پلچرخی قماقخانه سیدن 300محبوس آزاد ایتیلدی

افغانستان دولتی ینه اوچ یوز محبوس نی بوگون آزاد ایتدی. اولرافغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی فرمانی اساسیده کابلدن قوییب یوباریلگن. بو محبوس لرتورلی جنایت چیلیک بوجمله دن عصیانچی لرگه علاقدارلیک عیبلاوی بیلن قماققه آلینگنی ایتیله دی.

قوییب یوباریگن بو محبوس لرمملکتده گی اینگ کوپ سانده محبوس سقلنه یاتگن پلچرخی قماق خانه سیدن بوندن نیچه مدت آلدین هم بو قماقخانه 200دن آرتیق محبوس آزاد ایلگن ایدی.

بو محبوس لر، 8000محبوس سقلنه دیگن پلچرخی قماقخانه سیدن قوییب یوباریلگن.

بومحبوس لر افغانستان جمهور رئیسی فرمانی اساسیده جزا مدتلری قیسقریب وکیین آزاد ایتیلدیلر. بومحبوس لر تورلی جنایت چیلیک بوجمله دن طالبان بیلن علاقه دارلیککه عیبله نیب قماق جزاسیگه حکم ایتیلگن دیلر. اما اولردن بیرقطار لری گناه سیزایکن لرینی ایته دیلر.

"مینی ، طالب دیب قولگه آلدیلر، هیچ نرسه نی هم اثبات قیله آلمه دیلر، ناحق مینی قولگه آلیشگن دیلر، قینه مه دیلرفقط تحقیق قیلدیلرخلاص" دییدی آزاد ایتیلگن لردن بیری

کوریلیشیچه آزاد ایتیلگن لر، قماقخانه مسووللری معامله لری باره سیده راضی کورینه دیلر، اما ایریم لری قولگه آلنیش چاغیده حکومت آدم لری قوپال معامله قیلگنی نی حکایه قیله دیلر"آتیم محمد حسن کابل یشاوچیسی بوله من، مینی طالبان گروهی گه اعضالیککه عیب لب قماققه آلدیلر، تومنیمیزده قولگن آلگن پیتلریده اوزقیشلاغیمیزده گی عسکرلردن بیری مین بیلن خصومتی بارایدی، مینی شونده ی هم کلتک له دی، ایاغ اوستیده توریب توخته آلمسدیم، اما بو ییرده اونده ی قیناویوق ایدی" دییدی قماقدن قوییب یوباریلگن کابلیک محمد حسن

بوندن الدین دولت گه تعلقلی بیر کمیسیون آرقه لی جنگری لربیلن علاقه ده بولگن عیبلاوی بیلن قماققه آلینگن 600 اطرافیده بولگن محبوس ایسه جرم سیز تانییلب عدلی اداره لرتاماندن بگرام قماقخانه سیدن آزاد ایتیلگن ایدی.

اما امریکالیک لر تمانیدن خوفلی دیب ایتیلگن 48محبوس آزادایتیلیشی باره سیده دولت تاماندن آلینگن قرار ایکی مملکت نینگ علاقه لری نی یمانلشتیریب یوبارگنید. بیراق هلی هم اولر آزاد ایتیلمه گن.

حاضر قماقخانه مسووللری آزاد ایتیلگن خوفلی ایمس لیگی نی ایته دیلر.بو حقده کابل نینگ پلچرخی قماقخانه سی مسوولی جنرال سردارمحمد "بوگون آزاد ایتلگن محبوس لرتورلی جنایت چیلیکلرنی قیلگن ایدیلر، مخدره ماده ایشی ، خارجی وایچکی خوف سیزلیک مساله لری وباشقه جنایت چیلیک لرگه قوللری بارایدی قوییب یوباریلدیلر" دییدی پلچرخی قماقخانه سی مسوولی

بوندن نیچه کون آلدین هم پلچرخی قماقخانه سیدن 240محبوس آزاد ایتیلگندی.

حاضرگی کونده افغانستان قماقخانه لریده 19000اطرافیده محبوس سقلنه دی. بوندن 1000محبوس نی عیال قتلمی تشکیل بیره دی. بومحبوس لردن بیرقسمی سیاسی بولیب طالبان گروهی اعضالری وبوگروه گه علاقه دارلیککه عیب له نیب قولگه آلینگن بولسه، قالگن قسمی هم تورلی قانون بوزرلیک عمللری سبب قماققه آلینگن لر.