Cập nhật: 15:55 GMT - thứ tư, 15 tháng 9, 2010

Christine O'Donnell

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ứng viên từ phong trào Tea Party Christine O'Donnell thắng đậm ở Delaware, trước đối thủ là cựu nghị sĩ, vào ghế thượng nghị sĩ.

Bà đã có câu nói ấn tượng trong buổi mừng chiến thắng: "Đừng coi nhẹ quyền lực của chúng ta, quần chúng".

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.