زلمي عزيزي: عدالت ساری یوزلنگن قدم لر تاریدن سویله

زلمی عزیزی فاریاب ولایتی نینگ اندخوی اولوسواللیگی ده دنیاگه کیلیب مکتب دوره سینی اندخوی ده گی قاضی بابا مراد لیسه سی و کابل نینگ عبدالهادی داوی لیسه سیده بیتیرگن. او انه شوکبی معلم تربیه لش موسسه سیدن فراغت آلگن.

عزیزی اوزبیکی، دری و ترکمنی تیل لریده شعر یازه دی و یازگن شعرلری ایریم چاپی رسانه لر وانترنت صحیفه لری آرقه لی نشرگه قوییلگن. عزیزی ادبی فعالیت لری یانیده مخبرلیک كسبي بیلن شغللنگن و انه شوکبی دولتده خادم صفتيده هم وظيفه بجرگن.

زلمی عزیزی حاضرگه قدر آیینه تلویزیونی اوزبیکی بولیم خبرلری مسئولی، آیینه تلویزیونی خبرمدیری، آریانا تلویزیونی مخبری، اندخوی اولوسواللیگی حاکمی نینگ سکرتری، اندخوی نینگ اجرائیه مدیری، ترکستان رادیوسی نینگ مسئولی، جوزجان ولایتی مدنی جماعه اداره لری ترماغی نینگ علاقه لر بولیمي مسئولی، باتور تلویزیونی نینگ خبرمدیری و بیرقطار چاپی نشریه لر اورین باسری بولیب ایش آلیب بارگن.

قوييده اونينگ شعرلريدن نمونه:

تیلداشلیمیز اوچون

سین بیلن

آنه تیل آزاده و شاهانه اوسدیم سین بیلن

کوکسیم آسمان، خلق ارا افسانه اوسدیم سین بیلن

آنه تیل، آنم تیلی سن اله لرنی سینده من

تینگله دیم، آسوده و ترکانه اوسدیم سین بیلن

اوزنی بیلگنده حیات ده بار معنا لر سیزیب

یانمه یان قالدیم ینه همخانه اوسدیم سین بیلن

سین مینی جانیم، حیاتیم ، بارلیگیم سین سن تیلیم

هرزمان نامینگ توتیب خاقانه اوسدیم سین بیلن

درد لر ییل لر بوییده کوردینگ و شاهد ایدیم

بیرگه لیکده سیندیریب زولانه، اوسدیم سین بیلن

بارلیگیم گه کتته مدرک یوق لیگیم سیندن برون

سین ده کویلب شاعر دورانه اوسدیم سین بیلن

بولمه گن ده سین، بیترمن یوق بولرمن بیگمان

ییتمه دیم، شاشیلمه دیم شرقانه اوسدیم سین بیلن

آنه تیل بارسن، تیریک سن، بایلیگینگ هرآن بوتون

سین ته ینچیم، آرقه تاغ خانه اوسدیم سین بیلن

بایقرا ، بابر، نوایی سین ده اوسدی، اینگ بویوک

شخص لر کیم رستم دورانه اوسدیم سین بیلن

مین عزیزی سای بویینگده عمر اوتکزسم نی باک

سای ده تینچ و کوکسی آسمانه اوسدیم سین بیلن

28/6/1392

کونگل اویغان توریب درد و الم نی باریدن سویله

عدالت ساری یوزلنگن قدم لر تاریدن سویله

یتیم قیز ، نوحه لی دانا اوغیل فریادی نی ایسلب

ستم سودا سی نینگ هنگامه لی بازاریدن سویله

کوزی قان یوتگن و کونگلی یرییم افسانه دوران

زمانه دستیدن ظلمت ده قالگن لاریدن سویله

چیکیب ینچیلدی ییل لر بوییچه درد و الم بارین

بویورت ده زور ، یلغان و ستم نینگ باریدن سویله

ینه ایردی بلند آوازه لی همت رواداری

شهامت ، همت و آزاده لیک انباریدن سویله

جهان بویلب ستم گه زور چیقگن اوشبو باتور خلق

عدالت ینگره تیش ده اوتمیش و پیکاریدن سویله

محبت ، الفت و آسوده لیک نی اوستیریب هریان

صداقت هم عدالت بابیده افکاریدن سویله

حق آلماق حق نی آل دیب هرزمان بیزگه صدا ایلر

زمانه اوجیده سین حق آلیش تکراری دن سویله

ینه اوتمیش ده گی رسا صدالر قیته دن بار ایت

متانت ، صولت و همت نی اوج کاری دن سویله

هشداراغیار ایت

یوگور ایمدی هجوم ایت، درد پنهانینگ نی اظهار ایت

ستم بابینی بیرکیت دور دورانینگ نی تکرار ایت

حقینگ آلماقنی گر سین ایسته سنگ شهبازلر ینگلیغ

نمایان زمان کوزگوسی بول سین کتته شهکار ایت

جهان نی قمرب آلگن ارسلان لر نسلی دن بولسنگ

شجاعت ، هیبتینگ نی خلق ارا دنیای اسرار ایت

سین ایرسن کورگان لر ، تیمور و الپامیش اولادی

بویورتده امپراطورلیک زمانین قیته دن بار ایت

عدالت مسندیده کینگ شهنشاه لیک نی بیراغین

کوتار هیلپیرله تیب عالم یوزیگه اوشبودم کار ایت

دهرده عظمت و هم هیبتینگ دنیانی تیتراتگن

چیقار بیرلیک صداسین اوشبو دم هشدار اغیار ایت

وطن بیزدن بومسند ایله گن ایجاد بیز بولسک

ینه زورینگ مجسم ایتگه لی هردمده پیکار ایت

یقانگ نی بیرمه دینگ حاضرگچه سین کیمسه و کیمگه

آلیدیب انتقام زورینگ ایله سین یاد قیصار ایت

عزیزی سین نه دیرسن کینگ جهان بوییده کیسکین میز

عدالت مسندین خلق لر یوزیگه قیته تکرار ایت