Cập nhật:11:38 GMT - Thứ Hai, 2 tháng 3, 2009

Chính sách của Mỹ đối với ASEAN

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Gần đây Hoa Kỳ loan báo chính sách mới của họ đối với Asean, bao gồm gia tăng sự liên kết và đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như khủng hoảng kinh tế, thay đổi khí hậu, lan truyền bệnh dịch và thay đổi tại Miến Điện.

Phạm Khiêm tường thuật từ Bangkok về chính sách mới của Hoa Kỳ đối với ASEAN sau khi dự buổi họp báo ngày 28.02.2009 của Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN, Scot Marciel.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.