ناگرانلیک بیلن حیات آدم نی چیککده بیکیتشی ممکن .اما همیشه بوندای هم ایمس

Image caption . ناگران عبدالعلی بارکزی حاضر شعر ایته دی ، تیاتر گروهی نی رهبر لیک قله دی ، قلم نی تیش ده توتیب رسم چیزه دی .

بامبه پارتلش نتیجه سیده قول وایککی ایاغی شل بولگن عبدالعلی بارکزی حیات نی دوام ایتریش اوچون مستحکم قدم کوتاریب ساغ ادم لر ایرشه آلمه گن یوتوق لرگه ایریشگن.

او شل بولگنی اول کی ییل لریده ، دایم اوی نی بیر چکه سیده اولتریب فقط کیله جکی نی تصویر قلرایکن . انه شو تفکر اونی هنرمند استاد لر ایشکی ده الیب بارگن و هنر وادی سیگه ادم باسکن . او حاضر شعر ایته دی ، تیاتر گروهی نی رهبر لیک قله دی ، قلم نی تیش ده توتیب رسم چیزه دی .

بارکزی بو هنر لردن علاوه ، موسیقی هم چله دی .اوتیشی بیلن بیر اینگیشکه میله نی اوشلب اونی بیلن ارگ چله دی .انسان هر بیر حالت ده اوزی اچون یارقین کیله جک توزته آلیشی نی ، بارکزی جناب لری تاکید لیدی :"هر بیر ناگران اوزی استه مه سه معلوم کی بخت سیزلیگ بیلن سوال گر لیک قلیش دن باشقه چاره سی یوق ؛ اما اگر اوزی استه سه و عنیق بیر مقصد اچون حرکت قل سه بی ملال اولکه ده قرب و اعتبار تاپیب حتی باشقه لرگه هم سرمشق و اورنک بوله اله دی "

بارکزی جناب لری مدنی فعالیت لری اچون هر بیر رسمی مراسم ده صدر نشین و قدر کوره دی . اولکه ده مردم هر بیر ناگران گه شندای حرمت قله می لر دیب بارکزی جناب لریدن سوره گنیم ده بوندای جواب قیتره دی : " افسوس بیلن اولکه میز ده حالی هم ایریم اهالی ناگران لرگه کوچ سیز، ناتوان ، قشاق ، سوال گرو بخت سیزانسان اوله راق قره شه دیلر اما همه بوندای ایمس بلکم کثر اهالی ناگران لرنی حرمت قلیب و اولر بیلن هرحال ده همکار لیک قله دیلر ."

Image caption بو مرکز یالغیز خییرآدم لر یاردمی بیلن فعالیت قیلیب کیلماقده

عبدالعلی بارکزی ، هنری فعالیت لری اچون افغانستان ایچکری سی و تشقری سیده اوزیگه خاص شهرت گه ایگه . اوحاضراو تفننی ایش لردن کوره باشقه ناگران لرگه خذمت کورستیش نی افضل تاپیب بو توغریده شغلنیب کلماقده .او اولکه سیدکی ناگران لرنی دستک لش مقصدیده خواجه عبدالله انصاری پیر هرات نام لی بیر خیریه جمغرمه نی ایجاد ایتکن. حاضرچه 300 دن کوپراق قیز و ارکک ناگران باله لر بومرکز ده تورلی کسب و فن لرنی اورگن ماقده.

بو جغرمه شعبه لریدن بیری ناگران لرگه قول صنعتی نی اورگتیش گه بغشلنگن .بو مرکز ده شونینگ دیک ناگران لر انگلیس تیلی وکامپیوتر نی اورگنیش دن علاوه سواد سیز معلول لر سواد اورگنیش امکانیتی گه هم ایگه بولگن لر

بو مرکز یالیغز خییر ادم لر یاردمی بیلن اوز ایشی نی الغه سوروب کلماقده . بو مرکزنینگ اکثر اقوتوچی لری پول سیز روش ده ناگران لرگه درس بیره دیلر .بارکزی جناب لری تاکید لیدی اگر ناگران لراوچون ایترلی امکانیت مهیا بولسه او لر ساغ ادم لرکبی اولکه ده مثبی و فایده لی رول اوینه آله دیلر دیدی:

"ناگران لرنی افغانستان دکی اساسی قیینت چلیکی اقتصادی معما دن علاوه ، ایش سیز لیک، تعلیم وتربیه و ساغ لیک لرنی سخلش دیر اگر دولت انه شو ساحه لرده سرمایه یاتقیز سه و ناگران لرگه خذمت کورسته یاتکان انجمن لرنی دستک له سه ، بیز ناگران لر کوپ گینه قابلیت لرگه ایگه میز ، اگر ساغ آدم لرچه بول مسک اولردن کمراق هم ایمس میز دیدی بو ناگران ."

بارکزی جناب لری بیلن اوچرشکن ده و خیر لشش پیت ده همیشه لب لریده کولگی نی کوره سیز اما هر وقت کی اونی بیلن خیرلش سیز؛ دیمک اجتماعی و مدنی ایش لرنی الغه سورش ده اونگه قولی فرصت نی مهیا قلگن بوله سیز . او وقت گه کاتته کان بها بیره دی و شونی اچون هم کله جکی ده کوپ دن کوپ امیدی بار.