هرات ینگی حاکمی : فسادگه قرشی کوره شه من

Image caption داکتر داود شاه صبا هرات حاکم لیگی دن استعفا گه چيقگنيدن کیين، سید فضل الله وحیدی هرات حاکمی صفتیده تعيینلندی.

داکتر داود شاه صبا هرات حاکم لیگی دن استعفا گه چيقگنيدن کیين، سید فضل الله وحیدی هرات حاکمی صفتیده تعيینلندی. وحیدي جنابلری هرات ده کيلیب اوز ایشینی رسمآباشله دی. بو مناسبت ده ایریم ملت وکیللری، آقسقاللر، دین عالملری، مدنی قوريلمه اعضالری و دولت اداره لري ملازم لری اشتراکیده اوتکزيلگن مراسم ده، وحید جنابلری فساد، مخدره ماده لر ایکیليشي و قاچاقی و قوشنی مملکت لرنینگ افغانستان ایچکی ایشلریگه اره لشيشی گه قرشی جدی روشده کورش آليب باريشي نی تاکید له دی. سید فضل الله وحیدی افغانستان محلی ارگان لر مستفل اداره سی تکلیفی و جمهور ریيس فرمانیگه اساسا، هرات حاکمی صفتیده تعینلندی و محلی ارگانلر مستقل اداره سی اورين باسری تمانيدن هرات اهالی سی و محلی ملازم لریگه تانیشتيریلدی. محلی ارگانلر اداره سی اورين باسری جمهور ریس حکمی ني اوقیگن دن کيین، محلی ارگان لر مستقل اداره سی اصول و قاعده لریگه ماس افغانستان ده هر بیردولت ملازمی ملت گه جوابده بولگنی نی تاکید له دي"بیز اوزمیزنی ملت گه جوابده بله میز و والی صاحب هم ملت گه جوابده دیر ایشانچم کامل که سیز ینگی حاکم لریز بیلن همکار سیز لر. شبهه سیز بو همکارلیک هرات ولایتی نی ترقی و رواحلنیش گه سبب بوله دی . اگر بو ولایت دکی پتانسیل ، امکانیت لر و استعدادلردن معقول روش ده فایده لنلسه بو مقصدگه ایرشیش قیینت ایمس دیب ایتی محلی ارگان لر مستقل اداره سی اورین باسری". سيکيز ییل مدتیده افغانستان شرقی و پاکستان بیلن چیگره داش بولگن کنر ولایتی ده والی صفتیده ایشلب کيلگن وحیدی حناب لری، تاریخی، اقتصادی و سیاسی جهت دن افغانستان نینگ مهم ولایتی لریدن بولگن هرات ده هر بیر ایشینی، دین عالم لری و مجاهدین قوماندان لری مصلحتی بیلن بجریشیدن سوز یورتی"من هیچ وقت و هیچ بیر ایش نی دین عالم لری و مجاهدین قوماندان لریدن مصلحت المی قل می من. همده من شو حاضر تاغ لرده کی قورالی کشی لر نی طالب دی می من .اولرنی من ادمکش و تروریست دیمن . طالب خو علم ومعرفت ازگو سی دیر، اما اوکشی لر که الله تعالی کتابی نی ییرگه قویب ملتیغ الیب مسمان لرنی مسجد ده خیابان ده مکتب ده و کوچه ده اتیب اولدیرسه او طالب ایمس بلکم ادمکش و تروریست دیر .بوندای طالب قی سی دین ده بار؟ مگر شو قوشنی مملکت لری میزنی دینی ده بولسه . بیزنی دین میز ده خو یوق" . هرات ینگی حاکمی فساد و مخدره ماده لر ایکيمی و قاچاقی گه ضد بولگنی نی علحیده تاکیدلب، قوشنی ممکلت لرنی افغانستان ایچکی ایش لریده ارلشيشیگه قرشی کيسکين کورشیشی نی هم اورغوله دی"وشندای کیم فساد گه قرشی عدلی وقضایی اداره لربیلن همکارمن شونگه اوخشش ایجکی ایش لری میزده ارلشه یاتکان قوشنی لرگه قرشی من . مسلمان بولسه کافر بولسه عرب بولسه عجم بولسه هرکیم بولسه اگر اولکه میز و توپراق میزگه مداخله قلسه اونگه سرسخت قرشی من و جانیم باریچه کورشه من". ینگی حاکم هرچند اوتمیش ده افغانستان ده مدنی قوريلمه لر ایجاد ایتیلیشی ده ییریک رول اوینه گنی نی ادعا قيلدی، اما هرقنده ی حرکتلرنی مدنی بيلمه ی یالغیز دولت ده اصلاحات کيريتیش مقصدیده بولگن حرکت نی مدنی فعالیت جمله سی ديدي. اما هرات ولایت کينگشی ریسی سید وحید قتالی ینگی حاکم دین عالم لری و جهادی قوماندان لری بیلن هربیرایش ده مصلحت قيلیش اوچون قرار آلگنی نی آلقیشله دي، لیکن مدنی قوريلمه لر وسیاسی حزب وکیل لری بیلن هم مشوره قيلیش ضرور ایکن لیگی نی تاکید له دی"خرسند من که سیز دین عالم لری و مجاهدین قوماندان لریدن مصلحت ال می هیچ بیر ایش قل می من دیب ایتیز، اما امیدم بارکه مدنی ارگان لر رواج رونقی جهتی دن افغانستان بویلب مثل سیز بولگن هرات نینگ مدنی قورلمه لریدن ایش لریز اوچون مصلحت ال سیز . همده من هرات جاری وضعیتی حقیده سیزگه ایتیشیم کیرک که هرات شو حاضر کاتته بحران بیلن یوز مه یوز دیر .هرات دکی معما یالغیز ناتنچلیک ایمس .هرات خلقی نی قشاق لیک و ایش سیزلیک تهدید قلماقده . افغانستان نینگ ییریک اقتصادی مرکزی بولگن هرات اهالی سی نی ایش سیزلیک دن عذاب جکیشی دولت اوچون کاتته کان شرم دیر دیب ایتی ولایتی کنگاش ریسی". فضل الله وحیدی بوندن آلدین کنر حاکمی صفتيده ایشلب کيلگن. افغانستان شرقیده جایلشگن کنر ولایتی مملکت نینگ ناتينچ ولایت لریدن بیر دیر. هرچند هرات ولایتی نینگ ایریم حدود لریده هم تنچسيزلیک لر بار و عصیانچیلر فعال؛ اما هرات و کنر ولایت لرنینگ معما لری تورلی جهت لردن فرق لی. ایران نینگ سیاسی، اقتصادی و مدنی نفوذی آستیده بولگن و بیرقطار قرمه قرشی سیاسی گروه لر فعالیتی مرکزیگه ایلنگن هرات ده، ایشلش اونچه لیک آسان ایمس لیگی نی اکثر سیاسی کوزه تووچیلر تاکیدله یدیلر.