Cập nhật:15:11 GMT - Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Mr. Tran Anh Kim remembers the 1979 war

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Trong tháng Hai 2009, đài BBC có chuyên đề đánh dấu 30 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung (1979-2009).

Ông Trần Anh Kim, khi ấy là thượng úy chính trị viên trung đoàn Sáu, sư đoàn Ba bộ binh, tham gia chống giặc tại mặt trận Lạng Sơn.

Ông kể lại cho Phạm Khiêm biết giờ phút tổ quốc lâm nguy.

Phỏng vấn ghi âm ngày 17.02.2009.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.