افغانستان جمهور رئیسلیک سیلاوی ایکینچی دورگه کیتیش احتمالی بار

سیلاولر مستقل کمیسیونی یوسف نورستانی سیلاوکوزه تووچیلری ومخبرلرحضوریده آوازلرفایزی نی اعلان ایتدی. دستلبکی اعلان ده عبدالله عبدالله 44.9فایزواشرف غنی احمد زی هم 31.5فایزآواز قولگه کیلتیره دی.

شونینگ دیک داکتر زلمی رسول 759540آوازآلیب 11.5فایزنی کسب قیلگن. وعبدالرب عبدالرسول سیاف هم 468340آوازآلیب 7.1فایز، قطب الدین هلال 2.7فایز، گل آقا شیرزی 1.6فایز، داود سلطان زوی0.5فایز وهدایت امین ارسلا هم0.2 فایزنی آلیشگه موفق بولیشگن.

سیلاولرمستقل کمیسیونی نینگ معلوم قیلیشیچه بولیب اوتگن سیلاوده 6892816کیشی اشتراک ایتیب بوندن 64فایزی ایرکک لرو36فایزی نی عیاللرتشکیل بیرگن.

سیلاواوتکزیلیشی اوچون مملکت بویلب 20561محل نظرده توتیلگن اما امنیتی معما لرسبب سیلاوکونی 19431محل آچیلگن. بورقمدن 547مرکزآچیلگن بولسه هم آوازبیریلمه گن.

سیلاولر مستقل کمیسیونی 444محلده معما بولگنی اوچون نتیجه لری تیکشیریلیب سیلاوشکایت لرینی تیکشیریش کمیسیونیگه تاپشیریلیشی ممکن لیگی تاکیدله دی

810محل نینگ آوازلری قیته سنه لیب 40476آوازایسه نامزدلیگی دن باشقه نامزد منفعتی گه اوتگن جمهور رئیس نامزلری گه هم بیلمسدن آوازبیریلگن.

قانون گه کوره 50فایزدن کوپراق آوازنی آلگن نامزد بیرینچی دورده سیلاونی یوته دی. حاضرهیچ بیر نامزد بومعیارنی تولدیرمه گن، سیلاونینگ ایکینچی دوری 7جوزا بولیب اوتیشی ممکن.

شونگه قره مسدن بوفایزلراعلان ایتیلیشی نهایی نتیجه بولمی وسیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون 20کون دن آزراق مدتدهنامزدلر آوازلریگه عاید شکایت لرنی تیکشیریب ودستلبکی نتیجه لراوزگریشی هم ممکن.

سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لری اعلان ایتیلیشی بیلن آلدینده تورگن ایکی نامزد وکیللری بونگه مناست بیلدیردیلر.

کوپ آوازنی آلگن داکتر عبدالله عبدالله واشرف غنی احمدلر کمپاین مسوولری نتیجه دن راضی لیک کورستمه گن لر. اولرسیلاوشکایت لرینی تیکشیریش کمیسیونی تمانیدن قرنطین وباطل ایتیلگن آوازلر تیکشیریلیشی نی طلب قیلگن لر.

دستلبکی نتیجه لرآوازلری سنه لیش جریانیده یوزلب آواز صندوقلری بیکاراعلان قیلیندی. بیرینچی دن مملکت غربیده گی هرات ولایتیده بو ولایتده گی سیلاوشکایت لرینی تیکشیرووچی محلی اداره تمانیدن بیکارقیلیندی. وبونینگ آرتیدن بواداره نینگ مرکزی اداره سی مینگلب آواز بیکارایتیلگنی باره سیده هم خبربیرگندی..

دستلبکی نتیجه لراعلان ایتیلیشی یوزه سیدن قلابلیک وقانون وبوزرلیک لرگه عاید تیکشیریش ایشلردوام ایتیشی ممکن.

بوشکایت لرتیکشیریلیشی دن کیین 24ثورده نهایی نتیجه اعلان ایتیلیشی ممکن. اگرسونگی نتیجه لرنینگ اعلان ایتیلیشیده کوپراق اوزگریش کیلمه گن تقدیرده سیلاو ایکینچی دورگه قالیب ایکی هفته دن کیین اوتکزیله دی.

جمهور رئیس لیک سیلاوی ایکینچی دورگه قالیشی بو بیلن ایکی مرته بوله دی. هجری قویاش 1389ییل حامد کرزی وعبدالله بیلن بولیب اوتگن سیلاوده سیلاو ایکینچی دورگه قالگن ایدی. اما عبدالله جنابلری بوندن وازکیچگن دی.

بیرینچی سیلاوده کرزی رقیب لری اونینگ موفقیت قازانگنی نی تن آلگن دیلر، اما ایکینچی سیلاوده قلابلیک لر ادعا قیلینیب کرزی آوازی 50فایزدن پسگه توشدی وعبدالله عبدالله رقابت قیلمسدن واز کیچگندی.