افغانستان مجلسی گه تنیشتیریلگن بیش وزیرگه ایشانچ آوازی بیریلدی

آوازلر سنه لیشی بیلن ملی کینگش رئیسی مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش وزیری صفتیده دین مبارزراشدی، تجارت وزیری شاکرکارگر، تشقی ایشلر وزیری ضراراحمد مقبل، کان وزیری اکبر بارکزی و سوو وبرق وزیری عارف نورزی لرنی ملت وکیللریدن ایشانچ آوازی آلگن لرینی اعلان ایتدی.

هربیرتنیشتیریلگن وزیر وزیرلیک لوازمی نی ایگللش اوچون ملت وکیللریدن کمیده 116ایشانچ آوازی آلیش لری کیره ک ایدی.

افغانستان جمهور رئیسی 7عقربده بو کیشی لرنی وزیرلیک لرلوزارملریده وقتیچه لیک وزیرلر صفتیده تعیین له گن ایدی.

افغانستان تشقی ایشلر وزیری زلمی رسول اوز لوازمیدن کیلگوسی جمهوررئیس سیلاوی گه اوزینی نامزد قیلیش استعفاگه چیقیشی بیلن مخدره ماده لر گه قرشی کوره وزیری عثمانی جنابلری اونینگ اورنی گه تعیینلندی.

ومدنیت وخبرلر وزیرلیگی نینگ اورین باسری راشدی جنابلری مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش وزیری بولیب تعیینلندی.

شونینگ دیک کارگرجنابلری، بارکزی ونورزی لردن آلدین انورالحق احدی، وحیدالله شهرانی ومحمد اسماعیل خانلر تجارت، کان، سوو وبرق وزیرلیک لریگه ایشلشردیلر اولرایسه کیلگوسی سیلاوگه اشتراک ایتیش اوچون استعفاگه چیقدیلر.

کرزی حکومتی دوریده عثمانی ونوروزی جنابلری وزیرلیک لرلوازمی ده ایشله گن لروبارکزی وراشدی ایسه وزیرلیک اورین باسری بوییچه وظیفه بجرگن لر.

افغانستان کان وصنعت وزیری بولیشی اوچون تنشتیریلگن محمد کبیر بارکزی ملت وکیللری دن 164ایشانچ آوازی، 53ایشانچ سیزآواز، 9آق آوازو5هم بیکارآوازآلیش بیلن بو لوازم ده وزیربولیب تعیین لندی.

تشقی ایشلروزیرلیگی نینگ وزیری صفتیده تنشیشتریلگن ضرار احمد مقبل عثمانی 183ایشانچ آوازی، 32ردآوازی، 14آق آوازوایکی باطل آوازقولگه کیلتیریش بیلن بو وزیرلیک لوازمی نی ایگلله دی.

افغانستان تجارت وزیری نامزدی محمدشاکرکارگر 163ایشانچ آوازی، 39رد آوازی، 22آق آوازی و4هم باطل آوازی بیلن تجارت وزیرلیگی لوازمی گه یول تاپدی.

مخدره ماده لرگه قرشی کوره ش وزیری صفتیده ایشانچ آوازی آلگن دین محمد راشدی 166ایشانچ آوازی،51ردآوازی،9آق آواز و5هم باطل آوازی آلدی.

محمد عارف نورزی 177ایشانچ آوازی 40ردآوازی، 12آق آوازی،2باطل آوازی آلیش بیلن سوو وبرق وزیری صفتیده موفق بولدی.

شونینگ دیک افغانستان عالی محکمه سیگه اعضابولیشی اوچون تنیشتیریلگن دین محمدگران وقادرعدالت جنابلری هم اکثریت آواز بیلن بو لوازم گه یول تاپدیلر.

دین محمد گران 146ایشانچ آوازی 64 ایشانچسیز آوازی، 17آق آوازی و4هم باطل آوازی آلیش بیلن افغانستان عالی محکمه اعضا بولیشگه موفق بولدی.

وقادرعدالت خواه جنابلری ایسه 160ایشانچ آوازی، 47 ایشانچسیزآواز، 22آق آواز و2بیکارآوازآلیش بیلن عالی محکمه نینگ اعضا سی بولیش گه موفق بولشگن.

تنیشتیریلگن نامزدلربوگون اوز برنامه لرینی ملت وکیللری ییغین گه بیان ایتدیلر.

صلاحیت لری تصدیقلنگن نامزدلر کرزی نینگ حکومتی گه 6آی قدر خذمت قیلیش لری ممکن.