اوزبیکلر آره سیده کیلین کیاووچقیریقلری تاباره رواجلنماقده

اوزبیک خلقی توی – تماشاگه بای خلق حسابلنه دی. اوزبیک توی مراسملری نینگ بیرنیچه توری موجود، اولرنینگ هربیری علاحیده بیرکتاب بولیشگه ارزیدی. عایله ده فرزند توغیلیشی بیلن توی مراسملری باشله نیب کیته دی: ساچ تویی، چلله تویی، بیشیک تویی، سنت تویی، موچل تویی هکذالر... اولرآره سیده اینگ اساسی نکاح تویی بولیب، بوتوی ملی عرف – عادتلریمیز وتورلی رسم- رواجلرگه بایلیگی بیلن اجره لیب توره دی. تویگچه هم اوزبیک خلقی نینگ بیرقنچه ملی عرف- عادتلری، مراسمی بارکه، "قرینداش چقیردی" کبی مراسم لرسیزاوزبیک توینی تصورقیلیب بولمه یدی. بوکبی عنعنه لراوزبیک ملتینی نه فقط قدیمی لیگینی، بلکه مهماندوستلیگی هم اوزیده عکس ایتتیره دی. هربیرعادتلرنینگ اوزیگه خاص واوزگچه گشتی بار. بوخلق تویدن کیین هم بولیب اوته دیگن تورلی مراسملرگه بای بولگن. اولردن بیری کیلین وکیاووچقیریش مراسمی دیر، بومراسمده قیزنینگ عایله سی قیزی بیلن کیاووی، اولرنینگ آلدیده قوم وقرینداشلری بیلن بیرگه کتته طنطنه لی دعوت قیله دی.

بوچقیریشده کیلین کیاوودن توتیب، کیلگن همه مهمانلرگه ساووغه سلاملربیلن خوش کیلدینگ لیکلربیلن کوتیب آله دیلر. شومراسم نینگ بولیب اوتگنلریدن بیریده مین هم باریب قتنشدیم وموضوعنی یقیندن کوردیم. مراسمده قتنشگنلرنینگ چهره لری خوشلیکدن جای آلگن ایدی، بونینگ آلدیده بونده ی مراسملرنی قنچه لیک خرجت گه توله لیگیدن هم گپلشردیلر. عمکی سی نینگ قیزی نی چقیردیسیگه قتنشگن عایشه بومراسم نینگ قدیم زمانلردن تاحاضرگچه قنچه لیک اوزگریشلرکیلگیندن سوزیوریتدی. "بومراسم قدیم زمانلردن بیری بارکیلین چقیریش هم کیاووچقیریش هم، شونچه لیک اوزگرگن که قدیم زمانلرده بونی کوپ ساده مراسم بیلن اوتکزه رایدیلر. حاضرگی زمانده ایسه، باشقه نرسه لراوزگرگن اوچون بورسم ورواجلرهم اوزگریب قالگن، چونکه مصرفلری جوده یوقاری کیتگن. بومراسملرعایله لرنینگ اوزلریگه باغلیق، بارکیشیگه آغیرتوشمه یدی لیکن کمبغل لرگه جوده هم قیین بوله دی. اگرشومراسم لربیرآزمصرفی کم بولسه یخشی بوله دی." دییدی او.

بوچقیریق لرنینگ آغیرتوشیشی نه فقط بیرتمانلمه بولیب، بلکه ایکله تمان اوچون هم آغیربیرمساله دیر. مراسمده قتنشگن لردن ینه بیری بولگن رحیمه، مراسم نینگ ایکلله تمانینی هم ایریچه ایضاحله دی. اونینگ ایتیشیچه، بومراسملرنینگ یخشی تمانی هم بارویمان تمانی هم بار، یخشلیگی شونده دیرکه، ایکلله تمان نینگ بیر- بیریگه محبت لری نینگ کوپیشی دیر. یمان تمانی شونده بولگن که، هربیرعایله بوشکلده خرجتی کوپ بولسه مراسم نی قیلیشگه قربی ییتمه یدی. لیکن بونی قیلیب بیریشگه مجبورلر.

قدیمدن رواجله نیب کیلگن بوعرف – عادتلراوزبیک خلقی نینگ مراسملریدن بیری حسابلنه دی. شونینگدیک، بونینگ خرجتینی تولش همه عایله لرگه آسان ایمس. بلکه، کمبغل عایله لربونده ی مراسم نینگ خرجتینی تولشگه قادرایمس. لیکن عنعنه گه ایلنگنی اوچون عایله لرمجبور.