نامزدلرنینگ نهای رویخطی اعلان ایتیلدی

نامزدلرنینگ نهای رویخطی بوگون اعلان ایتیلیب، بیرینچی رویخطدن آلیب تشلنگن شخصلر جمله سیدن محمد داود سلطان زوی، نامزدلرنینگ نهای رویخطی گه یول تاپگن، شو اساس ده نامزدلر سانی 11 کیشی گه یتیشدی.

اوزلرینی نامزد ایتگن 26 احتمالی نامزد دن 10 ته سی بیرینچی رویخط گه یول تاپگن ایدیلر.

مستقل سیلاولر کمیسیون اورین باسری عبدالرحمان هوتکی بوکونگی اوتکزگن مطبوعات انجمنیده، شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیون تمانیدن نامزدلرگه عاید برچه حجت لر انیق تیکشریلیب نهای رویخط اوتگن کون اوشبو کمیسیونگه تاپشریلگنینی ایتدی.

اونگه کوره ، بیرینچی رویخط دن اسملری آلیب تشلنگن شخصلردن فقط بیتته سی محمد داوود سلطان زوی نهای رویخط گه یول تاپگن. اونینگ ایتیشیچه داوود سلطان زوی ایککی وطنداشلیک حجتینی اوز وقتیگه کمیسیون گه تاپشیرمه گنی باعث رویخطدن چیقاریلگن ایکن، جناب داوود زی نینگ رسمی شکایتی، شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیون تمانیدن تیکشریلگنیدن سونگ اونینگ اسمی نامزد صفتیده نهای روخط ده کیریتیلگن.

شونینگ دیک مستقل سیلاولر کمیسیونی، نهای رویخط وآلینگن قرار باره سیده شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیونی جواب بیریشی ممکن لیگینی ایتدی.

عینی حالده کیله جک ولایتی کینگاش سیلاو رویخطی هم اعلان ایتیلیب، 308 عیال داخل 2713 کیشی نهای روخط گه یول تاپگن.