Cập nhật: 14:03 GMT - thứ năm, 19 tháng 8, 2010

Nỗ lực cứu trợ lũ lụt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Liên hiệp quốc bắt đầu lạc quan về viễn cảnh các nước cấp viện giúp cho chiến dịch cứu trợ.

Các nước đã cam kết cho hơn phân nửa số tiền cứu trợ khẩn cấp mà LHQ kêu gọi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.