Cập nhật :11:12 GMT - Thứ Tư, 11 Tháng 3, 2009

Thu nhap dau nguoi van thap

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Dù Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng GDP khá cao trong một thập niên qua, thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp, và kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Nay các chuyên gia cảnh báo rằng khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể sẽ làm chậm bước phát triển và đưa nhiều triệu người trở lại cảnh đói nghèo.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.