Cập nhật: 14:54 GMT - thứ hai, 6 tháng 12, 2010

Giải pháp xử lý bùn đỏ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ở Hungary người ta đang bàn đến giải pháp tách chiết các loại chất quí hiếm trong bùn đỏ còn lại sau khi khai thác bauxite.

Từ Budapest, anh Nguyễn Hoàng Linh là chủ bút trang mạng tiếng Việt Nhịp Cầu Thế Giới, giải thích thêm về câu chuyện này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.