Cập nhật: 09:42 GMT - thứ bảy, 27 tháng 11, 2010

Lo lắng cho TS Cù Huy Hà Vũ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ làm đơn yêu cầu được biết về tình trạng sức khỏe của ông và đòi trả lại tư trang tiền bạc bị thu giữ.

Phóng viên Hồng Nga hỏi chuyện ông Cù Huy Chử là chú của ông Cù Huy Hà Vũ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.