سیلاوشکایت کمیسیونیگه سیلاوگه عاید یوزلب شکایت بیریلگن

سیلاوشکایت کمیسیونی بوکمیسیونگه حاضرگه قدر300گه یقین سیلاوگه عاید قانون بوزلیک شکایتی ییتیب کیلگنی دن خبر بیردی. قیلینگن بوشکایت لرسیلاولرمستقل کمیسیونی خادملری، نامزدلروکیللری وبیرقطارحکومت آدم لریگه قره تیلگن.

سیلاوشکایت لرکمیسیونی گه کوره اولر اهالی نی نامزدلر منفعتی گه آوازبیریش اوچون ترغیب وتهدید قیلیب سیلاوجریانیگه اره لشگن لر.

بوکمیسیونگه کوره کیلیب توشگن بو شکایت لر34ولایتدن بولیب قیسی ولایت دن کوپراق شکایت بیریلگنی باره سیده معلومات بیرمه دی.

افغانستان جمهور رئیس لیک سیلاوی نینگ ایکینچی دوری بیرکون آلدین عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی اورته سیده بولیب اوتدی.

سیلاولرمستقل کمیسیونی 7میلیون کیشی اطرافیده بولیب اوتگن بوگلگی سیلاوده اشتراک ایتگنی نی معلوم قیلدی.

افغانستان سیلاوشکایت لرکمیسیونی بوگون کابلده یولگه قویگن مطبوعات انجمنی ده بوکمیسیونگه سیلاوگه عایدساخته کارلیک وقانون بوزرلیک حاللریدن 275شکایت ییتیب کیلگن باره سیده خبر بیردی.

بیریلگن بو شکایت لردن 135 ته سی حجت اساسیده رویخطدن اوتیب وقالگن 140 شکایت هم تیلفونی معلومات بولگن.

بو کمیسیون سوزچیسی نادر محسنی بو اداره گه بیریلگن بو شکایت لرسیلاو مستقل کمیسیونی، نامزدلرطرفدالری وحکومت آدم لریدن قیلینگن.

محسنی جنابلری سیلاوکونی گه عایدشکایت لرنی آواز بیریش جریانی توگه شیدن 48ساعتگچه آلیش مدتی بیلگیلنگنی نی بیلدیردی.

او کوزلنگن مدتگچه سیلاوگه باغلیق قانون بوزرلیک حاللری باشقه هم ییتیب کیلیشی ممکن دیب، اوتگن دورگه نسبتن بو دورتوشگن شکایت لرآزبولیشی ممکن لیگی نی ایتدی.

سیلاوشکایت کمیسیونی سیلاومستقل کمیسیونی سیلاوجریانیگه عاید شکایت لرنی تیزراق بوکمیسونگه ییتکزیلشینی سوره دی.

بوکمیسیون تمانیدن سیلاوگه عاید قیلینگن شکایت لرنی تیکشیریش ایشی سه شنبه کونی باشله نیب اون کون گه قدر دوام ایته دی.

سیلاوشکایت کمیسیونی نینگ سوزچیسی نادرمحسنی سیلاونتیجه لری شفاف بولیشی اوچون بوکمیسیون بی طرف لیک بیلن عدالت نی رعایت ایتیشینی بیلدیردی.

افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی وسیلاولرمستقل کمیسیونی کابل پلیس قوماندانی وسیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ دارالانشا باشلیغی ضیاوالحق عمر خیل آره سیده یوزه گه چیققن جنجلنی تیکشیریب کوریش لری باره سیده خبربیرگن.

عین حالده افغانستان سیلاوشکایت لرکمیسیونی بوحقده اولرگه شکایت بیریلمه گنی نی ایتدی.

شنبه کونی کابل پلیس قوماندانی سیلاولرمستقل کمیسیونی نینگ دارالانشا باشلیغی ضیالحق عمرخیل نی بیر نامزدمنفعتی گه قلابلیککه قول اوریش اوچون سعی وحرکت قیله یاتگن لیککه عیب له گن ایدی، اما عمرخیل بو ادعالرنی رد ایتیب آواز ورقلری توگب قالگن محل گه پلیس همکارلیک قیلمه گنی سبب اوزی آواز ورقلرینی ییتکزیب بیریشینی ایتگن ایدی.

افغانستان جمهور رئیس لیک سیلاوی شنبه کونی 7میلیون کیشی اطرافیده اشتراک ایتیشی بیلن ایکی نامزد یعنی عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی لر اورته سیده بولیب اوتدی. بوندن 38فایزی عیال قتلمی بولیب و62فایزی هم ایرکک لربولگن.