افغان شفاکارلر تکنالوژیگه امید باغله گن.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

اکثر افغانلر 30 ییلیک ماجرا عاقبتلریدن اذیت چیکماقده.

مناسب طبیات تامینات یگانه معما ایمس.

بیرلشگن مللتلر تشکیلاتی حساب کتابلریگه کوره، افغانستان اهالی سی نینگ 40 فایزچه سی، اکثری اوزاق منطقه لرده یشه دیگنلر طبی خذمتدن فایده له نیش امکانیتیگه ایگه ایمسلر.

لیکن حاضر زمانوی تکنالوژی لرنی ایشگه سالیب اوزاق مسافه ده گی بیمارلرگه تشخیص قویماقده لر و دوا لشگه انتلیپتیلر