Cập nhật: 11:04 GMT - thứ ba, 28 tháng 7, 2009

Đảng viên lão thành nói về vụ bauxite

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một nhóm hàng chục nhà cách mạng lão thành và cựu chiến binh đã gửi tâm thư cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị để góp ý về các vấn đề liên quan tới "sự còn mất của Đảng và chế độ".

Thư đồng kính gửi tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bức tâm thư ký ngày 28/06/2009 có tiêu đề "Vì sự nghiệp bảo vệ độc lập và quyền dân chủ của nhân dân" và "Vì sự còn mất của Đảng và chế độ" với chữ ký của hơn mười nhân vật lão thành đại diện cho những người "suốt đời gắn bó với Đảng Cộng sản, với sự nghiệp cách mạng của Đảng".

Các tác giả bức thư nói "với lương tâm trách nhiệm của những người cộng sản, chúng tôi xin tập hợp các phản ánh với Ban Chấp hành Trung ương" về hai chủ đề chính là Vấn đề dân chủ và việc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ Độc lập Dân tộc; và Tổ chức Đảng, vấn đề then chốt của cách mạng.

Ông Nguyễn Văn Bé, 86 tuổi, cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, một trong những người ký vào bức tâm thư nói với BBC rằng bức thư hoàn toàn để "bày tỏ lòng yêu nước, chứ chúng tôi là những người cách mạng, không bao giờ là phản động, chống lại Đảng, chống lại Nhà nước cả".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.