'ژورنالیستلرگه قره تیلگن تهدیدلرکوپراغیگه، حکومت مسوول تانیلگن

انسان حق لری بوییچه کوزه تووچی تشکیلات انسان حقلریدن حمایه ایتووچی خلق ارا تشکیلاتلر تاماندن نشرایتیلگن گزارشده حکومت تاماندن ژورنالیستلرگه قره تیلگن زوره وانلیک وتهدیدلر کون اوتیشی بیلن آشیب باره یاتگنی باره سیده خواطیراظهار ایتگن. خبرنگارلرگه قره تیلگن اکثرتهدیدلر حکومت، سیاستچی لر ودولتگه تیگیشلی اداره لرتاماندن کورسه تیلماقده. خبرنگارآزادلیگی گه تهدید سالیش اوچون "گزارش بیریشنی توختت یاعایله اعضانگنی اولدیره میز" عنوانی آستیده بولگن 48صحیفه لیک بوگزارشده بومملکت نینگ میلادی 2001ییلدن بیری بوساحه ده قولگه کیلتیرگن یوتوقلری خوفده قوییشی ممکن لیگی نشرایتیلگن.

انسان حقلرینی کوزه تووچی تشکیلات ژورنالیست لرگه قورقوو، هجوم وتورلی زوره وانلیک حالت لری کورسه تیلیب کیله یاتگن گزارشگه اساسله نیب بومساله لرعامللرینی جزاگه تارتیب آلدینی آلیشگه افغانستان حکومتی نی عاجزقالگن لیگی باره سیده یازگن. بوگزارش یازووچیلریگه کوره خبرنگارلرتاماندن طالبانگه یاقه دیگن ویاقمه یدیگن گزارشلرنشرایتیلگنی سبب بوگروه تاماندن اولرهجومگه توتیلگنی افغانستانده خوف وقورقوو توغدیرگن. وحکومت خبرنگارلرگه عایدزورانلیک لرگه نقطه قوییب وبوکبی حالت لرنی آلدینی آلیش اوچون جدی کوره شیشی لازم، وطالباندن نادولت تشکیلات لر واینیقسه رسانه لرگه هجوم قیلمسلیک لری هم طلب قیلینگن.

انسان حق حقوقلرینی کوزه تووچی تشکیلات نینگ آسیا بولیمی مدیری فلیم کاین نینگ ایتیشیچه میلادی 2001ییلدن بیری افغان رسمی لری، زوره وان شخص لروعصیانچی لرقانوندن تشویش قیلمسدن ژورنالیستلرنی هجوم، تهدیدقیلیش لریدن علاوه اونلب خبرنگارنی قتل ایتیشنی دوام ایتدیریب کیلماقده لروافغانستان جمهور رئیسی سیلاوکمپاینی جریانیده رسانه لرمستقللیگی دن حمایت ایتیشی باره سیده بیرگن سوزی اساسیده رسانه لرخادم لرینی اولیم وتهدیدقیلگن لرنی جزاگه تارتیشی کیره ک.

یقینده افغانستانده گی ایرکین رسانه لرنی حمایت ایتووچی تشکیلات یا نی تاماندن ترقه تیلگن گزارشده میلادی 2013ییلگه قره گنده میلادی 2014ییل خبرنگارگه قره تیلگن زوره وانلیک حاللری 64فایزگه آشگنی معلوم قیلینگن ایدی.