سيدعزيزالله الفتي:سورمه سه بیر پیام ایله حالیمی، یارمن نیتی!؟

سيد عبدالله اوغلي سيدعزيزالله الفتي 1342 ييلده شبرغان شهري نينگ كوك گنبد قيشلاغيده دنيا گه كيلگن. او باشلنغيچ واورته مكتبني شبرغانده گي ابن يمين عالي ليسه سيده اوقيب، 1361 ييلده مكتب ني بيتيريشگه موفق بولگن.

الفتي مكتب ني بيتيرگندن كيين، كابلده گي حربي تخنيكي ادكادميسيگه كيريب، 1361 ييلده حربي اكادمي ني بيتيرگن. كيين، اوشه دورده گي اردوسيده منصبدار صفتيده خذمتگه كيريب، ايريم بوليملرده وظيفه بجرگن.

او كيينگي دورده حربي بوليم دن ملكي بوليمگه اجره ليب، جوزجان اوقيتووچي تربيه لش موسسه سيده استاد صفتيده تعيين ايتيليب، تعليم ساحه سيده خذمت قيله باشله گن. شونينگ ديك، او بير مدت شبرغان شهردارليگي اداره سي كينگش رييسي صفتيده هم وظيفه بجرگن.

عزيزالله الفتي، ولايت كينگش سيلاولريده اوزيني نامزد ايتيب، جوزجان اهاليسي تمانيدن سنا مجلسي گه يول تاپدي و حاضر هم سنا مجلسي ده سناتور صفتيده

وظيفه قيله دي.

الفتي 1370 ييلدن بيري شعر و ادبياتگه قيزيقيب، خيلمه خيلمه ژانرلر اساسيده شعر يازيب كيلماقده. شاعر اوليده كوپراق عرفاني وتعليمي همده تغزال بوليملرده شعر يازگن.

قوييده گي شعرلر شاعرنينگ شعرلريدن نمونه:

عشق هنگامه سی

ای کونگل ایرو قیغودن دنیا ده بار مو آدمی آدمی بولمه سه کیرک قلبیده بولمه سه غمی قورقوشیم اول که کوز یاشی بویله سیریقسه کیچ و کون اوستیمه چوکتیرر انیق کوکسیمی شبهه سیز نمی

غسل ایته بیلسه تون یریم کیم که یورک بولاقیده کونگلیده یول تاپر قیین سونگره چه کعبه زمزمی مرحمت ایله اونگه کیم باش وایاغی دیر یه لانگ یلقه سه گر بیرونی اول کوککه چه نردبان دمی

گرچه یاقملی تانگ -ولی، هرکیمه ساوغه سی بولک مورچه گه قیغو آرتیرر گل گه قوانچ، شبنمی عقلیم ایتیشمه دی نیتی طرفه بو سر که عاشقین بغریده یاره چقنه تر کون اوزه سیوگی مرهمی

مجلسی بوش ایمس کورینگ بیر دمی عشق -تیلبه سین کیچه ده ناله بولسه گر کوندوزه کولگو همدمی

کابل -افغانستان 24 عقرب 1392

انتظارليك

ای گل بوییر که عمر اوتر بولدی غم کوتیب اولگونچه کوز توتی مو وصالینگگه قان یوتیب بیر یولی مرحمت قیله کور اوشبو تیلبه کیم چیقسه نیتانگ تشقه ریده کوکرکیم سوتیب

یاشیم گه ماس دلده گی چقناغ یاره نی ای مدعی بولرمو نیچه کونده بورکوتیب هرکون یه وایی راق ایتر بولمه کونگلیمی یوز طرفه ناز بیرله اونی مندن اورکوتیب

کوزیمده آق پرده اینربولدی، تیرمولیب یولینگده ایت قنچه توری من عصا توتیب ساقی کیتور باده که سو دیک بو قیسقه عمر قیغورمه زهر بولسه اگر هم کیتر اوتیب

چاره سیزلیک

سورمه سه بیر پیام ایله حالیمی، یارمن نیتی!؟ کوزیمه اویقو کیلمه سه دلده قرار، من نیتی!؟ شونچه بهانه لربیلن کونگلیگه یول تاپالمه سم بولسه اگرده کینگ جهان دیده م تار من نیتی

نیچه اورین گنیم سری بوی بیره بیلمس اویلووم جانیمی اوشبو ماجرا قیلسه شکارمن نیتی یلغان ایمس اگردیسم اصلا گوزل لر آلدیده ارزش یاغ، زره ­چه قول و قرار من نیتی

جانیمه اوت یاقر قیا، باقیش­ایله سیکین- سیکین طرفه خرام بیرله اول کوزی خمارمن نیتی اوزنی توتر لیگیم قیین بولدی که بویله تلپینیب کوکسیمه قلبیم ایله سه اوزنی فگارمن نیتی

رحم و رواسی یوق کیشی آدمی بولمسه کیرک یوقسه پری موکن که دل عشقیده زارمن نیتی!؟

تدبير

قضاوت ایله مه ای جان بیروگه اویله می هرگز ضیافت توزمه گیل مهمان اوچون، آو ایله می هرگز حریمینگ ایچره یول بیرمه نی کیم یول دن ییتیب کیلسه اونی آلدین محک آستیده آلمی سیله می هرگز

توسیق لیق ایتمه گیل تقریرچاغی کیمسه گه چونکیم معانی ایله مس جلوه بری بیر سویله می هرگز قچان وصلت قوچاغیده ییتر عاشق که معشوقی اونی تا ایریلیق دشتیده کوزدن تیله می هرگز

حکومت نینگ قولاغی کر ایشیتمس آز و کم سیس نی قیا باقمس مگر کیم تا اولوس واوی له می هرگز عزیز اولگوم دیسنگ ایل ایچره اوزدن قیل هنر ظاهر هنر سیز قل گه خدمت ایل بوییرمس سیله می هرگز

تویوم سیز بوری ینگلیغ دیر بو آچ کوز مافیا ایلگه اولرنی قیتریب بولمس مگر هی هی له می هرگز

ایسکی دال

ایمس آدم کیشی کیم آدمی لیک دن خبر سیز اول بری بیر فرقی یوق بیلگیل اگر بیز اول اگر سیز اول بشرنینگ گوهری خلقت ده بیر تویغو بیلن قاتگن که یعنی برچه بیر انسان ، بیراق اوغلان و یا قیز اول سیاست اوز ارا قرشی نه ملت لر جهان ایچره اگر روس و اگر هندو اگر افغان و قرغیز اول چمن نینگ بیرگلی، هر بیر نژاد اوزگه چرای بیرله اگر آق مو قرا مو یا سریغ یا بولسه قیرمیز اول توتی کیم نابغه ایردی بابانگ اوز عصریده تینگ سیز بوگون سن بول که ایرته بیرکیشی ایتر بابامیز اول چنان بویداغ معانی بیرگه لشتیر تا که ایل ایتسون بوتون سورگوهرین قوینیده آلگن بیرته دینگیز اول نوایی دن برون هم ترکی تیلده بار ایدی استاد

کورینگ بولدی نی ینگلیغ اوشبوایسکی دالگه ایلدیزاول

قلم هنگامه سی

بو کیلیش گن قامتینگ توزگونچه تینگری مونچه آق نی بیلی کیم قیسی بیرتوزگون ایله ایتمیش بو یاق اورگیله ی صنعیدن اول نقاش کیم بویله گوزل ایککی قاش دن کوزگه چه طرفه اینیشتیردی قباق بوحیا کوزگوسی مو یا کیم قلم هنگامه سی یا تونوک یوز آستیده قان مو و یا گلگون یناق عشق دردی دلده هرنه ، داغ قویسه سقله نر قیده ممکن کوزده یاش و یوز حالت اسره ماق جان قوتولمس ای کونگل ایککی قرا کوز بیر بو لیب چاغلب ایرسه ایشله تیق سیز عشوه لربیرله بیراق ایریلیق بولسه ویا کیم بیرگه لیک، دلدار- نینگ فطرتیده بار ایشی، بیر تورده عاشق قیینه ماق یتتی تاغ دن آشمه گونچه، یار - وصلین ایسته مه ای یورک قوی بیر یه قم، زینهار- چو منزل اوزاق

سیوگی قیزی

نیله یین اول بغری تاشیم قیینه ماق دن اینجی مس نیچه کیم ظلم ایله سه ایل ایچره من قیلدیم دیمس قیته لب کوردیم سینب بسکیم وفاسیز یار نی گر دیسم عیب ایله منگ بیر تامچی یاشگه ارزیمس عمر بویی ییغله سنگ هجریده تینمی کیچ وکون کوزی قاتگن سیوگی سیزنینگ ذره کونگلی ییریمس اویله دیر اوتکیر محبت تیغی عاشق قلبیده آغریغی کیینچه راق، کیسگونچه لیکن آغریمس بو معما کون اوتیب عقلیمنی لال ایتمکده دور تا که آدم بار، نیگه سیوگی قیززی قرریمس یار وصلی بولسه گر هر قنچه امکان دن اوزاق یول ارا ییتمک قدر بیچاره عاشق آقسی مس

تاشقین سیوگی

کوررده ایل ارا کیم تیلبه لرنینگ ساغی من بول کون ولی یا و دن کوره اوزگه اجل تیر ناغی من بول کومن هوس اهلی اوزیب بیلمس یشیل بختیم گلین هرگز قیراق سیز چول ارا بوتگن تیکن یپراغی من بول کون چنان اوتمشیده کویگن هجرایله باشدن ایاغ جسمیم بوتون یلغوزگینه قالگن محبت داغی من بول کون قلمچه اولتوغوزگن مس بیرو طبعیمنی گلشنده ادب قیرغاغی نینگ او سمیر یه وایی باغی من بول کون معانی قت مه قت اورنش تیر یلگن دیر ضمیریمیده دیمک فن اهلیگه گویا بلاغت تاغی من بولکون سوزم گه اوشبو تاشقین معنویت بارلیگی شول کیم اداغ سیز سیوگی نینگ داشی گه ماس قیناغی من بول کون بودور ایل کوزیدن اوزیم گه جای آلگن لیگیم رمزی عزیزلرنینگ ایاق آستیده گی توپراغی من بول کون

حقیقت های...! ای تیریکلیک دیمه انسان طبیعت قوینده بیر باله و مونده بار کوچ اونده یوق کوررده شو خیل واقیعت اوزگه چه دیمک طبیعت انسان قولیده بیر اوینچاغ حقیقت شو دیر حقیقت شو حقیقت

قشقیریغ

اورته دی بغریم ای صنم بس، قه له مه توتشتیریغ باشدن ایاغ چراغدیک ، جسمیم ایرور بوتون سریغ آرتیریب ایرمه یاره لیک قلبیمه بار ، قیغونی بولدی برابر اوشبو دم ، محموله بیرله باستیریغ قورقوته کورمه گیل منی ، ای گوزل ایندی دار-دن کیل که الم تنابینی بوینیمه توزگیل آستیریغ ییر بیله کوک قرار-سیز بولسه کیرک چو دم به دم درد ایله یوکسه لر ایسه لحظه به لحظه قیشقیریغ غم ییمه قیل گولیک ایزی یوق اوله بیلمس الفتی

بولسه اگرده سو حیات ،ایزگو عمل ایرور اریغ