خارجی مملکت لرده تحصیل قیله یاتگن طلبه لر نینگ قیین چیلیک لری نی حل قیلیشیده مذکور مملکت لرده جایلشگن افغانستان نینگ ایلچی لیگی مسوول دیب ایتدی.

"یاش لریمیز فقط لیاقت، شایسته لیک و بیله شو اساسیده بورس لرگه سیله نه دیلر. و خارجی مملکت لرده گی طلبه لریمیز نینگ آی لیک لری قانون اساسیده افغانستان دولتی اینیقسه تشقی ایشلر وزیرلیگی تمانیدن بیریله دی."

شونده ی بیر حالده افغانستان باشقه هر زماندن کوره، متخصص و ایش بیلرمان کیشی لرگه احتیاجی کوپه یگن. دولتی اداره لرده فساد موجود لیگی شو نینگ دیک دولت تمانیدن یاش کوچلریدن فایده لنمس لیگی سببلی، تورلی رشته لرده تحصیل قیلگن مینگلب یاشلر نینگ ایش سیز قالگنیده باعث بولگن.

افغانستانده گی عالی اوقویورت لریده یا تشقی مملکت لرگه تحصیل قیله یاتگن طلبه لرگه کوره، اولر تحصیل لری نی توگه تگنی دن کیین، یورتلریده خذمت قیلیش مقصدیده دولتی اداره لرده ایشگه اوتیش اوچون، افغانستان دولتی تمانیدن هیچ قنده ی بیر تضمین بیریلمه گن.