هرات شفاخانه لری نینگ 70 فایز دارولری ترافیک حادثه لریگه صرفلنه دی

هرات ولایت رسمیلریگه کوره، اوشبو ولایت ده یوزبیره یاتگن حادثه لر نینگ 80 فایزیگه زرنج ارابه لری وموترسایلک واسطه لری سبب بولیب کیلماقده. شونینگ دیک رسمیلر هرات کسلخانه لری نینگ یتمیش فایز دارولری ترافیک حادثه لریگه صرفلنه یاتگنینی ایته دیلر.

هرات ده شو حاضر اوچ یوز مینگگه یقین تورلی خیل نقلیه واسطه فعالیت قيلیشی رویخط گه آلینگن.

جاری ییل اوليدن حاضرگه قدرهرات بویلب ترافیکی حادثه لر سانی کمه یشیده قنده ی بیر جدی اوزگریش کيلمه گنی دن سوز یوريتیلرایکن، اما هرات ولایتی ترافيکی اداره سی تمانیدن ترقه تیلگن حساباتده شهر مقیاسیده ترافیکی حادثه لرمیزانی 50 فایزگه کمه ی گن. هرچند بو خبر هرات یشاوچیلری اوچون قانيقرلی، اما ترافیک اداره سی مدیری امین الله میهنیار جاری وضعیت دن هم راضی ایمس من دیيدی.

میهنیار جنابلری اوتگن ییل بيرينچی اوچ آيی ده ترافيکی حادثه لر سببلی 162 کيشی هلاک ویره لنگني ني ایتگن، اما بو ییل عین شو مدتده 82 کيشی تلفات یوزبیرگنی دن سوز یوريتی. ترافیک مدیری هرچند بو رقم 50 فایز پسه ي گنيني ادعا قيلگن، اما ترافیک اداره سی ملازم لری اوچون حاضرگی وضعیت قانيقرلی بولمه گنی نی علیحده تاکید له يدی.

بو حساباتیگه کوره، شو مدتده ترافیکی حادثه لر باعث آلتی کيشی هلاک و 76 نفر هم جراحتلنگن. حالانكه اوتگن ییل نینگ عین شو مدتده 139 نفر جراحت کوریب و 23 هلاک بولگنی رویخط گه آلنگن. هرات ترافیک اداره سی رسمی لریگه کوره، بو ولایت ده یوز بیره یاتگان حادثه لر 80 فایزیگه زرنج ارابه لری و موتر سایکل واسطه لری دخلدار. ایتیلشیچه، حاضر گچه هرات شهر و اطرافیده قریب 50 مینگ زرنچ ارابه لری فعالیت قيلماقده.

ترافیکی حادثه لرسببلی اهالی تلفاتی وضرر زیان میزانی نی کمیتيریش اوچون بو اداره اوتگن آلتی آی دواميده قریب 8 مینگ زرنج هیداوچی لریگه ترافیکی قاعده قانون لري بوييچه تعليم بيريلگن.

هرات یشاوچیسی عبدالله او ترافیکی قاعده قانون لر نی اورگنیش اوچون تعليم كورگن.

عبدالله ایککی آي دوامیده هفته ده ایککی کون بو تعلیمی دوره درسيگه قتنشیب، حاضر ترافیکی قاعده قانون لريدن باخبر بولگنی نی بيلدریب، بو تعلیمی دوره امتحانیگه کامیاب بولیب هیداوچی لیک رخصتي یا لایسنس آلگنی دن خرسند.

اما حاضرگه قدر زرنچ ارابه لری مینگلب هیداوچیلری بو کورسلرگه قتنشمه گن ورخصنامه سیز فعالیت قيلماقده.

سیف الدین انه شو لردن بیری. او عایله سی روزغاری نی تامینلش اوچون یقینده زرنج ارابه ساتيب آلگن. حاضرگچه بو تعلیمی دوره گه قتنشیش امکانیتی اونگه مهیا بولمه گنی دن سوزیوريته دي. اما کيله جک ده حتما قتنشه من دیدی او.

ایریم متخصصلر ترافیکی معمالرنی بر طرف ایتیش اوچون ایجابی و اوزاق مدتلی دستورلر عملی بولیشی مهمليگي ني تاكيدله ماقده لر.

هرات متخصص لر کينگشی اعضا سی انجنیر عبدالرحمن صلاحی بو ساحه ده قيسقه مدت لی تعلیمی دوره لر اونچه لیک ثمره لی بولمه گنی نی اورغو لب، هیداوچیلر قابلیت نی آ شریش فقط درس بیلن ایمس بلکه، اخبارات واسطه لري آرقه لی دواملی تصویری برنامه لربیلن ممکن ایکنی نی تاکید له یدی. صلاحی جناب لری عین دمدمه ترافیکی حادثه لر آلدينی آلیش اوچون شهر خیابان و جاده لریده ترافیک تمانیدن دواملی نظارت و کنترول یولگه قویليشی نی اوته اهمیت لی دييدي، اما بیران معما چققن ده فقط انده سنده بو کنترو ل ترافیک اداره سی تمانیدن یولگه قویلگنی دن تنقیدله يدی. متخصص لر کينگشی بو اعضاسی عموما آلگنده بونده ي وقتینچه ليك حرکت لر بیلن معما لرگه ایچیم يول تاپیش ناممکن ایکنی هم علیحده تاکیدله یدی.