سیلاوشکایت کمیسیونی: ولایت کینگش نهایی نتیجه لریده کته اوزگریش کیلیشی ممکن

افغانستان سیلاو شکایت کمیسیونی ولایت کینگشی سیلاونینگ دستلبکی نتیجه سی آرتیدن نامزدلرتمانیدن بیریلگن شکایت لر تیکشیریلیب سیلاونینگ دستلبکی نتیجه لریگه اوزگریش کیلگنی دن خبربیرگن.

شونینگ دیک بوکمیسیون کابل وننگرهار ولایتی دن تشقری تیکشیریلگن آوازلرنتیجه سی کابل گه ییتیب کیلگنی نی معلوم قیلیب کیلگوسی شنبه کونی نتیجه لرخصوصیده نهایی قرارآلیش ایشی باشله نیشینی ایتگن.

16حمل بولیب اوتگن ولایت کینگش سیلاویده مملکت بویلب 2700 کیشی اطرافیده اوزینی نامزد قیلیب بوندن فقط 457کیشی بو کینگش لوازملریگه یول تاپیشی ممکن.

ولایت کینگش سیلاوی نینگ دستلبکی نتیجه لری اعلان ایتیلیشی مملکت بو لوازمگه یول تاپمه گن اونلب نامزد وکیللرنینگ شکایت واعتراضلری گه سبب بولدی.

بونینگ آرتیدن سیلاو شکایت کمیسیونی ولایت لرده آوازلرنی قیته تیکشیریلیشی گه قرارقیلدی. سیلاوشکایت کمیسیونی گه کوره کیلیب توشگن حجت لروشکایت لرتیکشیریلیشی ایسه آوازنتیجه لریگه کته تاثیر قویگن.

نیچه هفته دن کیین سیلاو شکایت کمیسیونی سوزچیسی نادر محسنی بوگون کابل ده اوتکزگن مطبوعات انجمنی ده ولایت کینگشی گه عاید 32ولایت آوازلری قیته تیکشیریلگنی سبب سیلاو نتیجه سیگه اوزگریش کیلگنی نی ایته دی." اوتکزگن ییغین لریمیزده ولایت کینگش نامزدلری نینگ قوللریده بولگن حقیقی حجت لرسبب اکثرولایت لرده ولایت کینگش سیلاونتیجه سی نی اوزگرتیرردی، شوسبب بیز آوازلرسنه لیشی گه قرارقبول قیلدیک، کابل وننگرهاردن باشقه برچه ولایت لرآوازلری تیکشیریلیب ایشی توگه دی"

بوکمیسیون ولایت کینگش سیلاونتیجه لریگه کیلگن اوزگریش لرقنچه فایزبولگنی وکوپراق قیسی ولایتلرگه تعلقلی بولگن لیگی نی آچیقلب بیرمه دی، اما نتیجه لرگه اوزگریش کیلیشینی نی ایتدی.

عین حالده بوکمیسیون نینگ معلوم قیلیشیچه، بو کمیسیون تاماندن اوتکزیلگن تیکشیروو نتیجه لری ولایت لردن مرکزی کمیسیونگه ییتیب کیلگن و کیله سی شنبه کونی نتیجه لر باره سیده نهایی قرارآلینیشی ممکن.

سیلاوشکایت لرکمیسیونی تاماندن آوازلرنی تیکشیریش جریانی دن دستلبکی نتیجه گه یول تاپمی اعتراض بیلدیریب کیلگن نامزد وکیللردن ایریم لری اوزراضی لیک لرینی بیلدیرماقده لر.

16حمل جمهور رئیس لیک سیلاوی نینگ بیرینچی باسقیچی بیلن ولایت کینگش سیلاوی بیرکونده بولیب اوتدی.

بیر جمهور رئیسلیک سیلاویده کینگ ساخته کارلیکلر بولگنی جنجللرگه سبب بولمه دی بلکی اونلب ولایت کینگش وکیللری هم سیلاوجریانیدن اوزشکایت واعتراضلرینی بیلدیردیلر.

بوشکایت لرصندوقلرنی تولدیریش، بیرکیشی آوازی باشقه کیشی گه سنلگنی، زوربیلن آوازآلینگنی، بلاغت یاشیگه ییتمه گن لرآوازبیرگنی و پول مقابلیده آوازآلینگی کبی حالت لردن عبارت بولگن.

بونگه سیلاولرمستقل کمیسیونی ودولت نینگ یوقاری مرتبه لی وعادی خادملری، نامزد لروقوراللی لرمسوول بولگن.

ولایت کینگش سیلاویی نهایی نتیجه سی نینگ اعلان ایتیلیشی کیچیکتیریلگنی گه جمهور رئیس لیک سیلاوی نتیجه سی نینگ اعلان ایتیلیشی آرتده قالدیریلگنی بیلن باغلیق .

بودورگی ولایت کینگش سیلاویده افغانستان بویلب 2700 دن آرتیق کیشی اوزینی نامزد ایتگن ایدی.

بوندن 457کیشی ولایت کینگش لوازملریگه یول تاپیشی کوزلنگن. بورقمدن 97 ته سینی عیال قتلمی تشکیل بیره دی.