شکایتلرنی تیکشروچی کمیسیونی: سیلاولرجریانیده اونلب شکایت ییتیب کیلگن

افغانستان سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون سیلاولرجریانیده یوزبیرگن قلابلیک وتخطی باره سیده حاضرگه قدر بوکمیسیون گه 162 شکایت قیلینگنیدن خبربیرگن.

بو شکایت لرایریم حدودلرده سیلاومرکزلری و ورق لری آزلیگی، صندوقلری تولدیریلگنی، ایریم نامزدلر ناظرلری وسیلاولر مستقل کمیسیونی خادملری انیق نامزد منفعتی گه فعالیت قیلگنی دن عبارت بولگن.

عین حالده بو کمیسیون گه کوره تیلفون آرقه لی هم یوزلب شکایت بوکمیسیونگه قیلینگن.

بوشکایت لرهم ولایت کینگش نامزدلری وهم جمهوررئیس نامزدلریدن بولیب مملکت نینگ تورلی حدودلریدن بو کمیسیون گه شکایت قیلینگن.

افغانستان سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون بولیب اوتگن سیلاوافغانستان خلقی اوچون کته یوتوق بولسه هم قلابلیک وتخطی لریوزبیرگنی باره سیده گزارش بیریلگنی نی معلوم قیلدی.

افغانستان سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون سوزچیسی نادرمحسنی نینگ معلوم قیلیشیچه بوکمیسیونگه سیلاوباشله نیشیدن اوتگن کیچه ساعت 11گچه 1269 سیلاوگه عاید قلابلیک و تخطی حالتی دن بولگن شکایت گزارش بیریلگن."شکایت قیلینگن بو رقمدن 1107حالت تیلفون آرقه لی ولایت لرومملکت مرکزیدن بو کمیسیونگه معلومات بیریلگن، بوندن 162حالتی رسمی شکلده حجت لربیلن بو کمیسیونگه مراجعه بولیب شکایت لری رویخطدن اوتگن"

محسنی جنابلری تیلفون آرقه لی قیلینگن شکایت لرحجت بولمسدن توریب اعتبارگه ایگه ایمس لیگی نی هم معلوم قیلدی.

عین حالده سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیونگه کوره ایریم شکایت لرهم انیق نامزدلرمنفعتی گه ایریم محلرده قلابلیک لرعملگه آشگنی خصوصیده گزارش بیریلگن."بیزلرگه انیق نامزدلر منفعتی گه ایریم آوازبیریش مرکزلریده قلابلیک لرگه یول قوییلگنی باره سیده گزارش لر یتیب کیلگن، اگربو شکایت لرحجت اساسیده بیزلرگه تاپشیریلسه، بو کمیسیون تمانیدن تینگله نیشی ممکن"

بوکمیسیون نینگ معلوم قیلیشیچه، قیلینگن شکایت لر آواز مرکزلری وآوازقاغذلری آزلیگی، ایریم نامزدلرناظرلری وسیلاولرمستقل کمیسیونی خادم لری آوازبیرووچی لرنینامزد لر منفعتی گه آواز بیریش اوچون ترغیب قیلگنی ،ایریم مرکزلرده ساخته چیپته لرانیقله نیشی، مسوولیت سیز کیشی لر تمانیدن صندوق لرتولدیریلگنی، آوازبیریش مرکزلریگه انیق کیشی لرتمانیدن کوپ سانده چیپته آلیب باریلگنی ناظرلر تمانیدن انیقلنگنی، ایریم محللرده شکایت نی روایخطدن اوتکزیش ورقلری بولمه گنی، آوازلرنی کوزلنگن وقتدن آلدین سنه لگنی، دولت خادمی لری ایریم محلرده سیلاو جریانی گه اره لشگنی کبی حالت لردن عبارت بولگن.

شونینگ دیک بو کمیسیونگه کوره اهالی جمهور رئیس ولایت کینگش سیلاوی دن باشله نیشیدن 48ساعت یعنی کیلگوسی دوشنبه کونی گچه بار شکایت لرینی بوکمیسیونگه تاپشیره آلیش لری ممکن.

بوگون جمهور رئیس نامزدلریدن زلمی رسول مطبوعات انجمنی یولگه قوییب بولیب اوتگن سیلاونی خوش قرشی لب بوسیلاونتیجه سی افغان خلقی نینگ برچه سیگه قبول بولیشی گه امید قیلدی. شونینگ دیک او بوجریانده بار قیین چیلیک لرنی سیلاوشکایت لرینی تیکشیریش کمیسیونیگه ییتکزگن لرینی ایتدی."معما باره سیده عاموی خبر واسطه لریگه هلی ایتیش نی معقول بیلمه یمن، بارشکایت لرنی سیلاوشکایت لرنی تیکشیرووچی کمیسیونگه حجت لر بیلن تاپشیردیک، اولرتیکشیریب قرارآله دیلر"

عین حالده کونی کیچه اشرف غنی احمد زی مطبوعات انجمنی یولگه قوییب ایریم محللرده قلابلیک یوزبیرگنی نی ایتیب سیلاولر مستقل کمیسیونی تمانیدن تیکشیریلیشی نی طلب قیلگندی. وعبدالله عبدالله هم خبری انجمنده دستلبکی نتیجه لرده یوقاری اورینده تورگنی نی ایتگن ایدی.

جمهور رئیس لیک سیلاویگه عاید شکایت لرنی تینگلش مدتی 18حملدن باشله نیب 17ثورگچه دوام ایته دی.