کرزی : تکنالوژی ساحه رواجله نیشی یخشی حکومت دارلیک شکلله نیشیگه یول آچه دی

Image copyright

شونینگ دیک جمهور رئیس کرزی اهالی بوامکانیت لردن فایده لنیشده قولـله نیش مدنیتی نی رعایه ایتیش لرینی طلب قیلدی. افغانستانده 5قول تیلفون خذمتی شرکتی فعالیت قیله دی. بوندن بیرته سی دولت گه تیگیشلی وقالگنی خصوصی شرکت لربولگن. بو شرکت نینگ برچه سی تیری جی خذمتی نی کورسته دی. افغانستان مخابرات وزیرلیگی تریجی خذمتی ایش گه توشیریلیشی نی افغانستان دولتی اینیقسه اوز وزیرلیگی اوچون کته یوتوق دیب بهاله دی. بوشرکت نینگ تریجی تیزیم نی فعال ایتیلیشی افغانستان جمهور رئیسی تاماندن ایلک بار قولـله نیلدی. کرزی جنابلری مخابرات رواجله نیشی حکومتی وخلق اوچون نهایت مهم دیب بوساحه یوکسلیشی بیلن یخشی حکومت دارلیک که زمینه یره تیلیشی نی معلوم قیله دی. افغان تیلی کام شرکتی بوندن 7ییل مقدم دولت نینگ ایکی میلیون دالر بودجه سی بیلن فعالیت گه باشله دی. افغانستان مخابرات وزیرلیگی گه کوره کیلگوسی 6آیگه قدر بوخذمت فعالیت دایره سی بوتون مملکت گه کینگه تیریله دی. افغانستان مخابرات ساحه ده اوتگن نیچه ییلده کوزگه کورینرلی یوتوق لرگه ایگه بولگن. 20 میلیون کیشی مخابرات خذمتی گه ایگه وایکی میلیون دن آزراق کیشی هم انترنیت ترماقی دن فایده له نیش امکانیتی گه ایگه بولگن لر. بوساحه ده 2میلیارد دالردن کوپراق سرمایه یاتقیزیلگنی معلوم قیلینه دی.