Cập nhật: 15:13 GMT - thứ hai, 21 tháng 3, 2011

Nhật Bản lo đối phó thực phẩm nhiễm xạ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

CTV Đỗ Thông Minh nói về các nỗ lực ngăn ngừa thực phẩm nhiễm xạ và kiểm soát hạt nhân tại các vùng bị nạn sau động đất và sóng thần.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.