نامزد لرنینگ آوازورقیده اورین لری انیقلندی

افغانستان سیلاولرمستقل کمیسیونی تاماندن جمهوررئیس لیک وولایت کینگاشی نامزدلری قرعه کش لیک اساسیده آوازبیریش ورقیده اورین لری انیقلنگنیدن خبر بیرگن.

بوبیلن نامزدلرنینگ ترتیب بیلن اسملری، رسم لری ونیچه ینچی اورینده بولگن لری آواز بیریش ورقیده چاپ ایتیله دی.

سیلاولر مستقل کمیسیونی گه کوره، نامزدلرنینگ موقع لری آواز ورقیده انیقله نیشی آوازبیره یاتگن لراوز نامزدلرینی تانیب آلیش لریگه یاردم بیره دی.

بوجریان کابلده نامزدلرنینگ اوزلری وکیللری تاماندن قرعه کشلیک اساسیده آوازبیریش ورقیده انیق لندی.

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسونی نینگ باشلیغی داکتر احمد یوسف نورستانی منی جماعه اعضالری، خبرنگارلر، ونامزدلر ووکیللری اشتراکی بیلن بوجریان شفاف بولگنی نی ایتیب، جمهور رئیس لیک نامزدلری نینگ آوازبیریش ورقیده قرارتاپگن لرنینگ اورین لرینی اعلان ایتدی.

"داکترعبدالله بیرینچی، سلطان زوی ایکینچی، عبدالرحیم وردک اوچینچی،، قیو م کرزی تورتینچی، اشرف غنی احمدزی بیشینچی،، نادرنعیم آلتینچی، زلمی رسول ییتیچی قطب الدین هلال سکیزینچی، گل آغا شیرزوی توقیزینچی، سیاف جنابلری اونینچی وهدایت امین ارسلا اون بیرینچی اورین لرنی ایگلله دیلرآوازبیریش ورق لریده رقم لری یانیده، صورت لری واسم لری بیلن چاپ ایتیله دی"

جمهور رئیس لیک که نامزد قیلگن لر، آوازبیریش ورقیده موقع لری انیقله نیشی بیلن ولایت کینگشی نامزد لری نینگ هم قرعه کشلیک جریانی باشلندی.

سیلاولرمستقل کمیسیونی 34ولایت ده اوزینی کاندید قیلگن لربوگون کابلده اورین لری انیقله نیب ورق لر چاپ ایتیلیشی نی ایتدی.

سیلاولرمستقل کمیسیونی نینگ کاتبی ضیاوالحق امرخیل گه کوره نامزدلر اورین لری انیق له نیشی اولرگه آوازبیره دیگن لرواوزلری نی آوازبیرووچی لرگه تانیشتیریش اوچون اوته مهم دیب ایته دی.

"اورین نینگ انیقله نیشی آوازبیره یاتگن وکاندیدقیلگن لر اوچون آسان بوله دی، کاندیدلراوزیلرگه آوازبیریش اوچون آدم لرنی آسانلیک بیلن جلب ایته اله دیلر، آوازبیرووچی لرسیله یدیگن کیشی لری قیسی نمبر، قیسی ورق وقه ییرده بولگنی نی تیزده تاپیب آله دیلر"

بوگونگی آوازبیریش ورقیده انیقلش جریانی قنچه نامزد بولسه اوشنگه قره ب ورق لرتیارله نیب بیرینچی رقم دن تا قنچه بولسه صندوققه تشلندی، کیین نامزد لر یا وکیللر اگراولربولمسه اشتراکچی لردن بیری آتی تیل گه آلینگن نامزد آدرسیدن باریب تشلنگن ورقلردن بیر ورقنی صندوقدن آله دی. اوشه ورق حاضرکیشی لرگه کورسه تیلیب بوبیلن مذکورنامزدنینگ نیچه یینچی اورینده توریش رقمی انیقله نردی.

عین پیتده سیلاولرمستقل کمیسیونی بو جریان توگه شی بیلن آواز بیریش ورقلرینی چاپ ایتیشی نی معلوم قیلیب عین پیتده جمهوررئیس لیک بوییچه سیلاو ترغیبات ایشلری 13دلو دن باشله نیب کیلگوسی ییل نینگ 13حمل آییگچه دوام ایتیشیدن خبربیردی.

شونینگ دیک ولایت کینگشیگه نامزد قیلگن لرنینگ هم ترغیبات ایشلری 13حوت باشله نیب 13حملگچه دوام ایتیشی معلوم قیلیب انیقلنگن وقت دن آلدین هیچ کیم اوز کمپاینی نی قیله آلمسلیگی نی معلوم قیلدی.